Publicerad: 18 april 2023

Samråd och granskning i planprocessen

Det är inte möjligt att lämna synpunkter i samband med samråd och granskning av detaljplaner eller planprogram på Mora växers webbsidor.

På våra samhällsplaneringssidor hittar du mer information om hur du lämnar synpunkter under samråd och granskning.

Vad?

Området ligger i centrala Mora, vid korsningen Morkarlbyvägen och Fridhemsgatan. Idag finns en äldre skolbyggnad från tidigt 1900-tal med tillhörande lärarbostad, ett tidigare barnhem (Zornska) samt byggnader med kontorsverksamhet inom området.

Kommunen har genomfört en markanvisningstävling Länk till annan webbplats. och den nya bebyggelsen planeras i två till fem våningar och den äldre skolbyggnaden med tillhörande lärarbostad kommer att vara kvar inom området.

Varför?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder men även centrumfunktioner och kontor. Kulturmiljöerna ska värnas och tillkommande bebyggelse ska hålla en hög kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse.

När?

Granskning av detaljplanen pågår 17 april-14 maj 2023. Kommunen har genomfört en markanvisningstävling för området, som vunnits av Mora Bygg AB.

Byggnadsnämnden gav redan år 2014 beslut om uppdrag till dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för området, men förslaget antogs inte och detaljplanen har legat vilande sedan 2018, tills ett omtag gjordes under 2022. Vissa av de tidigare utredningarna har gjorts om eller uppdaterats innan ärendet återigen sändes ut på granskning.

Hur kan jag vara med och påverka?

Under granskningsperioden har du som berörs av detaljplanen möjlighet att lämna synpunkter. Läs mer på våra samhällsplaneringssidor om hur du lämnar synpunkt vid granskning.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Kontakta planenheten.

Senast uppdaterad: 18 april 2023