Nu fortsätter arbetet med detaljplanen för Stranden

Publicerad: 29 november 2023

Samrådstiden för förslaget till ny detaljplan för Strandenområdet avslutades den 10 november. Nu arbetar kommunen med att besvara inkomna synpunkter och sammanställa en samrådsredogörelse.

Illustrationskarta över skolområdet samt parkeringsplatser söder om  järnvägen och norr om Wasastugan. Illustration.

Illustrationskarta över skolområdet på Strandenområdet, inklusive parkeringsytor söder om järnvägen. Illustration: Tengbom arkitektkontor

Samrådet pågick 13 oktober-10 november och den 19 oktober arrangerades ett samrådsmöte på Moraparken. Syftet med samrådet var att få in information och synpunkter som berör planförslaget.

Kommunens planenhet arbetar nu med att ta fram en samrådsredogörelse, där alla inkomna synpunkter besvaras. Samtidigt görs kompletteringar av detaljplanen inför att den sänds ut för granskning. Det är kommunstyrelsen som beslutar att skicka ut detaljplanen för granskning, och ska godkänna samrådsredogörelse och granskningshandlingar. Beslut väntas tas under våren 2024.

När granskningstiden inleds finns samrådsredogörelse och granskningshandlingar tillgängliga fysiskt och digitalt på kommunens webbplats. På våra samhällsplaneringssidor kan du läsa mer om hur planprocessen fungerar.

Senast uppdaterad: 29 november 2023