Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Mora växer

Mora växer och vi utvecklar kommunen för framtidens behov. På de här sidorna samlar vi bygg- och infrastrukturprojekt som sker i Mora kommun.

Kategori

Projektstatus

Sortera:

Under planering
Utbildning och omsorg

Strandenprojektet

På Strandenområdet i centrala Mora planerar kommunen att bygga en ny högstadieskola och skapa bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter, kultur och idrott. Kommunstyrelsen har beslutat att stoppa projekteringen, men detaljplanearbetet fortsätter enligt plan.

Under planering
Bostäder

Nytt bostadsområde i Norra Kråkberg

Mora kommun tar fram ett planprogram för att undersöka möjligheten att bygga bostäder i norra Kråkberg, fyra kilometer norr om centrala Mora. Planprogrammet planeras vara färdigt under 2024 och därefter kan arbetet med detaljplanering starta.

Klar
Infrastruktur

Utbyggnad gång- och cykelvägar till Resecentrum

Mora kommun bygger gång- och cykelväg längs Kristinebergsvägen samt vid Curryhuset för att förbättra säkerhet och framkomlighet till och från Resecentrum. Projektet avslutades våren 2024. Under sommaren 2024 byggs en fortsättning längs Kristinebergsvägen. Mer information om den finns på sidan planerade och pågående arbeten .

Klar
Utbildning och omsorg

Laddstolpar installeras vid Juntgården

Hemtjänsten i Venjan har fått nya elbilar och därför byggs två laddstolpar vid Juntgårdens särskilda boende. Laddstolparna är inte tillgängliga för allmänheten.

Under planering
Infrastruktur

Elektrifiering av järnväg till Lomsmyren

Trafikverket elektrifierar järnvägsspåret mellan timmercentralen i Lomsmyren och Morastrand. Projektet gör det möjligt att använda ellok i stället för diesellok för godstransporter på sträckan. Byggnation väntas pågå sommar och höst 2025.

Klar
Utbildning och omsorg

Multiarena på Färnäs skola

Mora kommun bygger en multiarena på Färnäs skola. Arenan inspirerar till olika rörelseaktiviteter för barn och unga och främja rörelse och välmående. Multiarenan blev färdig våren 2024.

Byggnation pågår
Utbildning och omsorg

Skidgymnasiet får nya lokaler

Under 2024 görs en ombyggnad av hus V på Mora gymnasium. Där får skidgymnasiet större och mer ändamålsenliga lokaler. Inflyttning planeras till skolstart hösterminen 2024.

Ny cirkulationsplats Starbo.
Byggnation pågår
Infrastruktur

Genomfart Mora

Trafikverket och Mora kommun bygger en genomfart för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Tillsammans arbetar vi för att skapa en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter på bättre för alla trafikslag, vare sig man cyklar, går, åker bil eller reser kollektivt.

Under planering
Bostäder

Nya bostäder i Kanadaområdet

Mora kommun tar fram ett planprogram för att undersöka möjligheten att bygga bostäder i Kanadaområdet, sydväst om centrala Mora. Planprogrammet planeras vara färdigt under 2024 och därefter kan arbetet med detaljplanering starta.

Byggnation pågår
Näringsliv

Handelsområdet Färnäs kvarn

I östra Mora, med strategiskt läge nära riksväg 70 ligger handelsområdet Färnäs kvarn. Området har färdig infrastruktur och försäljning av tomter pågår.

Under planering
Utbildning och omsorg

Utbyggnad av platser för särskilt boende på Saxnäs

På uppdrag av Mora kommun planerar Morastrand AB att bygga 30 platser för särskilt boende på Saxnäsområdet. Ombyggnaden planeras i de lokaler där Region Dalarna tidigare bedrivit habilitering. Lokalerna planeras bli klara för inflyttning under 2025.

Under planering
Bostäder

Bostäder på Morkarlby nedre skola och Zornska

Vid Morkarlby nedre skola och Zornska i centrala Mora byggs lägenhetshus i två till fem våningar med totalt 35 lägenheter. Byggprojektet genomförs av Mora Bygg i samarbete med Fastighetsbyrån och beräknas bli färdigt sommaren 2026.

Byggnation pågår
Infrastruktur

Ny gång- och cykeltunnel i Sanda

Trafikverket planerar för en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Byggnation inleddes i januari 2024 och projektet väntas bli klart i juni 2024.

Byggnation pågår
Bostäder

Bostadsområdet Måmyren

Måmyren är ett modernt bostadsområde med blandad bebyggelse som totalt rymmer cirka 200 bostäder i nordöstra delen av Moras tätort. Stora delar av dessa bostäder är redan färdigställda, men det finns fortfarande ledig mark för byggnation av parhus och flerbostadshus.

