Grönstrukturplan

Grönstrukturplanen har godkänts av kommunstyrelsen den 4 oktober 2018. Syftet med grönstrukturarbetet är att beskriva de gröna miljöernas värden samt ange mål och riktlinjer för hur de gröna värdena ska tillvaratas och utvecklas.

Gröna träd speglar sig i vatten

Förslaget visar hur det är möjligt att bygga upp ett sammanhängande grönt nätverk i tätorten med hjälp av gröna områden och stråk. Ibland föreslås inga särskilda åtgärder i ett område, det kan helt enkelt vara viktigt att området får fortsätta att utvecklas i sin egen riktning. Andra gånger föreslås skötselinsatser och ibland större åtgärder, exempelvis föreslås bryggor längs med älven för att skapa kontinuitet i ett stråk.

Varför grönstruktur?

Att skapa ett grönt nätverk är ett sätt att förbättra rekreationsmöjligheterna i tätorten, men även att förbättra möjligheterna för ett rikt växt- och djurliv och en tilltalande landskapsbild där kulturlandskapet är en viktig del.

Med grönstruktur avses inte enbart skogs- eller parkmark, utan även vattenområden och jordbrukslandskapet. Det är även viktigt att tänka på att det finns fler säsonger än sommaren, grönstrukturen har även viktiga funktioner vintertid.

Liksom den bebyggda miljön är grönstrukturen ofta flerfunktionell där naturen och landskapet som helhet samsas med rekreationen, jord- och skogsbruket och dagvattenhanteringen.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019