Hållbarhetsbarometern 2021

Nu är årets hållbarhetsbarometer klar! Här kan du läsa om hur kommunen har arbetat med att stärka den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i Mora under 2020.

Flygbild över centrala Mora

Flygbild över centrala Mora. Foto: Bergslagsbild AB

Sedan 2017 tar Mora kommun fram en årlig hållbarhetsbarometer. Hållbarhetsbarometern är kommunens verktyg för att följa upp att vi stärker den hållbara utvecklingen i Mora. Den följer också upp hur väl vi uppfyller målen i Strategi Hållbara Mora och den strategiska planen för 2019-2022 , 34.7 MB..

Se hela Hållbarhetsbarometern 2021 , 4.1 MB.

Hållbarhetsbarometern i korthet

 • Genom kommunens satsning "Hållbara idéer" kan medarbetare och verksamheter genomföra projekt för att stärka hållbarheten i Mora. Under 2020 har åtta nya projekt beviljats. Bland annat drivs projektet "Digital kompetens och digital delaktighet för alla" som syftar till att stärka medborgarnas förmåga att delta i det digitala samhället.

 • Förståelse, tillit och dialog mellan myndigheter, beslutsfattare och näringsliv främjar näringslivsklimatet. Glädjande är att företagare skattar bygglovshantering och livsmedelskontroll högt.

 • Många av dem som arbetar i Mora pendlar in från andra kommuner och Mora har under många år haft vad man kallar ett positivt pendlingsnetto.
 • Moras befolkning får allt högre utbildning. I dag har 35 procent av befolkningen läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning med 13 procent sedan år 2000.
 • Mora kommun har som målsättning att fler ska ta cykeln i Mora, vilket främjar både miljö och folkhälsa. En ny mätning visar att 40 procent av Moras medborgare använder cykeln som färdmedel minst en gång i veckan under perioden april till september.
 • Statistiken för körsträckor med bil visar en tydlig trend av minskat resande, där körsträckorna har minskat med 13 procent mellan åren 2017 och 2020.
 • Elevernas upplevelse av trygghet i skolan är betydelsefullt för hur man lyckas nå utbildningsmålen. Läsåret 2020/2021 påverkades i hög utsträckning av pandemin. Konsekvenserna är svåra att överblicka i ett kortare perspektiv, men pandemins negativa påverkan på barns och ungas skolgång kommer att vara en utmaning.
 • De flesta barnen i Mora är inskrivna i förskolan, vilket enligt forskning lägger en viktig grund för barnens framtida samhällsutveckling.
 • Kvinnor och män har aldrig varit så jämställda som nu, men i och med föräldraskapet sker en förändring. Det faktum att män i Mora endast tar ut 30 procent av föräldrapenningdagarna är ett tydligt exempel på att det är långt kvar till mer jämställda villkor.
 • Medellivslängden är enligt en nationell jämförelse hög bland kvinnor och män i Mora, vilket speglar folkhälsan i livets alla åldrar.
 • Fallskador bland äldre är en folkhälsoutmaning med allvarliga konsekvenser, där Mora ligger högt i jämförelse med andra kommuner.
 • Vår uppföljning visar att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta går alldeles för långsamt, såväl geografiskt som internt i kommunen.
 • I kommunens byggnader har vi minskat koldioxidutsläppen med cirka 80 procent sedan 1998.
 • För Moras del kan vi se en ökning av insamlat hushållsavfall under 2020. Detta kan var en följd av pandemin med fler besökare på återvinningscentralerna.

 • Mora ligger i topp i Dalarna när det gäller att få ner matsvinnet i kommunens skolor.

 • Mellan åren 2018-2021 pågick ett saneringsarbete i området Saxnäs i centrala Mora, där markprover visat på miljögifter från tidigare industriverksamhet.
Senast uppdaterad: 14 februari 2023