Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Mora växer

Kategori

Projektstatus

Sortera:

Byggnation pågår
Bostäder

Nya lägenheter på Morkullan

I bostadsområdet Morkullan i centrala Mora bygger Morastrand fyra nya hyreslägenheter i tidigare kontorslokaler. Arbetet påbörjades september 2023 och väntas bli färdigt under våren 2024.

Byggnation pågår
Bostäder

Hyreslägenheter i Tomtebo

Morastrand bygger 16 nya hyreslägenheter i bostadsområdet Tomtebo i de sydvästra delarna av Mora, nära Siljan och Saxviken. Projektet planeras bli klart hösten 2024.

Byggnation pågår
Utbildning och omsorg

Multiarena på Färnäs skola

Mora kommun bygger en multiarena på Färnäs skola. Arenan inspirerar till olika rörelseaktiviteter för barn och unga och främja rörelse och välmående. Multiarenan planeras bli helt färdig våren 2024.

Byggnation pågår
Infrastruktur

Utbyggnad gång- och cykelvägar till Resecentrum

Mora kommun bygger gång- och cykelväg längs Kristinebergsvägen samt vid Curryhuset för att förbättra säkerhet och framkomlighet till och från Resecentrum. Projektet beräknas vara klart i december 2023.

Under planering
Infrastruktur

Gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Tingsnäs

Trafikverket bygger tillsammans med Mora kommun en gång- och cykeltunnel under järnvägen mellan Strandenområdet och Tingsnäs. Tunneln ökar framkomligheten för oskyddade trafikanter i centrala Mora. Projektet planeras vara klart 2027.

Under planering
Infrastruktur

Elektrifiering av järnväg till Lomsmyren

Trafikverket elektrifierar järnvägsspåret mellan timmercentralen i Lomsmyren och Morastrand. Projektet gör det möjligt att använda ellok i stället för diesellok för godstransporter på sträckan. Byggnation väntas pågå 2024-2025.

Under planering
Infrastruktur

Nya broar i Oxberg

Trafikverket planerar en ny brolösning på väg 1012 i Oxberg för att separera väg- och järnvägstrafiken från varandra. De två nya broarna kommer öka tillgängligheten, främst för näringslivets transporter. Preliminärt slutår för projektet är 2028.

Byggnation pågår
Bostäder

Bostadsrättsföreningen Monumentsbyn

På Trastvägen i Utmeland i sydvästra Mora byggs tio nyproducerade bostäder. De består av parhus och flerbostadshus i klassisk stil som alla har tre rum och kök. Byggprojektet genomförs av Sakofall Fastigheter i samarbete med Fastighetsbyrån. Projektet väntas bli färdigt under våren/sommaren 2024.

Klar
Infrastruktur

Tingsnäsvägen får ny beläggning

Under juni 2023 får Tingsnäsvägen i centrala Mora ny asfaltsbeläggning. Under beläggningsarbetet råder begränsad framkomlighet och trafiken regleras med vakter.

Ska utredas
Bostäder

Framtida stadsdel med bostäder på Tingsnäs

Tingsnäs har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort som en möjlig ny stadsdel med bostäder. Nu undersöks förutsättningarna för om och hur Tingsnäs skulle kunna omvandlas från verksamhetsområde till bostadsområde i framtiden.

Under planering
Bostäder

Bostäder på Morkarlby nedre skola och Zornska

Det planeras för bostadshus i två till fem våningar vid Morkarlby nedre skola och Zornska där den äldre skolbyggnaden med lärarbostad ska vara kvar. Detaljplan för området har tagits fram och godkändes av kommunfullmäktige den 11 september 2023. Detaljplanen har vunnit laga kraft och det är nu möjligt att starta bygglovsprocessen.

Byggnation pågår
Bostäder

Renovering av lägenhetskvarteret Valhall

Morastrand renoverar lägenhetsområdet Valhall i centrala Mora. Lägenheterna får bland annat renoverade badrum, fönster och dörrar. Renoveringarna planeras bli klara i mitten av 2025.

Klar
Utbildning och omsorg

Laddstolpar installeras vid Noretgården

Hemtjänsten vid Noretgården har fått nya elbilar och därför byggs sex stycken laddstolpar vid Noretgårdens parkering. Laddstolparna är inte tillgängliga för allmänheten.

Under planering
Bostäder

Nya bostäder i Kanadaområdet

Mora kommun tar fram ett planprogram för att undersöka möjligheten att bygga bostäder i Kanadaområdet, sydväst om centrala Mora. Planprogrammet planeras vara färdigt under 2023 och därefter kan arbetet med detaljplanering starta.

Byggnation pågår
Näringsliv

Örjastäppans industriområde

Industriområdet Örjastäppan ligger i södra delarna av Moras tätort, vid återvinningscentralen. Den första delen av området är delvis såld och bebyggd. Nu förbereds infrastruktur för den andra delen av industriområdet.

Byggnation pågår
Bostäder

Bostadsområdet Måmyren

Måmyren är ett modernt bostadsområde med blandad bebyggelse som totalt rymmer cirka 200 bostäder i nordöstra delen av Moras tätort. Stora delar av dessa bostäder är redan färdigställda, men det finns fortfarande ledig mark för byggnation av parhus och flerbostadshus.

Byggnation pågår
Infrastruktur

Utbyggnad VA Vålan/ Sionsvägen

Området Vålan/Sionsvägen ligger vid Siljans strandkant, cirka 5 kilometer sydost om Moras tätort. Här bygger Nodava ut det kommunala vatten- och spillvattenledningsnätet ut enligt VA-plan. Arbetet planeras vara färdigt under sommaren 2023.

Byggnation pågår
Infrastruktur

Vasaloppsvägen får förbättrad framkomlighet

Trafikverket förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen från Fiskarheden till Oxberg via Evertsberg. Sträckan på drygt 5 mil har problem med bärighet, tvära kurvor och sprickbildning. Arbetet startar sommaren 2023.

Under planering
Infrastruktur

Ny gång- och cykeltunnel i Sanda

Trafikverket planerar för en gång- och cykeltunnel på Sandholmsvägen i Mora för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Arbetet med tunneln planeras att starta under slutet av 2023 och väntas bli klar under vintern 2024-2025.

Under planering
Utbildning och omsorg

Strandenprojektet

På Strandenområdet i centrala Mora planerar kommunen att bygga en ny högstadieskola och skapa bättre förutsättningar för fritidsaktiviteter, kultur och idrott. Det kommunala bostadsbolaget Morastrand har fått i uppdrag att bygga på området.