Psykolog

På skolan finns psykologer tillgängliga för att utreda ditt barns behov av stöd för att klara sin utbildning. Psykologerna arbetar bland annat med att stödja det pedagogiska arbetet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.

Psykologen arbetar med att:

  • i kartläggande och stödjande samtal med pedagoger tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete,
  • på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Utredningen åtföljs av en samplanering med föräldrar och berörd personal för att omsätta bedömningen i pedagogiska åtgärder,
  • ge handledning och konsultation till skolans personal,
  • ge krisstöd och konflikthantering till elever, vårdnadshavare och pedagoger,
  • bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa,
  • ta tillvara kunskap om elevers psykiska hälsa i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Senast uppdaterad: 21 april 2022