Detaljplan för genomfart Mora

Detaljplan för Genomfart Mora antogs av kommunfullmäktige den 5 februari 2018 § 5, detaljplan för Genomfart Mora. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD) som avvisade överklagande. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 31 oktober 2018.

Karta över centrala Mora

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ombyggnation av genomfarten genom Mora, väg 45/70. Detaljplanen möjliggör även bostäder på f.d. busstationen.

Planen har hanterats med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Läs mer på Trafikverkets hemsida om arbetet:

Planprocessen i utökat förfarandeFörstora bilden
Senast uppdaterad: 10 januari 2024