Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Detaljplan för Nåjstjärn

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har fått i uppdrag att genomföra en detaljplan för fritidshusbebyggelse i Nåjstjärn, ca 45 km norr om Mora centrum.

Bild

Exempel på hus i Nåjstjärnen

Syftet med planen är att möjliggöra för ca 21 fastigheter för bostadsändamål av "enklare fritidshuskaraktär" utan anslutning till el, vatten och avlopp. Det är viktigt att området får behålla sin vildmarkskaraktär och att bebyggelsen anpassas efter de markförhållanden som råder på platsen. Den nya bebyggelsen ska samspela med de befintliga husen i området.

Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Standard-granskning

Var är vi i processen?

Eventuella synpunkter på granskningen ska vara inlämnade senast den 8 maj 2020 till:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa
Fredsgatan 12
792 32 Mora eller via e-post; stadsbygg@mora.se.

Granskningshandlingar:
Underrättelse
Planbeskrivning
Plankarta
Samrådsredogörelse, (Anonymiserad)

Övriga handlingar:
Behovsbedömning
Registerkarta

Utredningar:
VA-utredning

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 oktober 2019 till:
Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa
Fredsgatan 12
792 32 Mora eller via e-post; stadsbygg@mora.se.

Samrådshandlingar:
Samrådsbrev
Planbeskrivning
Plankarta

Beslut av kommunstyrelsen
Protokollsutdrag § 168

Senast uppdaterad: 20 april 2020