Vad?

Mora kommun tar fram ett planprogram för Norra Kråkberg. Området är beläget mellan riksväg 70 och Orsasjön, strax norr om byn Kråkberg, fyra kilometer norr om centrala Mora. Där äger Mora kommun ett stort område skogsmark, som anses möjlig att bygga bostäder på. Intill Orsasjöns vattenlinje finns sedan tidigare en mängd privata fastigheter.

Kartbild över Norra Kråkberg

Avgränsning till planprogrammet. Gulmarkerat område är kommunal mark. Avgränsningen till planprogrammet är ungefärlig och kan komma att ändras.

Varför?

Området bedöms ha stor potential till utveckling av framför allt bostäder i ett attraktivt läge och platsen är relativt centralt beläget med goda möjligheter till hållbara kommunikationer. Områdets pekades ut i den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort.

Ett planprogram görs för att sätta ett specifikt område i ett större sammanhang och ta in många olika värden och aspekter. Programmet ska presentera en områdesstruktur som visar hur kommunen tänker att området ska utvecklas med bland annat bebyggelse, vägar och grönstruktur. Detta kommer sedan att fungera som ett underlag när en eller flera detaljplaner tas fram för det aktuella området.

När?

Arbetet med planprogrammet startade våren 2022 och väntas bli klart under 2025. På våra samhällsplaneringssidor finns mer information om hur planprocessen fungerar.

Hur kan jag vara med och påverka?

I november 2022 genomfördes en tidig kartdialog där vem som helst kunde lämna förslag och synpunkter kring hur området kan utvecklas. Svaren beaktas i det fortsatta planarbetet.

När kommunen har tagit fram ett förslag kommer planprogrammet att skickas ut på samråd där du som medborgare har möjlighet att tycka till och lämna in dina synpunkter igen.

Det kommer även finnas möjlighet att lämna in sina synpunkter i arbetet med detaljplanering, då dessa ställs ut för samråd och granskning. De presenteras då på våra samhällsplaneringssidor. Läs mer på våra samhällsplaneringssidor om hur du kan vara delaktig.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Mora kommuns planenhet.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024