Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Mora växer

Kategori

Projektstatus

Sortera:

Byggnation pågår
Infrastruktur

Tingsnäsvägen får ny beläggning

Under juni 2023 får Tingsnäsvägen i centrala Mora ny asfaltsbeläggning. Under beläggningsarbetet råder begränsad framkomlighet och trafiken regleras med vakter.

Ska utredas
Bostäder

Framtida stadsdel med bostäder på Tingsnäs

Tingsnäs har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort som en möjlig ny stadsdel med bostäder. Nu undersöks förutsättningarna för om och hur Tingsnäs skulle kunna omvandlas från verksamhetsområde till bostadsområde i framtiden.

Under planering
Bostäder

Bostäder på Morkarlby nedre skola och Zornska

Det planeras för bostadshus i två till fem våningar vid Morkarlby nedre skola och Zornska där den äldre skolbyggnaden med lärarbostad ska vara kvar. Detaljplan för området skickas ut för granskning i april 2023.

Byggnation pågår
Bostäder

Renovering av lägenhetskvarteret Valhall

Morastrand renoverar lägenhetsområdet Valhall i centrala Mora. Lägenheterna får bland annat renoverade badrum, fönster och dörrar. Renoveringarna planeras bli klara i mitten av 2025.

Klar
Utbildning och omsorg

Laddstolpar installeras vid Noretgården

Hemtjänsten vid Noretgården har fått nya elbilar och därför byggs sex stycken laddstolpar vid Noretgårdens parkering. Laddstolparna är inte tillgängliga för allmänheten.

Under planering
Bostäder

Nya bostäder i Kanadaområdet

Mora kommun tar fram ett planprogram för att undersöka möjligheten att bygga bostäder i Kanadaområdet, sydväst om centrala Mora. Planprogrammet planeras vara färdigt under 2023 och därefter kan arbetet med detaljplanering starta.

Byggnation pågår
Näringsliv

Örjastäppans industriområde

Industriområdet Örjastäppan ligger i södra delarna av Moras tätort, vid återvinningscentralen. Den första delen av området är delvis såld och bebyggd. Nu förbereds infrastruktur för den andra delen av industriområdet.

Byggnation pågår
Bostäder

Bostadsområdet Måmyren

Måmyren är ett modernt bostadsområde med blandad bebyggelse som totalt rymmer cirka 200 bostäder i nordöstra delen av Moras tätort. Stora delar av dessa bostäder är redan färdigställda, men det finns fortfarande ledig mark för byggnation av parhus och flerbostadshus.

Byggnation pågår
Infrastruktur

Utbyggnad VA Vålan/ Sionsvägen

Området Vålan/Sionsvägen ligger vid Siljans strandkant, cirka 5 kilometer sydost om Moras tätort. Här bygger Nodava ut det kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet ut enligt VA-plan. Arbetet planeras vara färdigt under sommaren 2023.

Under planering
Infrastruktur

Vasaloppsvägen får förbättrad framkomlighet

Trafikverket förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg. Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning. Arbetet startar sommaren 2023.

Under planering
Infrastruktur

Ny gång- och cykelport i Sanda

Trafikverket planerar för en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Arbetet med tunneln planeras att starta under slutet av 2023 och väntas bli klar under vintern 2024-2025.

Under planering
Utbildning och omsorg

Strandenområdet

Mora kommun har behov av en ny högstadieskola. Därför planerar kommunen att bygga en ny högstadieskola, idrottshall, kulturskola på Strandenområdet i centrala Mora. Det kommunala bostadsbolaget Morastrand AB har fått i uppdrag att bygga skolområdet.

Klar
Fritid, kultur och miljö

Saneringsarbete i Saxnäs

Området Saxnäs i centrala Mora har efter markprover utförda år 2009 visat på miljögifter från tidigare industriverksamhet från 1800-talet till slutet på 1970-talet. 2018-2022 pågick ett saneringsarbete i området under Mora kommuns ledning och via bidrag från Naturvårdsverket. Arbetet avslutades 2022.

Byggnation pågår
Fritid, kultur och miljö

Ny träningshall för ishockey på Prästholmens IP

Smidjegrav arena är just nu den enda ishallen i Mora, och det är stor brist på träningstider, framför allt för Moras ungdomsidrottare. Därför har projektet med att bygga en ny träningshall för barn- och ungdomsverksamhet på Prästholmens IP påbörjats.

Byggnation pågår
Utbildning och omsorg

Ny förskola på Tuvan

Mora kommun behöver fler förskoleplatser. Därför byggs en ny förskola med sex avdelningar på Tuvan. Den ersätter den nuvarande Tuvans förskola samt Finnsnäs förskola. Inflyttning planeras till hösten 2023.

Under planering
Bostäder

Nytt bostadsområde i Norra Kråkberg

Mora kommun tar fram ett planprogram för att undersöka möjligheten att bygga bostäder i norra Kråkberg, fyra kilometer norr om centrala Mora. Planprogrammet planeras vara färdigt under 2023 och därefter kan arbetet med detaljplanering starta.

Under planering
Infrastruktur

Utbyggnad VA Utanmyra och Lilla Rothagen

Nodava förbereder för att bygga ut kommunala vatten- och spillvattenledningar till byn Utanmyra och Lilla Rothagen på Sollerön, enligt kommunens VA-plan. Utbyggnaden berör ett 80-tal fastigheter i området och planeras vara klar under 2025.

Klar
Utbildning och omsorg

Laddstolpar installeras vid Juntgården

Hemtjänsten i Venjan har fått nya elbilar och därför byggs två laddstolpar vid Juntgårdens särskilda boende. Laddstolparna är inte tillgängliga för allmänheten.

Under planering
Infrastruktur

34 nya laddplatser för elbilar i centrala Mora

På parkeringsytan nedanför Tingshuset etablerar Tesla och Ionity med 34 platser på Moras nya laddtorg. Anläggningen planeras bli klar i slutet av 2023.

Under planering
Utbildning och omsorg

Utbyggnad av platser för särskilt boende på Saxnäs

På uppdrag av Mora kommun planerar Morastrand AB att bygga 30 platser för särskilt boende på Saxnäsområdet. Ombyggnaden planeras i de lokaler där Region Dalarna tidigare bedrivit habilitering. Lokalerna planeras bli klara för inflyttning under 2025.