Kommunstyrelsen tar upp planförslag för Strandenområdet

Publicerad: 3 oktober 2023

Kommunstyrelsen föreslås besluta att skicka ut ett förslag till detaljplan på samråd vid kommande sammanträde, tisdagen den 10 oktober.

Illustration över bebyggelse i tätort.

Skiss över centrala Mora med skolområdet på Stranden. Skisserna i förslaget på ny detaljplan syftar främst till att ge en uppfattning om byggnadernas volym i förhållande till omgivningen. Illustration: Tengbom arkitektkontor

- Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att ta ännu ett steg på vägen mot ett nytt skolområde på Stranden. Alla barn och elever i Mora kommun ska ges förutsättning för en likvärdig utbildning av hög kvalitet, då behövs en ny högstadieskola, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

­Samrådshandlingarna presenterades för kommunstyrelsens ledamöter under tisdagen. Enligt förslaget skickas handlingarna ut till bland annat berörda myndigheter och grannar som får möjlighet att komma med synpunkter i egenskap av sakägare. Men alla Morabor ges möjlighet att lämna synpunkter kring detaljplanens utformning.

- Detaljplanen sätter ramarna för vad som kan byggas på Strandenområdet. Vi har beställt grundliga utredningar och utvecklat planhandlingarna i dialog med berörda myndigheter som Länsstyrelsen och Trafikverket. Vi har en välarbetad detaljplan som vi tror på, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

- Vi har ett stort behov av en ny högstadieskola, det är väldigt välkommet att processen kommit så långt. Vi i skolans verksamhet, personal och elever arbetar redan tätt tillsammans med Morastrand för att skapa lärmiljöer där vi får goda förutsättningar att bedriva utbildning av hög kvalitet, säger Inga-Lena Spansk, skolchef.

Vad är ett samråd?

När ett planförslag tagits fram får fastighetsägare, myndigheter och övriga berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådet. Syftet med samrådet är att få in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023