LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan, Mora kommun

LIS-planen för Mora kommun har vunnit laga kraft. Inom de utpekade LIS-områdena är det lättare att få strandskyddsdispens än i andra strandnära lägen. LIS-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Mora kommun från 2006 och gäller tillsammans med den.

Hus i lantlig miljö

Kommunfullmäktige antog LIS-planen den 1 december 2014. Beslutet vann laga kraft den 29 december 2014.

LIS-planens handlingar finns under mer information.

(En rättelse har gjorts i planhandlingen på sid. 85. Rättelsen är redaktionell och har gjorts efter antagandet)

Utställning, samråd, samrådsmöte och öppet hus

LIS-planen ställdes ut 4 juli till 5 september 2014. Under utställningstiden inkom 20 yttranden. Länsstyrelsen i Dalarna hade inget att erinra. Yttrandena från utställningen har sammanställts i ett särskilt utlåtande som tillhör antagandehandlingarna.

LIS-planen var utsänd för samråd mellan 19 juli och 20 september 2013. Under samrådstiden inkom 56 yttranden. Yttrandena kom från bland annat grannkommuner, företag, föreningar och privatpersoner.

Måndagen den 26 augusti 2013 hölls ett öppet hus på Kulturhuset i Mora under eftermiddagen. Många tog tillfället i akt att titta in och prata med tjänstemän från Stadsbyggnadsförvaltningen om LIS-planen. Senare på kvällen hölls ett allmänt samrådsmöte, mer av det traditionella slaget, på Mora Parken. Även det tillfället var mycket välbesökt. Deltagarnas inställning till förslaget varierade, det fanns åsikter både för och emot.

Informations- och diskussionsmöten hösten 2012

Under hösten 2012 deltog tjänstemän från Stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunalråd på byautvecklingsmöten runt om i Mora kommun för att informera om och diskutera arbetet med att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Varje möte fokuserade på ett speciellt område i kommunen.

Genomförda förtida möten

Orsasjön (bl.a. Våmhus, Bonäs, Kråkberg, Vattnäs)
Österdalälven (bl.a. Gopshus, Oxberg, Läde, Säs, Långlet, Selja)
Norra Venjan (bl.a. Venjan, Ogviken, Solbodarna, Järpesbo, Rullbo)
Södra Venjan / Söromsjöbygden (bl.a. Kättbo, Johannisholm, Gävunda, Landbobyn, Finnbodarna)
Nordöstra Siljan (bl.a. Nusnäs, Färnäs, Fu, Garsås)
Sollerön och Vikaviken (bl.a. Sollerön, Mångberg, Gesunda, Ryssa, Vika, Isunda)

Senast uppdaterad: 21 september 2021