Vattentjänstplan 2024-2030

Publicerad: 11 mars 2024 Uppdaterad: 18 april 2024

Mora kommun har tagit fram ett förslag på en vattentjänstplan, som bland annat pekar ut områden där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut fram till 2030.

Ett samråd har genomförts och nu bearbetas planen inför en granskning.

Hand håller i dricksglas med vatten.

Dricksvatten är en del av de kommunala vattentjänsterna. Foto: Mostphotos

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag i kraft som innebär att alla kommuner ska ha en vattentjänstplan som ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Dessutom ska den redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att anläggningen ska fungera även vid skyfall och översvämningar.

Mora kommun har tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan som ställs ut för samråd under perioden 11 mars–15 april 2024. Huvudsyftet med planen är att visa kommunens inriktning vad gäller utökning av allmänt vatten och avlopp samt att beskriva åtgärder för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fungera vid skyfall.

Samrådsversion: Vattentjänstplan 2024-2030, med utblick mot 2030 , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådet är avslutat och det inte längre möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Det händer sen

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och planen kompletteras innan kommunstyrelsen beslutar om att ställa ut planen för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige fatta beslut om att anta planen och efter en överklagningsperiod kan den träda i laga kraft.

Vattentjänstplanen kommer efter fastställande att ersätta delar av kapitel 8
"Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp", kapitel 11 "Sammanställning av
åtgärder" samt bilaga 1 och 2 i kommunens VA-plan:
Plan, vatten och avlopp 2021 – 2025 med utblick mot år 2040. , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 18 april 2024