Detaljplan för Strandens skolområde

Miljö- och byggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för högstadieskola, idrottshallar och kulturskola på en central plats i Mora tätort på fastigheten Stranden 51:2 intill Rosa huset.

Illustration över skolområdet och parkeringsplatsen söder om Dalabanan. Detta är ett exempel på hur området kan komma att utformas, utformningen kan komma att bli annorlunda. Planen omfattar även parkering vid Badstubacksbron. Illustration: Tengbom.

Granskningen är avslutad

Granskningen pågick från den 21 maj till den 14 juni 2024.

 

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget syftar till att möjliggöra högstadieskola, idrottshallar och kulturskola på en central plats i Mora tätort. Skolområdet omges av E45/väg 26/Vasagatan i söder, väg 70/Älvgatan i norr och Prostgatan-Fredsgatan i väster. Etablering av skola på platsen kan möjliggöra att centrum bättre förbinds med resecentrum och att det blir en mer levande tätort. Skolprojektet syftar till en samlokalisering av kommunens två nuvarande högstadieskolor och de lokaler som planeras ska möjliggöra en attraktiv lärandemiljö. Den centrala placeringen gör att platsen är enkel att nå med kollektiva färdmedel.

Detaljplanen omfattar även parkering söder om Dalabanan samt vid Badstubacksbron och för att förbinda skolområdet med grönområdet Kajen/Tingsnäs vid Saxviken planeras gång- och cykelvägar. Ett antal utredningar har genomförts för att utreda om platsen är lämplig för ändamålet och under förutsättning att åtgärder vidtas bedöms platsen vara lämplig för skola, idrottshallar m.m.

Planförslaget bedöms huvudsakligen överensstämma med den fördjupade översiktsplanen för tätorten och antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

Kommunen är huvudman för allmän plats och genomförandetiden slutar 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrig information om projektet, hittar du på Mora växer.

Var är vi i processen?

Senast uppdaterad: 3 juli 2024