Kurator

Det är viktigt att ditt barn mår bra för att kunna lära och prestera bra i skolan. Inom elevhälsoenheten har vi kuratorer som erbjuder hjälp och stöd när livet känns jobbigt.

Flicka som ser nedstämd ut

En kurator finns på skolan för att skapa en så bra miljö som möjligt för eleverna att studera och utvecklas i. Kuratorn erbjuder råd-, stöd-, kris- och konfliktsamtal till elever och deltar även i värdegrundsarbetet. Det kan till exempel innebära arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Kuratorn arbetar med att:

  • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete,
  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen,
  • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskolan,
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal,
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling,
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem,
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling,
  • ta tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Senast uppdaterad: 20 februari 2024