Kommunstyrelsen fick rapport om ekonomiska förutsättningar för Strandenprojektet

Publicerad: 24 januari 2024

Strandenprojektet har en politisk referensgrupp. Vid referensgruppsmötena presenterar projektet hur arbetet fortlöper och det är ett tillfälle för referensgruppens ledamöter att ställa frågor. Den 23 januari ägde årets första möte rum.

Digital konceptillustration av Strandenskolan

Åsa Svedjetun är extern projektledare för Strandenprojektet. Hennes uppgift är att hålla ihop arbetet tillsammans med kommunens projektledare, berörda förvaltningar och Morastrand AB. En viktig del handlar om projektets ekonomi. Nu finns det en första kalkyl.

– Det här är ett stort projekt och det är en fråga som berör många. Den satsning som kommunen gör för Moras unga är imponerande. Vi arbetar utifrån de beslut och uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fattat. Det finns en tidplan och målet är att skolan ska kunna tas i bruk höstterminen 2027, säger Åsa Svedjetun, extern projektledare för Strandenprojektet.

Referensgruppen består av kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och presidierna för tre nämnder: för- och grundskola, kultur och fritid samt teknik och service. Mötena är ett tillfälle för de förtroendevalda att fördjupa sig i projektets arbete.

– Igår hade vi det första mötet för året med den politiska referensgruppen. Då kunde projektet också presentera en första kalkyl av helhetsbilden av ekonomin, säger Åsa Svedjetun.

Kostnaderna för projektet beror på flera olika faktorer, som ränteläge, inflation och kostnadsutveckling. I ett scenario som utgår från 2024 års priser, med en ränta på 3 procent och en inflation på två procent skulle kommunens kostnader per år bli drygt 43 miljoner kronor.

Vid det förra referensgruppsmötet ställdes en fråga om vad det skulle kosta att renovera de befintliga skolorna. En sådan kalkyl har därför också tagits fram.

Om man i stället skulle välja att utveckla kommunens två högstadieskolor samt även bygga två sporthallar som det är föreslaget i Strandenprojektet, skulle den årliga kostnaden uppgå till drygt 40 miljoner kronor.

Det är i sammanhanget värt att påminna om att det har gjorts utredningar som sett över möjligheterna att renovera befintliga skolor. Det alternativet har bedömts olämpligt eftersom lokalerna, trots omfattande förändringar, ändå inte skulle bli ändamålsenliga.

– Genom den här kalkylen får vi en uppfattning om vilka ekonomiska storheter vi pratar om. Jag menar att man i sammanhanget också ska komma ihåg att Mora förutom en ny, ändamålsenlig skola också får sporthallar och bättre förutsättningar för både kultur- och fritidsgårdsverksamhet, säger Åsa Svedjetun.

Här kan du läsa mer om Strandenprojektet.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024