Fälla träd

För att få fälla vissa träd behöver du eventuellt tillstånd av kommunen om trädet är skyddat i detaljplanen för området. Du behöver tillstånd inom strandskyddat område om naturmiljön för växt- och djurliv väsentligt förändras.

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte råkar fälla någon annans träd.

Träd kan också vara särskilt skyddade i detaljplanen eller områdesbestämmelserna om de är viktiga inslag i den bebyggda miljön. Då behöver du marklov för att få ta ner träden. Det kan vara enstaka träd, grupper av träd (till exempel en allé) eller träd med höga natur- och kulturhistoriska värden.

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat mark.

Ansökan om marklov , 947.4 kB.

Inom strandskyddat område kan du behöva söka strandskyddsdispens för att få fälla träd. Enligt miljöbalken, kapitel 7, är det förbjudet att utföra en åtgärd som att fälla träd om det förändrar livsvillkoren för djur och växter.

Det är bara kommunen som får fälla träd på kommunens mark. Om du önskar ta ner ett träd på kommunens mark kan du ansöka här.

Ansökan för trädfällningstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska du ange kontaktuppgifter, kartposition och anledning. När vi har fått in din ansökan kommer den sparas till nästkommande vår och då görs en bedömning på plats. Det innebär att en ansökan som kommer in under sommaren kommer att handläggas först under våren nästkommande år. Kolla frågor och svar för att få veta redan nu vilka träd som man kommer att handlägga.

Om det är akut fara för person eller egendom – kontakta kommunen direkt via telefon!

Senast uppdaterad: 8 november 2021