Detaljplan för Strandens skolområde

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för högstadieskola och kulturskola på en central plats i Mora tätort på fastigheten Stranden 51:2 intill Rosa huset.

Illustrationskarta över skolområdet samt parkeringsplatser söder om  järnvägen och norr om Wasastugan. Illustration.

Illustration över skolområdet och parkeringsplatser. Ritad av Tengbom.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget syftar till att möjliggöra högstadieskola och kulturskola på en central plats i Mora tätort. Skolområdet omges av E45/väg 26/Vasagatan i söder, väg 70/Älvgatan i norr och Prostgatan-Fredsgatan i väster. Etablering av skola på platsen kan möjliggöra att centrum bättre förbinds med resecentrum och att det blir en mer levande tätort. Skolprojektet syftar till en samlokalisering av kommunens två nuvarande högstadieskolor och de lokaler som planeras ska möjliggöra en attraktiv lärandemiljö. Den centrala placeringen gör att platsen är enkel att nå med kollektiva färdmedel.

Då själva skolområdet är litet planeras för parkering söder om Dalabanan samt norr om Älvgatan och för att förbinda skolområdet med grönområdet Kajen och Tingsnäs vid Saxviken planeras gång- och cykelvägar. Ett antal utredningar har genomförts för att utreda om platsen är lämplig för ändamålet och under förutsättning att åtgärder vidtas bedöms platsen vara lämplig för skola, idrottshallar m.m.

Planförslaget bedöms huvudsakligen överensstämma med den fördjupade översiktsplanen för tätorten och antas inte medföra betydande miljöpåverkan.
Kommunen är huvudman för allmän plats och genomförandetiden slutar 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Samrådstiden gick ut den 10 november 2023.

Övrig information om projektet, hittar du på Mora växer.

Var är vi i processen?

Senast uppdaterad: 21 november 2023