Kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program 2022-2025

Sommaren 2021 landade Mora kommun ett tvåårigt arbete med att ta fram ett kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program som ska gälla 2022 — 2025. Programmet beskriver den politiska viljeinriktningen för Moras kultur- och fritidsliv, uttrycker värdegrund och ger en bild av hur verksamheterna ska utvecklas.

Vad vore livet utan kultur, idrott och fritid? Inte så kul, faktiskt.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Anna Hed, och kultur- och fritdsnämndens tidigare ordförande Berit Olars inleder programmet.

Att både kropp och knopp mår bra av rörelse är så vedertaget att fysisk aktivitet till och med kan skrivas ut på recept idag.

Vad vore livet utan kultur, idrott och fritids-aktiviteter? Inte så kul, faktiskt.

I det kultur-, idrotts- och fritidspolitiska programmet, som Mora kommunfullmäktige har antagit, finns det många fina målsättningar som ska förvandlas till praktisk verklighet.

I världens snabbt föränderliga tillvaro [...] är det mycket viktigt att locka tillbaka barn och ungdomar som slutat med någon aktivitet.

I världens snabbt föränderliga tillvaro med till exempel en global pandemi är det mycket viktigt att locka tillbaka barn och ungdomar som slutat med någon aktivitet. Eller att locka in dem som aldrig tidigare upplevt glädjen och samhörigheten som finns att få för den som klivier in i gemenskapen i en kultur- eller idrottsförening.

Det är en viktig ambition vi har att, tillsammans med föreningslivet och andra aktörer, verka för ett brett utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för både unga, äldre och äldre äldre utifrån olika möjligheter och villkor. Lyckas vi kommer vi att uppnå personliga vinster i form av bättre mående och hälsa. Och det ger i sin tur samhällsekonomiska vinster på sikt.

Anna Hed & Berit Olars

Människor, unga och gamla, spelar fotboll i solen.

Kulturen, idrotten och fritiden är en framgångsfaktor för Mora

Kulturen, idrotten och fritiden är viktiga och grundläggande delar i vårt samhälle. Det är svårt att tänka sig vårt samhälle utan det.

I Mora har vi ett levande och omfattande kultur-, idrotts- och friluftsliv som berikar orten. Här finns en stor samling föreningar, engagerade medborgare, statliga och regionala aktörer och privata företagare. Denna flora är en viktig framgångsfaktor för Mora och ska tas tillvara genom dialoger och samarbeten.

"Regionstad Mora - för ett aktivt liv"
Mora kommuns vision

Målen i det kultur-, idrotts- och fritidspolitiska programmet tar sikte på visionen - framtiden - för Mora kommuns kultur- och fritidsliv. För att nå de högt uppsatta målen behöver vi tillsammans hitta nya arbetssätt och nya samarbeten, och stimulera fler alterantiv till finansiering inom både kulturen, idrotten och fritiden.

Ledord och tvärgående perspektiv

Det är en viktig kultur- och fritids-politisk uppgift att verka för att alla människor har möjlighet att ta del av kultur, idrott och fritid. Ålder, kön, var man bor, vilken bakgrund man har och våra olika förutsättningar ska inte vara hinder för det. Utifrån det har ledorden och de tvärgående perspektiven tagits fram.


Hållbarhet - Folkhälsa - Livskvalitet
Ledord

Tillgänlighet, inkludiering och digitalisering
Tvärgående perspektiv


Ledorden och de tvärgående perspektiven genomsyrar alla programmets målområden.

Fokusområden med mål

Här nedan följer programmets nio fokusområden med mål. I det fullständiga programmet följs varje fokusområde av en beskrivande text samt ett antal politiska mål.

Kulturens och idrottens egenvärde kan inte mätas i samhällsnytta. Egenvärdena sitter i själva upplevelsen, gemenskapen, delaktigheten, konsten, processen, i våra sinnesstämningar och känslor.

Vårt demokratiska system förutsätter ett delat ansvar mellan politik och tjänste-
organisation där politiken beslutar om de ekonomiska ramarna och mål för verksamheterna och tjänsteorganisationen skapar verksamhet utifrån målen. Ett fritt kulturliv förutsätter att vissa ramar och plattformar finns, så att politiken ger förutsättningar utan att styra över innehållet.

