Upphävande av byggnadsplan 12 i Vålan

Kommunstyrelsen antog den 19 mars 2019 § 46, detaljplan för upphävande av gällande byggnadsplan (Bp 12) för Vålan. Justerat protokoll har den 25 mars 2019 anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Inga överklaganden har inkommit under besvärstiden och upphävande av Bp 12 har därmed vunnit laga kraft den 15 april 2017.

Illustrerad karta över byggnadsplan 12 i Vålan

Planområdet ligger ca 7,0 km sydost om Mora kyrka vid Siljan i Färnäs.

Syftet med upphävandet av byggnadsplan är att framförallt möjliggöra för befintlig bebyggelse samt obebyggda tomter inom planområdet att ansluta sig till den kommande utbyggnaden av kommunens vatten- och avloppsnät (VA-nät) till Nusnäs via Vålan.

Planen har handlagts med standardförfarande enligt PBL (2010:900) då den inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan, den bedöms sakna intresse för den allmänhet som inte ingår i samrådskretsen.

Planen har hanterats med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Senast uppdaterad: 21 juli 2020