Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Nämnder

Mora kommun har tolv politiska nämnder som beslutar i detaljfrågor som rör förvaltningarna.

Nämndernas viktigaste uppgift är att utföra de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat.

Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Byggnadsnämnden ska bland annat:

 • verka för en god byggnadskultur och en estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö
 • ta initiativ i frågor som planläggning, byggande och fastighetsbildning
 • uppmärksamma och följa utvecklingen inom kommunen ur en plan- och byggnadssynpunkt.

Nämndsordförande
Joakim Linder (MOP)

Förvaltning kopplad till nämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen

För- och grundskolenämnden består av sju ledamöter och beslutar inom nämndens område.

För- och grundskolenämnden ska bland annat:

 • utföra kommunens uppgifter inom för- och grundskoleområdet
 • följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, verksamhetens effektivitet och ekonomiska intressen.

Nämndsordförande
Rose-Mari Bogg (C)

Förvaltning kopplad till nämnden
För- och grundskoleförvaltningen

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2012 en gemensam nämnd för informationssystem och it-resurser. Nämnden består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Den gemensamma nämnden ska besluta kring gemensamma informationssystem och it-resurser, strategisk utveckling, projekt, systemförvaltning, drift och IT-säkerhet.

Nämndsordförande
Peter Egardt (S), Älvdalen

Förvaltning kopplad till nämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för löneområde. Nämnden består av tre ledamöter och Älvdalen är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Nämndsordförande
Mikael Thalin (C) Orsa

Förvaltning kopplad till nämnden
Löneservice

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för socialmyndighetsutövning består av tre ledamöter och Mora är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod.

Mora kommun är värdkommun.

Den gemensamma nämnden ska besluta inom områdena familjerätt, rådgivning, faderskap, adoptioner, utredning och beslut enligt LSS samt utredning och beslut avseende bistånd enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen.

Nämndsordförande
Anette Eriksson (S), Älvdalen

Förvaltning kopplad till nämnden
Socialförvaltningen Mora

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har sedan 2010 en gemensam nämnd för samverkan inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI). Gymnasienämnden beslutar inom nämndens område.

Gymnasienämnden består av elva ledamöter och Morakommun är värdkommun för nämnden. Ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod. Mora väljer fem ledamöter, Orsa och Älvdalen väljer vardera tre ledamöter.

Gymnasienämnden ska bland annat:

 • utföra kommunens uppgifter inom gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI)
 • följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, verksamhetens effektivitet och ekonomiska intressen.

Nämndsordförande
Maria Eriksson (C) Älvdalen

Förvaltning kopplad till nämnden
Gymnasieförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden består av sju ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för:

 • kultur- och biblioteksområdet
 • föreningsområdet
 • kommunens fyra folkbibliotek
 • kulturskolan Miranda
 • Rosa Husets mötesplats för unga
 • Mora bygdearkiv
 • kulturprogram och utställningar.

Nämndsordförande
Berit Olars (C)

Förvaltning kopplad till nämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen

Mora kommun och Orsa kommun har sedan 2011 en gemensam miljönämnd som består av nio ledamöter. Värdkommunen för nämnden är Orsa och ordförandeskapet växlas mellan kommunerna per mandatperiod. Mora väljer fem ledamöter och Orsa väljer fyra ledamöter.

Miljönämnden ska bland annat:

 • ansvara för myndighetsutövning och tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, samt andra lagar som syftar till att skydda människors hälsa och miljön
 • ansvara för naturvård och miljö- och hälsoskyddstillsyn som enligt beslut övertagits av kommunen från Länsstyrelsen
 • svara på remisser
 • ansvara för information och bistå med expertkunskap inom verksamhetsområdet.

Nämndsordförande
Per-Erik Wiik (C), Orsa

Förvaltning kopplad till nämnden
Miljökontoret

Servicenämnden består av tre ledamöter och beslutar inom följande områden:

 • stödfunktioner med koppling till fastigheter, lokaler och anläggningar
 • kostverksamhet
 • vaktmästeri
 • växel/reception
 • fordonspark
 • bemanningsverksamhet (omsorg/utbildning/kost)
 • operativ säkerhetsverksamhet

Nämndsordförande
Lars Nises (C)

Förvaltning kopplad till nämnden
Serviceförvaltningen

Socialnämnden består av nio ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Socialnämnden ansvarar bland annat för:

 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • individ- och familjeomsorg
 • serveringstillstånd och utföra tillsyner enligt alkohollagen
 • avgifter för verksamheter med hög kostnadstäckningsgrad.

Nämndsordförande

Malin Höglund (M)

Förvaltning kopplad till nämnden
Socialförvaltningen

Tekniska nämnden består av sju ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Tekniska nämndens ansvar är att tillhandahålla anläggningar och lokaler som ger förutsättningar för god arbetsmiljö och funktion till kommunens kärnverksamheter, föreningar och allmänhet.

Nämndsordförande
Lars Nises (C)

Förvaltning kopplad till nämnden
Tekniska förvaltningen

Valnämnden består av fem ledamöter och beslutar inom nämndens område.

Nämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet, samt för folkomröstningar som riksdagen eller kommunfullmäktige beslutat om.

Nämndsordförande
Nils Carlsson (C)

Förvaltning kopplad till nämnden
Kommunstyrelseförvaltningen

Senast uppdaterad: 8 juni 2021