Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en vision för hur Mora tätort ska utvecklas de kommande 10–15 åren. Planen har varit ute för samråd och nu ska alla inkomna synpunkter gås igenom. Därefter kommer planen att ställas ut och Morabor kan återigen tycka till.

Mora tätort

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En FÖP anger hur bebyggelsen i tätorten ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Här redovisas var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Planen ger vägledning för detaljplanering och bygglov. Planen innehåller inga detaljer, till exempel hur hus ska se ut utan är en översiktlig vision för hur staden ska växa fram till 2030.

Du kan läsa mer om översiktlig planering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Varför görs en fördjupad översiktsplan för tätorten?

Den fördjupade översiktsplanen ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Mora ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utveckling av bebyggelsen.

Exempel ur planen

Kommunens mål är att vi ska vara 22 000 invånare år 2030. Därför behövs många nya bostäder men även fler arbetstillfällen. En utveckling av tätorten ska ske med utgångspunkt i de höga kultur- och naturvärden vi har här i Mora, exempelvis Zorngården, Vasaloppet och Siljan.

  • Nya bostäder föreslås genom förtätningar i centrum men även på Tingsnäs och i Canadaområdet.
  • Ett grönt stråk föreslås leda längs med Siljans och Österdalälvens stränder, från Åmåsäng, via Kajen, Tingsnäs, Broåkern och vidare till Prästholmen.
  • Det ska bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt i tätorten.

Vad händer nu?

Samrådstiden gick ut den 31 maj 2017. Under sommaren och hösten 2017 kommer vi att gå igenom inkomna synpunkter för att se om planen behöver justeras. Planen ska sedan ställas ut innan den antas av kommunfullmäktige.

Så här läser du planen

Under "Mer information" finns handlingen att ladda ned, hela eller i delar. I avsnittet Bakgrund och vision finns närmare förklaringar till vad en FÖP är, varför vi gör den och vad vi har att ta hänsyn till i vår omgivning.

Planförslaget är uppdelat i två delar, dels en tematisk del, FÖP Planförslag teman, som exempelvis behandlar natur, kultur och rekreation och dels en områdesvis uppdelning med delområden, FÖP Planförslag delområden. Slutligen finns en miljökonsekvensbeskrivning, FÖP Miljökonsekvensbeskrivning och referenser.

Senast uppdaterad: 20 juli 2020