Just nu

Arbetet med delsträcka 1 avslutades hösten 2022. Peab har fått uppdraget att bygga delsträcka 2 som påbörjades sommaren 2022.

Från 19 december 2023 är Strandgatan (E45) öppen och ingen omledning sker. Till vårvintern 2024 återupptas arbetet och trafiken leds då främst om via Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyleden. Omledningen väntas pågå till hösten 2024, då hela projektet blir klart.

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa nyheter med mer detaljerad information om vad som pågår i projektet.

Varför bygger vi en genomfart?

Trafiken genom Mora är i dagsläget kraftigt ansträngd. Även om den kan bli särskilt tung under olika högtider och turistsäsonger så är trängseln märkbar året om. Utredningar i hur man löser problemet har visat på att en ombyggnation av den befintliga vägen är den bästa lösningen jämfört med en förbifart, just eftersom majoriteten av trängseln beror på de som redan bor i kommunen och behöver ta sig från ena sidan av Mora till den andra.

Trafikverket planerar fler körfält, nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar samt passager. Åtgärderna ska leda till färre köer, kortare restider och en minskad miljöbelastning. Åtgärderna ska också leda till att stadskärnan får en mer naturlig anslutning för gång- och cykeltrafikanter till tågstation, kajen samt andra destinationer på andra sidan av E45.

Sammanfattningsvis ska projektet leda till följande förbättringar av trafiksituationen i Mora:

 • Förbättrad tillgänglighet
 • Ökad kapacitet
 • Tryggare och säkrare trafikmiljö
 • Tillgänglig och trevlig stadsmiljö i Mora
 • En hållbar stadsutveckling

Planering

Genomfartsprojektet består av tre olika etapper:

 • Etapp 1 - Nya cirkulationsplatser (2018-2019) Klar!
 • Etapp 2 - Nya gång- och cykelvägar (2018-2019) Klar!
 • Etapp 3 - Genomfarten (2020-2024) Byggstart september 2020

Vad har gjorts?

Under 2018-2019 har flera gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser i och runtom Mora byggts. De utgör etapp ett och två i genomfartsprojektet. Utöver dessa åtgärder har förarbeten med ledningar och bulleråtgärder längs E45 gjorts.

Den tredje och sista etappen innebär ombyggnationen av själva E45, vilket även är den mest trafikpåfrestande delen inom genomfartsprojektet. Etappen fokuserar enbart på arbetet med E45 och är uppdelad i två delsträckor:

 • Delsträcka 1 - Vasagatan, från Noretbron till cirkulationplatsen vid Älvgatan (klar hösten 2022).
 • Delsträcka 2 - Strandgatan, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan fram till Fridhemsgatan (påbörjades sommaren 2022, beräknas vara klar hösten 2024).

Vad återstår att göra?

Nu återstår att färdigställa delsträcka 2, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan till Fridhemsgatan. Denna delsträcka kräver periodvis flera olika omledningar av trafiken. Se mer information under Frågor och svar.

Illustration över vägsträcka

Kontaktuppgifter

Trafikverket
Du kan skicka frågor till projektet via Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
E-post: genomfartmora@trafikverket.se

Mora kommun
Har du frågor, kontakta kundtjänst:
E-post: mora.kommun@mora.se
Telefon: 0250-260 00

Trafikläget under vintern 2023-2024

Här hittar du specifik information som rör kommunala vägar under vinterperioden när Strandgatan är öppen och ingen omledning av genomfartstrafik sker.

 • Under vintern kommer det vara tillåtet att svänga vänster på Vasagatan, med tre undantag: det kommer fortfarande vara förbjudet att köra in på Bygatan, Morkarlbyvägen och Millåkersgatan från Vasagatan.
 • Korsningen vid Vasagatan, Badstugan och Kaplansgatan (intill Klockstapeln), kommer att öppnas i alla riktningar och återigen bli en cirkulationsplats.
 • Vid cirkulationsplatsen vid Klockstapeln återinförs övergångsställen i alla riktningar. I övrigt kvarstår befintliga övergångsställen längs Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen under vintern.
 • Till våren kommer Vasagatan återigen användas som omledningsväg för genomfartstrafik.
 • Trafikverket öppnar upp nya gång- och cykelvägar längs Strandgatan, där underlaget delvis är grus nu under vintern. Detta medför att vinterväghållningen kan bli svårare att utföra vid väderomslag. GC-vägarna kommer asfalteras till våren.
 • På Trafikverkets webbplats hittar du kartor över vilka gång- och cykelvägar som är tillgängliga. Det finns fortsatt möjlighet att välja alternativa gång- och cykelvägar genom centrala Mora, via exempelvis Kajen och Tingsnäsparken.
 • All busstrafik kommer att fortsätta gå via Vasagatan eftersom Trafikverket stänger av Strandgatan igen under vårvintern 2024.
 • Däremot öppnas återigen hållplatsen Dalagatan, vid Badstugatan. För ytterligare information om din specifika resa hänvisar vi dig till Dalatrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Kajenparkeringen är öppen, men det återstår stenarbeten och asfaltering som färdigställs under nästa år.
 • Parkeringarna intill Morastrands station är fortsatt avstängda.

