Publicerad: 18 april 2023 Uppdaterad: 26 september 2023

Vad?

Området ligger i centrala Mora, vid korsningen Morkarlbyvägen och Fridhemsgatan. Idag finns en äldre skolbyggnad från tidigt 1900-tal med tillhörande lärarbostad, ett tidigare barnhem (Zornska) samt byggnader med kontorsverksamhet inom området.

Kommunen har genomfört en markanvisningstävling Länk till annan webbplats. och den nya bebyggelsen planeras i två till fem våningar och den äldre skolbyggnaden med tillhörande lärarbostad kommer att vara kvar inom området.

Varför?

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder men även centrumfunktioner och kontor. Kulturmiljöerna ska värnas och tillkommande bebyggelse ska hålla en hög kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse.

När?

Granskning av detaljplanen avslutades i maj och därefter har handlingarna justerats. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 september 2023. Detaljplanen vinner laga kraft tidigast 17 oktober, under förutsättning att beslutet om att anta planen inte överklagas innan dess. Läs mer om hur processen fungerar på kommunens plansida om detaljplanen för Zornska.

När planen har vunnit laga kraft kan bygglovsprocessen påbörjas.

Vem kan jag kontakta för mer information?

Kontakta planenheten.

Senast uppdaterad: 26 september 2023