Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ och bestämmer kommunens politiska inriktning.

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Mora och kommunens invånare. Några av deras viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter från sju politiska partier. Ledamöterna är förtroendevalda politiker som utses genom allmänna val vart fjärde år.

Det är kommunfullmäktiges ansvar att utse vilka ledamöter och ersättare som ska sitta i Kommunstyrelsen (KS) och i kommunens nämnder.

Kommunfullmäktiges sammanträden

I Mora sammanträder kommunfullmäktige enligt en förutbestämd sammanträdesplan.

Kommunfullmäktiges sammanträdanden annonseras på kommunens anslagstavla. Allmänheten är varmt välkomna att komma och lyssna på sammanträdena. Man har också möjlighet att ställa frågor under punkten "allmänhetens frågestund". Frågan ska vara inkommen till kommunen senast 4 dagar innan sammanträdet.

Lyssna på och se sammanträden live

Vill du få tag i äldre ljudupptagningar? Skicka ett e-postmeddelande med din förfrågan till kommunikation@mora.se

Senast uppdaterad: 24 maj 2023