Just nu

Från 25 mars 2024 återupptas arbetet med Genomfart Mora och trafiken leds då främst om via Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyleden. Omledningen pågår till och med hösten 2024, då hela projektet blir klart.

Under vecka 31-33 råder byggpaus och då görs ingen omledning.

Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa nyheter med mer detaljerad information om vad som pågår i projektet.

Varför bygger vi en genomfart?

Trafiken genom Mora har under lång tid varit kraftigt ansträngd. Även om den kan bli särskilt tung under olika högtider och turistsäsonger så är trängseln märkbar året om. Utredningar i hur man löser problemet har visat på att en ombyggnation av den befintliga vägen är den bästa lösningen jämfört med en förbifart, just eftersom majoriteten av trängseln beror på de som redan bor i kommunen och behöver ta sig från ena sidan av Mora till den andra.

Trafikverket planerar fler körfält, nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar samt passager. Åtgärderna ska leda till färre köer, kortare restider och en minskad miljöbelastning. Åtgärderna ska också leda till att stadskärnan får en mer naturlig anslutning för gång- och cykeltrafikanter till tågstation, kajen samt andra destinationer på andra sidan av E45.

Sammanfattningsvis ska projektet leda till följande förbättringar av trafiksituationen i Mora:

 • Förbättrad tillgänglighet
 • Ökad kapacitet
 • Tryggare och säkrare trafikmiljö
 • Tillgänglig och trevlig stadsmiljö i Mora
 • En hållbar stadsutveckling

Planering

Genomfartsprojektet består av tre olika etapper:

 • Etapp 1 - Nya cirkulationsplatser (2018-2019) Klar!
 • Etapp 2 - Nya gång- och cykelvägar (2018-2019) Klar!
 • Etapp 3 - Genomfarten (2020-2024) Pågående

Vad har gjorts?

Under 2018-2019 har flera gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser i och runtom Mora byggts. De utgör etapp ett och två i genomfartsprojektet. Utöver dessa åtgärder har förarbeten med ledningar och bulleråtgärder längs E45 gjorts.

Den tredje och sista etappen innebär ombyggnationen av själva E45, vilket även är den mest trafikpåfrestande delen inom genomfartsprojektet. Etappen fokuserar enbart på arbetet med E45 och är uppdelad i två delsträckor:

 • Delsträcka 1 - Vasagatan, från Noretbron till cirkulationplatsen vid Älvgatan (klar hösten 2022).
 • Delsträcka 2 - Strandgatan, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan fram till Fridhemsgatan (påbörjades sommaren 2022, beräknas vara klar hösten 2024).

Vad återstår att göra?

Nu återstår att färdigställa delsträcka 2, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan till Fridhemsgatan. Denna delsträcka kräver periodvis flera olika omledningar av trafiken. Se mer information under Frågor och svar.

Illustration över vägsträcka

Åtgärder i anslutning till omledningsvägen delsträcka 2

Från 25 mars 2024 till och med hösten 2024 leds E45 om genom centrala Mora via Kaplansgatan Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten görs temporära åtgärder på gator intill omledningsvägen. Här hittar du information om åtgärderna vid Millåkersgatan, Morkarlbyvägen, Bygatan och Kyrkogatan.

Samtliga åtgärder väntas gälla till och med hösten 2024 när arbetet med genomfart Mora avslutas. Tillfälliga åtgärder kan behövas göras under arbetets gång och ibland med kort varsel. Var uppmärksam, följ hänvisningskyltar och visa hänsyn till övriga trafikanter.

Du hittar övergripande information bland annat avstängningar och omledningsvägar på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om förändringar i busstrafiken hittar du på Dalatrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Längsgående parkeringar på Millåkersgatan 6-12 förbi polisstationen har tagits bort.
 • Enkelriktningen på Millåkersgatan har tagits bort och den är dubbelriktad mellan Hantverkargatan/Millåkersgatan till Vasagatan/Millåkersgatan.
 • Korsningen Millåkersgatan/Vasagatan är stängd.
Kartbild Millåkersgatan

Blått streck visar borttagna parkeringar. Gult streck visar dubbelriktad trafik. Rött streck visar stängd korsning.

 • Längsgående parkeringar mellan Morkarlbyvägen 23-31 längs PRO har tagits bort.
 • Enkelriktningen på Morkarlbyvägen har tagits bort och den är dubbelriktad mellan Morkarlbyvägen/Spanskvägen till Morkarlbyvägen/Trädgårdsgatan.
 • Korsningen Vasagatan/Morkarlbyvägen är stängd.
Kartbild Morkarlbyvägen

Blått streck visar borttagna parkeringar. Gult streck visar dubbelriktad trafik.

 • Korsningen Vasagatan/Bygatan är stängd.
 • Utfart/infart Bygatan har sedan tidigare öppnats mot Oxbergsvägen.
Kartbild Bygatan

Grönt streck visar passage som öppnats för trafik. Rött streck visar korsning som stängts.

