Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Fälla träd

För att få fälla vissa träd behöver du eventuellt tillstånd av kommunen om trädet är skyddat i detaljplanen för området. Du behöver tillstånd inom strandskyddat område om naturmiljön för växt- och djurliv väsentligt förändras.

Det är bara kommunen som får fälla träd på kommunens mark. Om du vill ta ner ett träd som står på kommunens mark behöver du tillstånd.

Ansökan för trädfällningstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I ansökan ska du ange kontaktuppgifter, kartposition och anledning. När vi har fått in din ansökan kommer den sparas till nästkommande vår och då görs en bedömning på plats. Det innebär att en ansökan som kommer in under sommaren kommer att handläggas först under våren nästkommande år.

Om det är akut fara för person eller egendom – kontakta kommunen direkt via telefon!

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte råkar fälla någon annans träd.

Träd kan också vara särskilt skyddade i detaljplanen eller områdesbestämmelserna om de är viktiga inslag i den bebyggda miljön. Då behöver du marklov för att få ta ner träden. Det kan vara enstaka träd, grupper av träd (till exempel en allé) eller träd med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Ansökan om marklov

Inom strandskyddat område kan du behöva söka strandskyddsdispens för att få fälla träd. Enligt miljöbalken, kapitel 7, är det förbjudet att utföra en åtgärd som att fälla träd om det förändrar livsvillkoren för djur och växter.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020