Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en vision för hur Mora tätort ska utvecklas de kommande 10–15 åren. Under våren 2017 hölls ett samråd, vilket innebar att det var möjligt att tycka till och skicka in synpunkter på samrådsförslaget.

Det kom in 100 synpunkter från både myndigheter, föreningar och privatpersoner. Efter att ha läst igenom alla synpunkter har kommunen jobbat vidare med planen och gjort förändringar. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse som är en del av planhandlingarna.


Mellan den 7 juni och 31 augusti 2021 kommer den uppdaterade planen att finnas tillgänglig för granskning, både digitalt på vår hemsida och som lånehandling på Moras bibliotek. Det betyder att det nu ges möjlighet att se hur förslaget förändrats utifrån de inkomna synpunkterna och tycka till innan planen antas. Efter granskningen sammanställs inkomna yttranden i ett särskilt utlåtande som redovisas här på vår hemsida och på Stadsbyggnadsförvaltningen innan den antas av kommunfullmäktige.

Avgränsning fördjupad översiktsplan Mora tätort

Avgränsning fördjupad översiktsplan Mora tätort

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En FÖP anger hur bebyggelsen i tätorten ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Här redovisas var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Planen ger vägledning för detaljplanering och bygglov. Planen innehåller inga detaljer, till exempel hur hus ska se ut, utan är en översiktlig vision för hur staden ska växa fram till 2030.

Du kan läsa mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Varför görs en fördjupad översiktsplan för tätorten?

Den fördjupade översiktsplanen ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Mora ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utveckling av bebyggelsen.

Exempel ur planen

Kommunens mål är att vi ska vara 22 000 invånare år 2030. Därför behövs många nya bostäder men även fler arbetstillfällen. En utveckling av tätorten ska ske med utgångspunkt i de höga kultur- och naturvärden vi har här i Mora, exempelvis Zorngården, Vasaloppet och Siljan.

  • Nya bostäder föreslås genom förtätningar, bland annat på Tingsnäs, i Kanadaområdet och Norra Kråkberg.
  • Ett grönt stråk föreslås leda längs med Siljans och Österdalälvens stränder, från Åmåsäng, via Kajen, Tingsnäs, Broåkern och vidare till Prästholmen.
  • Det ska bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt i tätorten.

Planprocessen

Var är vi i processen?

Vad händer nu?

Planen kommer att ställas ut för granskning under nästan tre månader, den 7 juni till och med den 31 augusti 2021. Efter granskningen görs eventuella uppdateringar. Om det skulle krävas stora ändringar behöver en ny granskning göras innan planen slutligen kan antas av kommunfullmäktige.

Så här läser du planen

Under Granskningshandlingar (se blå box nedan) ligger de aktuella handlingarna som nu är ute på granskning fr.o.m. 7 juni - 31 augusti 2021. Handlingarna finns att ladda ned, hela eller i delar. (Under Samrådshandlingar finns de handlingar som var aktuella under samrådet 2017.)

I avsnittet Bakgrund och vision finns närmare förklaringar till vad en FÖP är, varför vi gör den och vad vi har att ta hänsyn till i vår omgivning.

Planförslaget är uppdelat i två delar, tematiska områden och geografiska delområden:

  • Planförslagets tematiska del innehåller bakgrundsfakta inom olika tematiska områden och riktlinjer kopplade till detta. Exempel på tematiska områden är natur, kultur och rekreation.
  • I planförslagets del delområden går det att läsa om olika geografiska områdens förutsättningar och riktlinjer kopplade till dessa. Exempel på delområden är Östnor, Morkarlby och Noret.

Den fjärde delen, Genomförande, beskriver hur den fördjupade översiktsplanen ska kunna förverkligas i enlighet med visionerna.

I den femte och avslutande delen, Miljökonsekvensbeskrivning, analyseras planens konsekvenser.

Har du problem att ladda ner dokumenten? Behöver du dokument med högre upplösning? Eller behöver du andra kartor pga. nedsatt färgseende? Hör av dig till oss!

Synpunkter på förslaget senast den 31 augusti 2021.

Har du synpunkter på granskningsförslaget kan du skriva till oss på:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa
Fredsgatan 12
792 80 Mora
eller via e-post: plan.stadsbygg@mora.se
Glöm inte att märka skrivelsen med diarienummer: MK KS 2019/00366.

Mötestillfällen på Mora bibliotek

Personal från stadsbyggnadsförvaltningen planerar att finnas på plats på Mora bibliotek den 23/6 och 29/6 mellan kl. 10:00-12:00 och 14:00-16:00 för att svara på frågor kring den fördjupade översiktsplanen. Ytterligare mötestillfällen planeras under augusti, dag och tid meddelas senare.

Mer information och eventuella förändringar pga. pandemiläget meddelas här.

Senast uppdaterad: 14 juni 2021