SBB föreslås utforma skolområdet på Stranden

Nu har Strandenprojektet beslutat att rekommendera SBB:s förslag till kommunstyrelsen, för utformning av det nya skolområdet på Stranden i centrala Mora. Rekommendationen baseras på en utvärdering av de tre förslagens utformning, ekonomi och juridik.

Några av bilderna från SBB:s förslag

Några av bilderna från SBB:s förslag. Illustrationer: SBB

- Efter en omsorgsfull och noggrann genomgång enligt kriterier som politiken slagit fast fick SBB högst poäng. De har redovisat ett bra förslag med en god totalekonomi samt en tillförlitlig organisation för ett långsiktigt ägande och förvaltning. Därför är vårt förslag från tjänstesidan att politiken beslutar att välja SBB som samarbetspartner för utvecklingen av skolområdet på Stranden och även för den långsiktiga förhyrningen av lokaler på området, säger Peter Karlsson, kommundirektör Mora kommun.

- Från skolans sida bedömer vi att alla tre aktörerna hade bra förslag när det gäller den pedagogiska aspekten. Vi vill ha en ny modern skola för våra elever och för vår personal, med trygga skolmiljöer där vi kan bedriva modern pedagogik. SBB ger störst flexibilitet, ger större möjligheter att påverka under arbetets gång för lärare och elever. Det har gjorts ett gediget arbete med utvärderingen där vi har varit delaktiga. Ur ett helhetsperspektiv är SBB det bästa alternativet. När vi får vår nya skola kommer arbetsmiljön för elever och personal att bli betydligt bättre, med moderna lokaler och tryggare miljö, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen.

- Vi inom kultur och fritid ser många positiva möjligheter med nya lokaler. Vi har deltagit aktivt i utvärderingen, så kultur- och fritidsfrågorna har tagit plats och vägts in i den här bedömningen. Jag instämmer med Inga-Lena, utifrån ett helhetsperspektiv är det rätt förslag vi tar vidare till politiken, säger Lena Ousbäck Lilja, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

- Två av förslagen, SBB och Stenvalvet, håller särskilt hög nivå på gestaltning och utformning. SBB har förordats tack vare att de använder sig av modern träbyggnadsarkitektur och tak som utformats med inspiration från Moras karaktäristiska taklandskap vilket gör kopplingar både till det gamla Mora såväl som syftande mot framtiden och det nya unga Mora. En ny årsring adderas till Moras traditionella stadsbebyggelse, säger Tommy Ek stadsarkitekt på miljö- och byggnadsförvaltningen.

SBB fick högst poäng

Den 25 januari presenterade de tre aktörerna som ingår i den så kallade innovationsupphandlingen sina slutgiltiga förslag för utformningen av Strandenområdet. Mora kommuns projektgrupp har granskat och jämfört förslagen utifrån ett antal utvärderingskriterier. SBB fick 66 poäng, Sveafastigheter, 59 poäng och Stenvalvet 61 poäng.

- SBB har accepterat avtalet i sin helhet och har inte gjort några juridiska förbehåll eller reservationer vilket de andra två aktörerna har gjort i varierande grad. Det är också en del av bedömningen, berättar Peter Karlsson.

Kommunstyrelsen kommer fatta ett beslut om vilket av förslagen som får uppdraget vid deras sammanträde den 22 februari. Beslutet ska sedan fastställas av kommunfullmäktige den 11 april.

Modell för utvärderingen

Kommunstyrelsen beslutade våren 2020 om utvärderingskriterier och vilka utvärderingskriterier som skulle väga tyngst i en utvärdering. Den ekonomiska hållbarheten skulle väga tyngst, därefter social hållbarhet, pedagogiska lokaler för ett lärande i framkant, projektgenomförande och förvaltning och ekologisk hållbarhet. Se tabellen nedan.

Utvärdering av Strandenområdet i Mora

Utvärdering av Strandenområdet


Totalt 100 poäng

Ekonomisk hållbarhet


50

Ekonomiska konsekvenser för Mora kommun

25 årig nuvärdesberäknad indexhöjd hyra med tillägg, med fiktivt påslag av ätor, påverkan på bemanning/flöden, övriga kostnader kommunen måste bära pga tidsförskjutning eller andra beroende som måste lösas.


Ekologisk hållbarhet


10

Bil-, cykelparkeringar och tillgänglighet för verksamheterna samt kollektiv förbindelse

Områdets utformning skapar goda förutsättningar för personal och besökare samt möjliggör goda kollektiva förbindelser.

6

Hållbart samhälle (certifiering/byggmetod)

Vad den tänkta fastighetsägaren ämnar att bygga med för hållbarhetsprofil.

4

Social hållbarhet


29

Centrumstödjande och tillgänglighet för medborgarna

Är utformning och innehåll centrumstödjande? Hur områdets utformning tillgängliggör platsen för medborgarna.

6

Utformning stärker Regionstad Mora

Hög arkitektonisk nivå som stärker Mora som regionstad, Mora entré.

5

Pedagogiska lokaler för ett lärande i framkant

Hur byggnaderna utformas för att skapa en stimulerande och pedagisk miljö i framkant.

12

Trygg, säker och levande miljö

Hur området och byggnaderna planeras. utformas för att skapa en trygg och säker vistelsemiljö under dygnets alla timmar.

6

Projektgenomförande och förvaltning


11

Bedömd förmåga att driva projektet till inflyttning

Fastighetsägarens förmåga att driva projektet. Erfarenheter sedan tidigare spelar in.

3

Bedömd förmåga att vara en närvarande och aktiv fastighetsägare

Fastighetsägarens förmåga att vara just attraktiv fastighetsägare, bedöms på referenser.

3

Fastighetsägarens ekonomiska förutsättningar och finansiering

Fastighetsägarens finansiering och ägarskap som bedöms spela roll för stabilitet och långsiktighet.

5

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022