Granskningtiden för Strandenområdet pågår

Publicerad: 29 maj 2024

Den 21 maj inleddes granskningen av förslaget till en ny detaljplan för Strandenområdet. Granskningen pågår fram till den 14 juni och fram till dess finns möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustrationsplan.

Att ta fram en detaljplan innebär att man prövar om ett utpekat område är lämpligt för ett visst ändamål. Processen är lagreglerad. Granskningens syfte är att visa upp det reviderade planförslaget och ge berörda en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Fastighetsägare, myndigheter och övriga berörda har haft möjlighet att lämna synpunkter på det tidigare förslaget. Det skedde under samrådstiden som pågick förra hösten. Utifrån synpunkter som kom in har sedan planenheten beställt nya utredningar och fått vissa utredningar uppdaterade, som ligger till grund för det förslag som nu föreslås ställas ut för granskning. Det har också förts löpande dialoger med myndigheter, däribland Trafikverket och Länsstyrelsen.

I filmen nedan kan du ta del av vad utredningarna kopplade till detaljplaneförslaget visar.

Under granskningstiden finns handlingarna tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens webbplats.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024