Vad?

Tingsnäs är området mellan Saxviken och Resecentrum, mycket centralt beläget och sjönära. Området har bästa tänkbara kommunikationsläge, men det är även nära till både stadskärnan, gymnasiet och badstranden. I den fördjupande översiktsplanen bedöms ytor norr om Tingsnäsvägen kunna inrymma bostäder med två till fyra våningar och med ganska hög täthet. Denna omfattning är tillräcklig för att viss service skulle kunna inrymmas inom området såsom förskola, gruppbostäder, lokal kommersiell service med mera.

Idag finns det verksamheter på området och en förutsättning för områdets exploatering är att ytor blir tillgängliga. Eftersom det tidigare har funnits sågverk och annan industriverksamhet i området behöver det undersökas om marken innehåller föroreningar.

Varför?

Mora växer och har ett växande behov av nya bostäder. Tingsnäs är ett av de områden som pekats ut som lämpliga för bostäder i den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort.

När?

Projektet är i ett tidigt skede. Nu undersöks förutsättningarna för hur området skulle kunna utvecklas i framtiden. Förberedande geotekniska undersökningar genomfördes våren 2023. När möjligheterna är utredda kan det bli aktuellt att ta fram ett förslag om att skapa ett planprogram. Det skulle i sin tur ge förutsättningar för att ta fram detaljplaner för exempelvis bostäder.

Vem kan jag prata med för mer information?

Kontakta kommunens kundtjänst så hjälper de dig vidare. Du kan även lämna en synpunkt om projektet direkt på webben.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023