Byggnation pågår
Näringsliv

Örjastäppans industriområde

Industriområdet Örjastäppan ligger i södra delarna av Moras tätort, vid återvinningscentralen. Infrastrukturen i området är färdigställd och vissa tomter är bebyggda. Försäljning av tomter pågår.

Under planering
Infrastruktur

Gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Tingsnäs

Trafikverket bygger tillsammans med Mora kommun en gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Strandenområdet och Tingsnäs. Tunneln ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter i centrala Mora. Projektet planeras vara klart 2027.

Byggnation pågår
Bostäder

Nya lägenheter på Morkullan

I bostadsområdet Morkullan i centrala Mora bygger Morastrand fyra nya hyreslägenheter i tidigare kontorslokaler. Arbetet påbörjades september 2023 och väntas bli färdigt under våren 2024.

Byggnation pågår
Bostäder

Hyreslägenheter i Tomtebo

Morastrand bygger 16 nya hyreslägenheter i bostadsområdet Tomtebo i de sydvästra delarna av Mora, nära Siljan och Saxviken. Projektet planeras bli klart hösten 2024.

Klar
Fritid, kultur och miljö

Ny träningshall för ishockey på Prästholmens IP

Mora har tidigare bara haft en ishall, Smidjegrav arena, och det har varit stor brist på träningstider, framför allt för Moras ungdomsidrottare. Därför byggdes under 2023 en ny träningshall för barn- och ungdomsverksamhet på Prästholmens IP, som fått namnet Kringdata Ungdomsarena.

Klar
Utbildning och omsorg

Sandängarnas förskola

Mora kommun behöver fler förskoleplatser. Därför har kommunen byggt Sandängarnas förskola med sex avdelningar. Den ersätter den nuvarande Tuvans förskola samt Finnsnäs förskola. Inflyttning skedde hösten 2023.

Byggnation pågår
Infrastruktur

34 nya laddplatser för elbilar i centrala Mora

På parkeringsytan nedanför Tingshuset etablerar Tesla och Ionity med 34 platser på Moras nya laddtorg. Anläggningen planeras bli klar under 2024.

Under planering
Infrastruktur

Nya broar i Oxberg

Trafikverket planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra. De två nya broarna kommer öka tillgängligheten, främst för näringslivets transporter. Preliminärt slutår för projektet är 2028.

Byggnation pågår
Infrastruktur

Vasaloppsvägen får förbättrad framkomlighet

Trafikverket förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg. Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning. Arbetet startar sommaren 2023.

Ska utredas
Bostäder

Framtida stadsdel med bostäder på Tingsnäs

Tingsnäs har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort som en möjlig ny stadsdel med bostäder. Nu undersöks förutsättningarna för om och hur Tingsnäs skulle kunna omvandlas från verksamhetsområde till bostadsområde i framtiden.

Byggnation pågår
Bostäder

Bostadsrättsföreningen Monumentsbyn

På Trastvägen i Utmeland i sydvästra Mora byggs tio nyproducerade bostäder. De består av parhus och flerbostadshus i klassisk stil som alla har tre rum och kök. Byggprojektet genomförs av Sakofall Fastigheter i samarbete med Fastighetsbyrån. Projektet väntas bli färdigt under våren/sommaren 2024.

Byggnation pågår
Bostäder

Renovering av lägenhetskvarteret Valhall

Morastrand renoverar lägenhetsområdet Valhall i centrala Mora. Lägenheterna får bland annat renoverade badrum, fönster och dörrar. Renoveringarna planeras bli klara i mitten av 2025.

Byggnation pågår
Infrastruktur

Utbyggnad VA Vålan/ Sionsvägen

Området Vålan/Sionsvägen ligger vid Siljans strandkant, cirka 5 kilometer sydost om Moras tätort. Här bygger Nodava ut det kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet ut enligt VA-plan. Arbetet planeras vara färdigt under sommaren 2023.

Klar
Fritid, kultur och miljö

Saneringsarbete i Saxnäs

Området Saxnäs i centrala Mora har efter markprover utförda år 2009 visat på miljögifter från tidigare industriverksamhet från 1800-talet till slutet på 1970-talet. 2018-2022 pågick ett saneringsarbete i området under Mora kommuns ledning och via bidrag från Naturvårdsverket. Arbetet avslutades 2022.

Under planering
Infrastruktur

Utbyggnad VA Utanmyra och Lilla Rothagen

Nodava förbereder för att bygga ut kommunala vatten- och spillvattenledningar till byn Utanmyra och Lilla Rothagen på Sollerön, enligt kommunens VA-plan. Utbyggnaden berör ett 80-tal fastigheter i området och planeras vara klar under 2025.