Övergripande frågor och svar

Här hittar du svar på övergripande frågor som rör kommunens roll i arbetet.

Under själva byggtiden kommer bilköer bli mer förekommande eftersom omledningar och hastighetssänkningar av trafik blir nödvändigt. Överväg därför att resa med andra typer av färdmedel, exempelvis via samåkning, buss eller tåg.

Det bästa alternativet är dock att ta cykeln, i synnerhet för de som färdas kortare sträckor inom Mora. Ett av kraven som ställts till entreprenören är att gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera arbetsplatsen på ett säkert sätt.

Även om du är förberedd så kommer störningar att märkas av. Räkna med:

 • Transporter och trafikomläggningar
 • Buller
 • Vibrationer
 • Luftföroreningar (damm, avgaser)
 • Tillfällig grundvattenpåverkan

Trafikverket och Mora kommun arbetar för att att minimera och kompensera för påverkan genom:

 1. Information
 2. Restriktioner vid bygget
 3. Dokumentation och uppföljningar
 4. Flytt av företagsskyltar
 5. Vägskyltning och tillfälliga skydd
 6. Eventuell kompensation om skada på verksamhet.

Vid skador eller betydande störningar, kontakta projektledningen!

Under arbetet med den andra delsträckan behöver trafiken omledas via vissa kommunala vägar. Entreprenören är skyldig att anmäla en omledning senast två månader innan vägen stängs. Under dessa två månader ser Trafikverket och Mora kommun till att gå ut med information om trafikförändringen. Trafikverket tar även fram lämplig skyltning för omledningen.

De kommunala vägar som pekats ut som omledningsvägar är:

 • Älvgatan
 • Badstugatan
 • Kaplansgatan
 • Vasagatan
 • Oxbergsvägen
 • Morkarlbyvägen
 • Moragatan (vid behov, dock för ej tung trafik)

Restriktioner för omledning av trafik

Dubbleriktad omledningstrafik tillåts på utpekade vägar från 21 augusti 2023 till 30 september 2024, med undantag för Vasaloppets sommar- och vinterveckor.

Eftersom arbetet är rätt omfattande med läggning av ny asfalt samt utgrävning av mark kommer det att bli en hel del buller. Särskilt bullrande arbeten får entreprenören dock inte utföra mellan kl. 20.00-07.00 om det inte är särskilt överkommet mellan entreprenören och Trafikverket. Vid en sådan överenskommelse kommer boende i närheten bli informerade i förväg innan arbete påbörjas.

In- och utfarter till fastigheter, butiker och restauranger ska finnas öppna under hela byggtiden. Vid behov byggs provisoriska vägar för att säkerställa framkomligheten.

Det här gäller även allmänna parkeringsplatser.

På sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Strabo är det för trångt att bygga 2+2 väg då vi har tät bebyggelse på ena sidan och järnvägen på den andra. Dessutom är trafikmängden inte heller lika hög som för delsträcka 1 där vi byggt 2+2 väg. Längs sträckan har vi också valt att prioritera stadsmiljön samt trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Under Vasaloppets vintervecka och sommarvecka införs en "byggpaus" då entreprenören inte får utföra arbeten som minskar framkomligheten för allmän trafik, vilket innebär att E45/väg 70 ska ha normal framkomlighet.

Datum då "byggpaus" gäller:

Arrangemang

Tidsperiod, "byggpaus"

Vasaloppets vintervecka

2024-02-20 - 2024-03-10

Vasaloppets sommarvecka

2024-08-07 - 2024-08-20

 

Senast uppdaterad: 19 december 2023