Detaljplan för Nåjstjärn

Det aktuella planområdet ligger ca 45 km norr om Mora centrum. Detaljplanen har vunnit laga kraft den 15 februari 2021.

Bild

Exempel på hus i Nåjstjärnen

Syftet med planen är att möjliggöra för ca 21 fastigheter för bostadsändamål av "enklare fritidshuskaraktär" utan anslutning till el, vatten och avlopp. Det är viktigt att området får behålla sin vildmarkskaraktär och att bebyggelsen anpassas efter de markförhållanden som råder på platsen. Den nya bebyggelsen ska samspela med de befintliga husen i området.

Planen har hanterats med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900)

Senast uppdaterad: 1 juni 2022