Beslut om granskning av detaljplan för Strandenområdet 14 maj

Publicerad: 7 maj 2024

På tisdagen fick kommunstyrelsens ledamöter en presentation av underlag och handlingar inför kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 maj. Ett av ärendena som ska behandlas är beslutet om att ställa ut förslaget till detaljplan för Strandenområdet för granskning. Granskning är nästa steg i detaljplaneprocessen som styrs av plan- och bygglagen.

Illustration över strandenområdet.

Bild: Tengbom och Råformat. Bilderna ovan är inspirationsbilder, det slutliga resultatet kan komma att se annorlunda ut eftersom projektet fortfarande arbetar med utformning, fasader och färger.

Inför varje kommunstyrelsesammanträde hålls ett digitalt informationsmöte. Där får ledamöterna föredragningar av olika ärenden. De har också möjlighet att ställa frågor, be om ytterligare underlag eller förtydliganden. Informationsmötena sker en vecka innan kommunstyrelsen sammanträder.

Ett av de större ärendena vid sammanträdet den 14 maj handlar om den nya detaljplan för Strandenområdet som är under framtagande. Förslag till beslut är att kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslaget ställs ut på granskning.

– Att ta fram en detaljplan innebär att man prövar om ett utpekat område är lämpligt för ett visst ändamål. Processen är lagreglerad och vi har nu kommit fram till granskningen av förslaget. Granskningens syfte är att visa upp det reviderade planförslaget och ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter, berättar Daniel Falk, planchef.

Fastighetsägare, myndigheter och övriga berörda har haft möjlighet att lämna synpunkter på det tidigare förslaget. Det skedde under samrådstiden som pågick förra hösten. Utifrån synpunkter som kom in har sedan planenheten beställt nya utredningar och fått vissa utredningar uppdaterade, som ligger till grund för det förslag som nu föreslås ställas ut för granskning. Det har också förts löpande dialoger med myndigheter, däribland Trafikverket och Länsstyrelsen.

– Alla synpunkter som inkom under samrådstiden besvaras i det som kallas för samrådsredogörelse. I den resonerar vi också kring hur vi har hanterat de synpunkter som kommit in i yttranden från olika myndigheter, däribland Länsstyrelsen i Dalarna. Synpunkter från länsstyrelsen kan vara av två slag, överprövningsgrundande eller råd, säger Daniel Falk.

  • En vibrationsutredning har tillkommit, som visar att det är låg risk för så kallad komfortstörande vibrationer.
  • En utredning om buller från verksamheter har tillkommit.
  • Byggnaden framför rosa huset sänks en våning för att bättre harmoniera med den befintliga byggnaden och medge en stegvis höjning av bebyggelsen västerut.
  • En vinkel har tillkommit längs Prostgatan.
  • Dagvattenutredningarna har justerats.
  • Trafikbullerutredningen har reviderats.
  • En barnkonsekvensanalys har tillkommit.

Om kommunstyrelsen beslutar om granskning kommer samtliga handlingar att finnas tillgängliga i kommunens kundtjänst samt på kommunens webbplats under granskningstiden. Här kan du läsa mer om hur detaljplaneprocesser går till Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 7 maj 2024