Mora kommuns mål - Kulturens och idrottens egenvärde

 • Mora kommun värnar om kultur-, idrotts- och fritidsfrågornas egenvärden för att göra det möjligt att skapa en mångfald av uttryck och upplevelser genom hela livet
 • Mora kommun uppmärksammar goda prestationer inom kultur och idrott bland annat genom priser och stipendier
 • Mora kommun värnar om hållbarhet, folkhälsa och livskvalitet genom att stimulera till brett och inkluderande deltagande inom föreningsidrotten och kulturskapande verksamheter

Mora kommuns mål - Natur och friluftsliv

 • Så många som möjligt ska beredas tillgång till naturen för rekreation och upplevelser
 • Ökad naturturism
 • Ökad kunskap om naturen och olika former av friluftsliv
 • Förskolan och grundskolan ska extra noga se till att läroplanen i idrott och hälsa gällande friluftsupplevelser i naturmiljö uppfylls

Mora kommuns mål - Anläggningar, arenor och scener

 • Det kultur-, idrotts- och fritidspolitiska programmet är implementerat i kommunens stadsplanering, översiktsplan och investeringsplaner
 • Mora kommun har nya och befintliga kultur-, idrotts- och fritidsmiljöer som utvecklats i samordning med Mora gymnasium, för- och grundskolan, föreningsliv, folkhögskola och kommersiella aktörer
 • Mora kommun har en hållbar strategi- och investeringsplan för de kommunala fritidsanläggningarna
 • Ett ökat antal föreningar har möjlighet att ta över driften av den anläggning som används
 • Samverkan är en naturlig del av utvecklandet av anläggningar, scener och arenor mellan Mora kommun, Region Dalarna samt näringsliv och föreningsliv
 • Mora kommun är ett nav för ett brett utbud av kultur och idrott i regionen Ovansiljan
 • Med koppling till Agenda 2030 och kommunens hållbarhetsmål erbjuder kommunen socialt och miljömässigt hållbara evenemang
 • Mora kommun har god tillgänglighet för äldre och personer med olika former av funktionsvariationer till kommunala anläggningar, kulturverksamheter och besöksmål

Mora kommuns mål - Kreativa, kulturella och idrottsliva näringar

 • Kultur- och fritidsmiljöer och reservat är tillgängliga för en bred allmänhet
 • I Mora kommun är samverkan en naturlig del för kunskaps- och kompetensutveckling
 • Fler professionella kulturskapare ska finna sin utkomst i Dalarna
 • Starkare tillväxt inom besöksnäringar

Mora kommuns mål - Kulturarv och kulturmiljöer

 • Mora kommun har god tillgänglighet för äldre och personer med olika former av funktionsvariationer till platser som kommunala anläggningar, kulturverksamheter, naturmiljöer och besöksmål
 • Mora kommun värnar om det lokalhistoriska arvet som en bärande del i Moras attraktionskraft

Mora kommuns mål - Barn och unga

 • All föreningsverk-samhet med barn- och ungdomsverksamhet som får kommunalt stöd är förenlig med Barnkonventionen
 • I Mora kommun ges alla barn och unga i kommunen likvärdiga möjligheter att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter
 • Mora kommun främjar breddidrott och eget skapande parallellt med elitidrotts- och konstnärliga karriärer
 • Mora kommuns medarbetare har god kännedom om barns och ungas rättigheter
 • I Mora kommun tas ungas synpunkter och kunskaper tillvara i beslutsprocesser och planering

Mora kommuns mål - Föreningsliv

 • Stödet till föreningslivet fördelas jämlikt och jämställt och utgår ifrån Barnkonventionen
 • Stödet till föreningslivet bidrar till Mora kommuns mål om en hållbar utveckling och tillgänglighet, både fysiskt och digitalt
 • Mora kommun har utvecklat rutiner för dialog och samverkan med föreningslivet
 • Mora kommuns regler för föreningsbidrag revideras med målsättningen att
  - öka möjligheter för äldre och personer med funktionsvariationer att delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter och upplevelser,
  - främja integration genom kultur och idrott,
  - öka antalet arrangemang som genomförs av föreningar,
  - öka antalet föreningar som arbetar för bevarande och användande av kulturarv och kulturmiljöer samt
  - skapa möjligheter för föreningar att driva anläggningar

Mora kommuns mål - Aktiv hela livet

 • Mora kommun har god tillgänglighet för äldre och personer med olika former av funktionsvariationer till kommunala anläggningar, kulturverksamheter, naturmiljöer och besöksmål
 • Dialogen mellan Mora kommun och pensionärsorganisationer ska utvecklas
 • Mora kommun värnar om aktivitet och rörelse för alla genom att verka för integration och ökad tillgänglighet

Mora kommuns mål - Samverkan, gemenskap och mötesplatser

 • I Mora kommun är samverkan en naturlig del i kunskaps- och kompetensutveckling
 • Kultur- och fritidsmiljöer och andra mötesplatser är tillgängliga för en bred allmänhet
 • I Mora kommun hålls vandringsleder öppna och det finns gott om platser att mötas på
Senast uppdaterad: 21 december 2023