Mora växer logotyp

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

För att förklara vad en fördjupad översiktsplan är behöver man först förklara vad en översiktsplan är. En översiktsplan är en politisk viljeyttring som ska fungera som en vision för hela kommunens framtida utveckling och som en vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är mer detaljrik och fokuserar på ett utvalt område av kommunen. Just nu pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Mora tätort.

Varför gör vi en FÖP för Mora tätort?
Syftet är att ge en tydlig, samlad bild av tätortens utveckling de närmsta 10-15 åren. Exempelvis var det kan byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som ska sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilken hänsyn som behöver tas till bland annat kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och vilka risker för bullerstörningar och översvämningar som föreligger.

Planen ska var vägledande i beslut för framtiden i såväl detaljplanering som i enskilda ärenden och fungera som en röd tråd från övergripande strategier ner till detaljerna. Den fördjupade översiktsplanen ska ge en helhetsbild över Mora tätorts möjliga framtida utveckling och göra framtida beslut mer förutsägbara för kommuninvånare, fastighetsägare och näringsidkare.

Dina synpunkter är viktiga för oss
För oss är det viktigt att alla fått möjligheten att komma till tals gällande den fördjupade översiktsplanen. Under våren 2017 var planen ute på samråd och synpunkter samlades in från både myndigheter och privatpersoner. Alla synpunkter som kom in under samrådet har besvarats i en samrådsredogörelse som är en del av planhandlingarna. Om du skrev in om något under samrådet så har du alltså nu möjlighet att läsa vårt svar till dig. Efter samrådet har kommunen vägt in synpunkterna och jobbat vidare med planen.

Senast uppdaterad: 11 november 2021