Fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort antogs i kommunfullmäktige den 22 november 2021. Så snart planen vunnit laga kraft (tidigast tre veckor efter antagandet) tillgängliggörs handlingarna här på hemsidan.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en vision för hur Mora tätort ska utvecklas de kommande 10–15 åren. Mellan 7 juni och 31 augusti 2021 pågick en granskningsperiod då myndigheter, grannkommuner och föreningar såväl som privatpersoner fick möjlighet att tycka till om planen.

Efter det har planenheten på Miljö- och byggnadsförvaltningen sammanställt och besvarat alla synpunkter och gjort mindre uppdateringar i materialet. En sammanställning av inkomna yttranden och våra svar på dem redovisas i ett särskilt utlåtande som är en del av planhandlingarna som nu antagits i kommunfullmäktige.

Film från granskningskedet

Historik

Under våren 2017 hölls ett samråd, vilket innebar att det var möjligt att tycka till och skicka in synpunkter på samrådsförslaget. Det kom in 100 synpunkter från både myndigheter, grannkommuner, föreningar och privatpersoner. Efter att ha läst igenom alla synpunkter jobbade kommunen vidare med planen och gjorde vissa förändringar. Synpunkterna sammanställdes i en samrådsredogörelse som var en del av planhandlingarna i det efterföljande skedet som kallas för granskning.

Mellan den 7 juni och 31 augusti 2021 fanns den fördjupade översiktsplanen tillgänglig för granskning, både digitalt på vår hemsida och som lånehandling på Moras bibliotek, och det gavs tillfälle att se hur förslaget förändrats utifrån de inkomna synpunkterna i samrådet och tycka till innan planen ska antas. Under granskningstiden var planen också utställd på Mora bibliotek och vid tre tillfällen var personal från planenheten på plats för att svara på frågor.

Efter granskningen har en uppdatering av materialet gjorts utifrån inkomna synpunkter. En sammanställning av inkomna yttranden och våra svar på dem har samlats i ett särskilt utlåtande. Det särskilda utlåtandet är en del av planhandlingarna som antagits i kommunfullmäktige.

Avgränsning fördjupad översiktsplan Mora tätort

Avgränsning fördjupad översiktsplan Mora tätort

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En FÖP anger hur bebyggelsen i tätorten ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Här redovisas var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Planen ger vägledning för detaljplanering och bygglov. Planen innehåller inga detaljer, till exempel hur hus ska se ut, utan är en översiktlig vision för hur staden ska växa fram till 2030.

Du kan läsa mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Varför görs en fördjupad översiktsplan för tätorten?

Den fördjupade översiktsplanen ska i stora drag illustrera hur vi vill att vårt framtida Mora ska se ut. Översiktsplaneringen är ett av kommunens viktigaste instrument för att peka ut riktningen för utveckling av bebyggelsen.

Exempel ur planen

Kommunens mål är att vi ska vara 22 000 invånare år 2030. Därför behövs många nya bostäder men även fler arbetstillfällen. En utveckling av tätorten ska ske med utgångspunkt i de höga kultur- och naturvärden vi har här i Mora, exempelvis Zorngården, Vasaloppet och Siljan.

  • Nya bostäder föreslås genom förtätningar, bland annat på Tingsnäs, i Kanadaområdet och Norra Kråkberg.
  • Ett grönt stråk föreslås leda längs med Siljans och Österdalälvens stränder, från Åmåsäng, via Kajen, Tingsnäs, Broåkern och vidare till Prästholmen.
  • Det ska bli enklare att gå, cykla och åka kollektivt i tätorten.

Planprocessen

Var är vi i processen?

Vad händer nu?

Den fördjupade översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige den 22 november 2021. Så snart planen vunnit laga kraft (tidigast tre veckor efter antagandet) tillgängliggörs handlingarna här på hemsidan.

Så här läser du planen

Under Granskningshandlingar (se blå box nedan) ligger de senaste handlingarna som var ute på granskning 7 juni - 31 augusti 2021. Handlingarna finns att ladda ned, hela eller i delar. (Under Samrådshandlingar finns de handlingar som var aktuella under samrådet 2017.)

I avsnittet Bakgrund och vision finns närmare förklaringar till vad en FÖP är, varför vi gör den och vad vi har att ta hänsyn till i vår omgivning.

Planförslaget är uppdelat i två delar, tematiska områden och geografiska delområden:

  • Planförslagets tematiska del innehåller bakgrundsfakta inom olika tematiska områden och riktlinjer kopplade till detta. Exempel på tematiska områden är natur, kultur och rekreation.
  • I planförslagets del delområden går det att läsa om olika geografiska områdens förutsättningar och riktlinjer kopplade till dessa. Exempel på delområden är Östnor, Morkarlby och Noret.

Den fjärde delen, Genomförande, beskriver hur den fördjupade översiktsplanen ska kunna förverkligas i enlighet med visionerna.

I den femte och avslutande delen, Miljökonsekvensbeskrivning, analyseras planens konsekvenser.

Har du problem att ladda ner dokumenten? Behöver du dokument med högre upplösning? Eller behöver du andra kartor pga. nedsatt färgseende? Hör av dig till oss!

Senast uppdaterad: 3 december 2021