Kulturmiljöunderlag

Publicerad: 14 juni 2023

Under våren 2023 har Mora kommun startat ett arbete med att ta fram ett nytt kulturmiljöunderlag. Kulturmiljöunderlaget kommer främst att användas som stöd i handläggningen av plan- och bygglovsärenden men ska också fungera som informations- och inspirationsmaterial. Arbetet kommer att pågå under tre år.

På den här sidan kan du läsa mer om arbetets upplägg, vilka miljöer som kommer att ingå och i vilken ordning de ska inventeras.

Två kvinnor som cyklar i bymiljö.

Moras kulturmiljöer uppskattas av både boende och besökare. Foto: Hilla Aspman

Varför tar vi fram ett nytt kulturmiljöunderlag?

Moras fina bebyggelsemiljöer är ett betydelsefullt skäl till att många väljer att besöka eller bosätta sig i Mora. Bebyggelse med höga kulturhistoriska värden ger ofta en känsla av sammanhang och historisk anknytning och är ofta både attraktiva boendemiljöer och besöksmål. Genom att ta god hand om våra kulturmiljöer bidrar vi till att Mora förblir attraktivt och att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Vi har alla ett ansvar att ta hand om våra kulturmiljöer och förvalta dem för kommande generationer. Men för att kunna ta hand om våra kulturmiljöer behöver vi få kunskap om vilka värden som finns och vad de består av.

Den tidigare kulturmiljörapporten, Kulturmiljöer i Mora kommun från 1991, är idag det enda skriftliga underlaget som kommunen kan hänvisa till när kulturmiljöer ska behandlas i plan- och bygglovsärenden. Sedan den rapporten togs fram har värderingsparametrar inom kulturmiljövården förändrats och några av objekten som beskrevs är idag rivna eller förvanskade. En stor del av Mora kommun finns heller inte med i skriften, bland annat saknas Mora Noret och större delen av kommunens byar. Det saknas även en beskrivning av Moras rika timmerhuskultur vars bestånd av timmerhus från medeltiden är världsunikt. Med anledning av detta är det befintliga underlaget i behov av att kompletteras och uppdateras.

Rött hus med vita knutar och uthusbyggnader.

Bebyggelse i fäboden Amberg.

Vad ska arbetet innehålla och hur ska det användas?

Ett kulturmiljöunderlag identifierar, beskriver och värderar kulturhistoriska miljöer och bebyggelse. Inom arbetet med kulturmiljöunderlaget görs inga avvägningar mot andra intressen, utan underlaget är ett rent kunskapsunderlag med fokus på kulturmiljön och dess värden.

Kulturmiljöunderlaget kommer i första hand att fungera som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden. Men underlaget kan också fungera som informations- och inspirationsmaterial för dig som äger (eller funderar på att köpa) en fastighet i en värdefull miljö. Rapporterna kommer att innehålla rekommendationer, råd och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnation samt renovering, och på så sätt kan du få tips om hur du kan hantera dina byggnader så att kulturmiljövärden inte minskar. Rapporterna går också att läsa om du bara är nyfiken på din bygds historia.

Vilka miljöer ingår?

Arbetet kommer att pågå under tre år och nedan följer en lista över de olika etapperna och vilka miljöer som ingår. Observera att en miljö kan bestå av flera byar eller fäbodar.

 • Selja och Långlet
 • Östnor, Öna och Kråkberg
 • Bonäs
 • Vattnäs
 • Bergkarlås och Risa
 • Färnäs och Färnäsänget
 • Nusnäs
 • Fu och Fudal
 • Garsås
 • Fåsås
 • Fäbodar i Östbygge fjärding (öster om Siljan/Orsasjön)
 • Norra och Södra Bomansberg
 • Rödmyrsänget och Hindriksheden
 • Noret
 • Söromsjöbygden
 • Fäbodar i Venjans socken
 • Venjans sockencentrum
 • Sollerön
 • Ryssa och Gesunda
 • Fäbodar i Sollerö socken
 • Siljansfors
 • Vika
 • Vinäs och Isunda
 • Sjurby och Oxberg
 • Gopshus
 • Kansbol, Björka och Spjutmo
 • Utmeland
 • Hånåkni
 • Morkarlby och Kox
 • Hemus och Klapperheden
 • Stranden
 • Fäbodar i Västbygge (väster om Siljan/Orsasjön)
 • Våmhus sockencentrum
 • Sivasbacken och Björkvassla
 • Bäck, Heden och Indor
 • Fäbodar i Våmhus

Hur går arbetet till?

Mora kommun har upphandlat Dalarnas museum för att ta fram kulturmiljöunderlaget. Projektet beräknas kosta 1,4 miljoner kronor och kommunen har sökt finaniseringsstöd för halva beloppet hos Länsstyrelsen. 

Arbetet kommer att starta med en fältinventering där Dalarnas museum besöker kommunens byar, fäbodar och andra miljöer under sommarhalvåret. När fältinventeringen är avslutad kommer Dalarnas museum spendera vinterhalvåret till arkiv- och litteraturstudier för att därefter sammanställa materialet i rapporter som beskriver och värderar de kulturhistoriska miljöerna och bebyggelsen.

Arbetet kommer att genomföras i tre etapper för att mängden material som ska hanteras blir rimligt fördelad i tiden (se etapperna och vilka miljöer som ingår i respektive etapp längre upp på sidan).

Mora kommun har kontinuerliga avstämningsmöten tillsammans med Dalarnas museum och rapporterna kommer att förankras och beslutas av en politisk referensgrupp, bestående av presidierna för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden.

En grönskande gränd med byggnader i olika färg och storlek.

Koknäppargränd i Lisselby, centrala Mora.

När startar arbetet och var hittar jag resultatet?

Arbetet med inventeringen påbörjas sommaren 2023 och först ut att inventeras är Färnäs. Arbetet är uppdelat i tre etapper och fältinventeringen sker under sommarhalvåren. Under vinterhalvåren kommer materialet att sammanställas i rapporter. Sammanlagt kommer 36 rapporter att tas fram, en per miljö. Rapporterna kommer att godkännas av kommunstyrelsen i tre omgångar: våren-sommaren 2024, 2025 och 2026.

De första rapporterna kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida under 2024, efter att de beslutats politiskt. Arbetet kommer att läggas upp i sin helhet senast under år 2026. Inför publicering av rapporterna på hemsidan kommer det komma mer information om var du kan hitta dem.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023