 • Kyrkogatan blir en tillfällig bussgata från den tillfälliga cirkuationsplatsen Morkarlbyvägen/Malungsvägen fram till korsningen Kyrkogatan/Fridhemsgatan.
 • Längsgående parkeringar har tagits bort vid Kyrkogatan 46.
Kartbild Kyrkogatan

Blått streck visar parkeringar som tagits bort. Grönt streck visar passage som öppnats för busstrafik.

Kontaktuppgifter

Trafikverket
Du kan skicka frågor till projektet via Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
E-post: genomfartmora@trafikverket.se

Mora kommun
Har du frågor, kontakta kundtjänst:
E-post: mora.kommun@mora.se
Telefon: 0250-260 00

Övergripande frågor och svar

Här hittar du svar på övergripande frågor som rör kommunens roll i arbetet.

Under själva byggtiden kommer bilköer bli mer förekommande eftersom omledningar och hastighetssänkningar av trafik blir nödvändigt. Överväg därför att resa med andra typer av färdmedel, exempelvis via samåkning, buss eller tåg.

Det bästa alternativet är dock att ta cykeln, i synnerhet för de som färdas kortare sträckor inom Mora. Ett av kraven som ställts till entreprenören är att gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera arbetsplatsen på ett säkert sätt.

Även om du är förberedd så kommer störningar att märkas av. Räkna med:

 • Transporter och trafikomläggningar
 • Buller
 • Vibrationer
 • Luftföroreningar (damm, avgaser)
 • Tillfällig grundvattenpåverkan

Trafikverket och Mora kommun arbetar för att att minimera och kompensera för påverkan genom:

 1. Information
 2. Restriktioner vid bygget
 3. Dokumentation och uppföljningar
 4. Flytt av företagsskyltar
 5. Vägskyltning och tillfälliga skydd
 6. Eventuell kompensation om skada på verksamhet.

Vid skador eller betydande störningar, kontakta Trafikverket!

Under arbetet med den andra delsträckan behöver trafiken omledas via vissa kommunala vägar. Entreprenören är skyldig att anmäla en omledning senast två månader innan vägen stängs. Under dessa två månader ser Trafikverket och Mora kommun till att gå ut med information om trafikförändringen. Trafikverket tar även fram lämplig skyltning för omledningen.

De kommunala vägar som pekats ut som omledningsvägar är:

 • Älvgatan
 • Badstugatan
 • Kaplansgatan
 • Vasagatan
 • Oxbergsvägen
 • Morkarlbyvägen
 • Moragatan (vid behov, dock för ej tung trafik)

Restriktioner för omledning av trafik

Dubbleriktad omledningstrafik tillåts på utpekade vägar från 21 augusti 2023 till 30 september 2024, med undantag för Vasaloppets sommar- och vinterveckor.

Övergångsställen finns vid följande platser längs Vasagatan:

 • Kyrkogatan (vid gågatan).
 • Millåkersgatan (vid O'Learys)
 • Hantverkaregatan

Dessutom finns övergångsställe över Oxbergsvägen vid Spanskvägen, samt ett övergångställe vid Mäxvägen nära den tillfälliga rondellen vid Malungsvägen.

Vid Älvgatan finns övergångsställe vid Rosa Huset och vid Badstugatan finns en gångpassage vid Badstubacksrondellen.

Övriga övergångställen har stängts för att minska antalet stopp i trafiken, och därmed minska risken för olyckor. Som gång- och cykeltrafikant, använd övergångställen för att passera omledningsvägar, även om det innebär en omväg.

Nej, tågtrafiken påverkas inte av arbetena under delsträcka 2. Du går enklast från centrala Mora till stationen via övergångsstället vid Köpmannagatan.

Eftersom arbetet är rätt omfattande med läggning av ny asfalt samt utgrävning av mark kommer det att bli en hel del buller. Särskilt bullrande arbeten får entreprenören dock inte utföra mellan kl. 20.00-07.00 om det inte är särskilt överkommet mellan entreprenören och Trafikverket. Vid en sådan överenskommelse kommer boende i närheten bli informerade i förväg innan arbete påbörjas.

In- och utfarter till fastigheter, butiker och restauranger ska finnas öppna under hela byggtiden. Vid behov byggs provisoriska vägar för att säkerställa framkomligheten.

Det här gäller även allmänna parkeringsplatser.

På sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Starbo är det för trångt att bygga 2+2 väg. Det finns tät bebyggelse på ena sidan av vägen och järnvägen på den andra. Dessutom är trafikmängden inte heller lika hög som för delsträcka 1 där det byggts 2+2 väg. Längs sträckan har Trafikverket och Mora kommun valt att prioritera stadsmiljön samt trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Under Vasaloppets vintervecka och sommarvecka införs en "byggpaus" då entreprenören inte får utföra arbeten som minskar framkomligheten för allmän trafik, vilket innebär att E45/väg 70 ska ha normal framkomlighet.

Anledningen till beslutet är att trafikmängden ökar väsentligt under dessa veckor.

Datum då "byggpaus" gäller:

Arrangemang

Tidsperiod, "byggpaus"

Vasaloppets vintervecka

2024-02-20 - 2024-03-10

Vasaloppets sommarvecka

2024-08-07 - 2024-08-20

 

Senast uppdaterad: 24 juni 2024