Just nu

Arbetet med delsträcka 1 avslutades hösten 2022.

Peab har fått uppdraget att bygga delsträcka 2. Bygget påbörjades i slutet av sommaren 2022. Från september 2022 är genomfarten avstängd från rondellen vid Strandenområdet till rondellen vid Kaplansgatan och Strandgatan. Trafiken leds om via Älvgatan Bastubacksgatan. Arbetet planeras bli klart under sommaren 2023.

Tidigast den 21 augusti 2023 kan nästa sträcka att stängas av, från rondellen vid Kaplansgatan till korsningen vid Strandgatan, Fridhemsgatan och Malungsvägen. Trafiken leds då om via Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen.

Hela vägprojektet beräknas vara klart hösten 2024.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa nyheter med mer detaljerad information om vad som pågår i projektet.

Varför bygger vi en genomfart?

Trafiken genom Mora är i dagsläget kraftigt ansträngd. Även om den kan bli särskilt tung under olika högtider och turistsäsonger så är trängseln märkbar året om. Utredningar i hur man löser problemet har visat på att en ombyggnation av den befintliga vägen är den bästa lösningen jämfört med en förbifart, just eftersom majoriteten av trängseln beror på de som redan bor i kommunen och behöver ta sig från ena sidan av Mora till den andra.

Trafikverket planerar fler körfält, nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar samt passager. Åtgärderna ska leda till färre köer, kortare restider och en minskad miljöbelastning. Åtgärderna ska också leda till att stadskärnan får en mer naturlig anslutning för gång- och cykeltrafikanter till tågstation, kajen samt andra destinationer på andra sidan av E45.

Sammanfattningsvis ska projektet leda till följande förbättringar av trafiksituationen i Mora:

 • Förbättrad tillgänglighet
 • Ökad kapacitet
 • Tryggare och säkrare trafikmiljö
 • Tillgänglig och trevlig stadsmiljö i Mora
 • En hållbar stadsutveckling

Planering

Genomfartsprojektet består av tre olika etapper:

 • Etapp 1 - Nya cirkulationsplatser (2018-2019) Klar!
 • Etapp 2 - Nya gång- och cykelvägar (2018-2019) Klar!
 • Etapp 3 - Genomfarten (2020-2024) Byggstart september 2020

Vad har gjorts?

Under 2018-2019 har flera gång- och cykelvägar samt cirkulationsplatser i och runtom Mora byggts. De utgör etapp ett och två i genomfartsprojektet. Utöver dessa åtgärder har förarbeten med ledningar och bulleråtgärder längs E45 gjorts under hösten 2019 - våren 2020.

Den tredje och sista etappen innebär ombyggnationen av själva E45, vilket även kommer vara den mest trafikpåfrestande delen inom genomfartsprojektet. Etappen fokuserar enbart på arbetet med E45 och är uppdelad i två delsträckor:

 • Delsträcka 1 - Vasagatan, från Noretbron till cirkulationplatsen vid Älvgatan (klar hösten 2022).
 • Delsträcka 2 - Strandgatan, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan fram till Fridhemsgatan (påbörjades sommaren 2022, beräknas vara klar hösten 2024).

Vad återstår att göra?

Nu återstår att färdigställa delsträcka 2, från cirkulationsplatsen vid Älvgatan till Fridhemsgatan. Denna delsträcka kräver periodvis flera olika omledningar av trafiken. Se mer information under Frågor och svar.

Illustration över vägsträcka

Kontaktuppgifter

Trafikverket
Du kan skicka frågor till projektet via Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
E-post: genomfartmora@trafikverket.se

Mora kommun
Sandra Liss-Sars, mark och etableringsingenjör Mora kommun
E-post: sandra.sars@mora.se
Telefon: 0250-261 93

Frågor och svar om delsträcka 2

Under själva byggtiden kommer bilköer bli mer förekommande eftersom omledningar och hastighetssänkningar av trafik blir nödvändigt. Överväg därför att resa med andra typer av färdmedel, exempelvis via samåkning, buss eller tåg.

Det bästa alternativet är dock att ta cykeln, i synnerhet för de som färdas kortare sträckor inom Mora. Ett av kraven som ställts till entreprenören är ratt gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera arbetsplatsen säkert.

Även om du är förberedd så kommer störningar att märkas av. Räkna med:

 • Transporter och trafikomläggningar
 • Buller
 • Vibrationer
 • Luftföroreningar (damm, avgaser)
 • Tillfällig grundvattenpåverkan

Trafikverket och Mora kommun arbetar för att att minimera och kompensera för påverkan genom:

 1. Information
 2. Restriktioner vid bygget
 3. Dokumentation och uppföljningar
 4. Flytt av företagsskyltar
 5. Vägskyltning och tillfälliga skydd
 6. Eventuell kompensation om skada på verksamhet.

Vid skador eller betydande störningar, kontakta projektledningen!

Under arbetet med den andra delsträckan behöver trafiken omledas via vissa kommunala vägar. Entreprenören är skyldig att anmäla en omledning senast två månader innan vägen stängs. Under dessa två månader ser Trafikverket och Mora kommun att gå ut med information om trafikförändringen. Trafikverket tar även fram lämplig skyltning för omledningen.

De kommunala vägar som pekats ut som omledningsvägar är:

 • Kaplansgatan
 • Vasagatan
 • Oxbergsvägen
 • Morkarlbyvägen
 • Moragatan (vid behov, dock för ej tung trafik)
Karta över stadsmiljö

Karta över planerad omledningsväg genom centrala Mora för biltrafik.

Restriktioner för omledning av trafik

Dubbleriktad omledningstrafik tillåts på utpekade vägar från 21 augusti 2023 till 30 september 2024, med undantag för Vasaloppets sommar- och vinterveckor.

Den kan tidigast starta den 21 augusti 2023. Mer information och löpande uppdateringar finns på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

In- och utfarten mot Badstugatan har stängts av eftersom den blir trafikfarlig då trafikflödet är högre i och med omledningen. In- och utfarten mot Vasagatan har även den stängts av efter önskemål från Svenska kyrkan, då det uppstått trafikfarliga situationer vid Andreasgårdens parkering.

Båda avstängningarna planeras att tas bort när omledningen på Bastugatan avslutas. Vår ambition är att det sker senast i höst.

Eftersom arbetet är rätt omfattande med läggning av ny asfalt samt utgrävning av mark kommer det att bli en hel del buller. Särskilt bullrande arbeten får entreprenören dock inte utföra mellan kl. 20.00-07.00 om det inte är särskilt överkommet mellan entreprenören och Trafikverket. Vid en sådan överenskommelse kommer boende i närheten bli informerade i förväg innan arbete påbörjas.

In- och utfarter till fastigheter, butiker och restauranger ska finnas öppna under hela byggtiden. Vid behov byggs provisoriska vägar för att säkerställa framkomligheten.

Det här gäller även allmänna parkeringsplatser.

Under Vasaloppets vintervecka och sommarvecka införs en "byggpaus" då entreprenören inte får utföra arbeten som minskar framkomligheten för allmän trafik, vilket innebär att E45/väg 70 ska ha normal framkomlighet.

Datum då "byggpaus" gäller:

Arrangemang

Tidsperiod, "byggpaus"

Vasaloppets sommarvecka

2023-08-09 - 2023-08-21

Vasaloppets vintervecka

2024-02-20 - 2024-03-10

Senast uppdaterad: 31 maj 2023