Kommunen gjorde ett positivt resultat på 28 miljoner för 2020

Mora kommuns årsredovisning har nu lagts fram och godkänts av kommunfullmäktige. Kommunen gjorde ett plusresultat på 28,1 miljoner kronor för 2020, vilket var något bättre än det budgeterade resultatet på 26,9 miljoner och 18,4 miljoner högre än föregående år.

Pengar och miniräknare

Året 2020 har i hög utsträckning präglats av pandemin. I så gott som alla delar av kommunkoncernen har verksamheterna snabbt fått ställa om för att möta nya behov och förändrade förutsättningar.

– Framförallt skolan och omsorgen har drabbats hårt av omställningarna, men personalen har jobbat hårt och lyckats bedriva verksamheterna med hjälp av flexibla och ansvarsfulla lösningar. Det är många som har gjort ett fantastiskt arbete, vilket vi Morabor är mycket tacksamma för, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens resultat uppgick till 28,1 miljoner kronor, vilket var något bättre än det budgeterade resultatet på 26,9 miljoner och 18,4 miljoner högre än föregående år. Räknar man in kommunens två helägda bolag Morastrand AB och Moravatten AB blev det totala resultatet för koncernen 42,8 miljoner kronor.

– När vi summerar kommunens ekonomiska resultat så blev det betydligt bättre än vad som befarades i början av året. Resultatet bygger till stor del på de bidrag och ersättningar som delades ut från den statliga nivån, säger Anna Hed.

Bolagens resultat är en följd av ökade intäkter för hyror och avgifter, lägre fastighetskostnader samt lägre kostnader för transporter och resor.

Kommunens resultat har i stor grad påverkats av rådande pandemi och lågkonjunktur, men de direkta ekonomiska effekterna av pandemin är svåra att beräkna. Pandemin och konjunkturnedgången medförde kraftigt minskade skatteintäkter, men statsbidragen utökades stegvis under året.

– Även det privata näringslivet och föreningarna har påverkats i hög grad och som en effekt ser vi att ungdomsarbetslösheten ökar. Detta kommer att följas upp kommande år. För att stimulera den lokala handeln blev årets julklapp ett presentkort på 300 kronor som enbart kunde användas hos de lokala företagen i Mora. Utöver presentkortet infördes även Morabudet, en transporttjänst som erbjöd fri hemkörning. Föreningarna har också påverkats, och ett viktigt beslut blev att dubblera det lokala aktivitetsstödet till barn- och ungdomsverksamheten, säger Anna Hed.

Kommunens tre finansiella mål har även uppnåtts under året och de strategiska målen har uppnåtts helt eller delvis.

Senast uppdaterad: 18 maj 2021