Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Förvaltningar

Mora kommun består av tio förvaltningar, här jobbar kommunens tjänstemän (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstemännens huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska nämnder. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman (chef).

Förvaltningens roll är att övergripande leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningen är uppdelat i sex enheter.

 • Ekonomienheten med upphandling och inköp - har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och upphandlingar.
 • IT-enheten
 • Kanslienheten med överförmyndare - ansvarar för administration av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt utredningar. Informations- och säkerhetshantering, arkivfrågor och överförmyndarverksamhet.
 • Kommunikationsenheten
 • Personalenheten - har det övergripande uppdraget att utveckla, samordna och följa upp Mora kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning.
 • Utvecklingsenheten - har det övergripande uppdrag att verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering.

Förvaltningschef
Peter Karlsson, kommundirektör

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

För- och grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Verksamheten styrs bland annat genom skollagen, läroplaner och kursplaner.

I Mora kommun finns 17 kommunala och 11 fristående förskolor samt fyra familjedaghem för barn i åldrarna 1-5 år. Det finns 12 fritidshem (varav 2 fristående) med skolbarnsomsorg för barn 6-13 år. Kommunen har en helg- och kvällsöppen verksamhet samt öppen förskola. Grundskolan är organiserad i 12 skolenheter och en fristående skola.

För- och grundskoleförvaltningen har en central elevhälsoenhet med skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, familjepedagog, talpedagog, logoped, skolpsykolog och skolläkare.

Förvaltningschef
Inga-Lena Spansk

Ansvarig nämnd
För- och grundskolenämnden

Mora gymnasium har elva nationella program varav fem högskoleförberedande och sex yrkesprogram. Gymnasiet erbjuder idrottsutbildningar inom bland annat fotboll, ishockey, längdskidor, skidorientering, mountainbikeorientering och innebandy. Idrottseleverna motsvarar mer än en tredjedel av eleverna, både riksrekryterande och lokala idrottsutbildningar. Skolan har fem introduktionsprogram, särskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux, SFI och hjälp till distansstudier för elever som läser mot högskolor via Mora högskolecentrum.

Förvaltningschef
Lena Rowa

Ansvarig nämnd
Gemensam gymnasienämnd i Mora, samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens uppgifter inom kultur-, biblioteks-, fritids- och föreningsområdet. Förvaltningen driver kommunens fyra folkbibliotek, Kulturskolan Miranda, Rosa Huset, bygdearkivet, simhall och bokningar av olika anläggningar. Förvaltningen anordnar kulturprogram och utställningar, fördelar stöd och bidrag till föreningar och studieförbund, ansvarar för föreningsdialog samt arbetar med kulturminnesvård, kulturarv och konsumentvägledning.

Förvaltningschef
Lena Ousbäck Lilja

Ansvarig nämnd
Kultur- och fritidsnämnden

Löneservice är en gemensam förvaltning för löneadministration i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontor i Älvdalen.

Förvaltningschef
Lena Ullström

Ansvarig nämnd
Gemensam servicenämnd för löneadministration, samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen

Mora och Orsa kommuner har sedan 1968 haft ett gemensamt miljökontor, med huvudsäte i Orsa. Utifrån visionen ”God livskvalitet för generationer” arbetar miljökontoret för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten.

Arbetet utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen och miljökontoret ser till att företag, privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och vägledning.

Förvaltningschef
Camilla Björck

Ansvarig nämnd
Miljönämnden, samverkande kommuner är Mora och Orsa.

Samordna och styra de aktiviteter som stödjer Mora kommuns verksamhet inom följande områden:

 • stödfunktioner med koppling till fastigheter, lokaler och anläggningar
 • kostverksamhet
 • vaktmästeri
 • växel/reception
 • fordonspark
 • bemanningsverksamhet (omsorg/utbildning/kost)
 • operativ säkerhetsverksamhet

Förvaltningschef
Farhad Rahavard

Ansvarig nämnd
Servicenämnden

Socialförvaltningen ansvarar för vård och omsorg till äldre människor och personer med funktionsnedsättning. De erbjuder stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Förvaltningen ansvarar även för myndighetsutövning gällande biståndsbedömning, familjerätt och adoptioner. Tillstånd och tillsyn utifrån alkohollagen samt för integrationsfrågor och arbete enligt bosättningslagen. Verksamheten regleras genom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service.

Förvaltningschef
Anna Ståhlkloo

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Mora kommun och Orsa kommun har sedan 2011 en gemensam stadsbyggnadsförvaltning med huvudkontor i Mora. Förvaltningen arbetar med fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen, bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor samt geografiskt informationssystem, GIS.

Förvaltningschef
Lena Bergman

Biträdande Förvaltningschef
Tommy Ek

Ansvarig nämnd
Byggnadsnämnden fattar beslut om tillstånd samt rivning- och bygglovsbeslut

Kommunstyrelsen fattar beslut om översiktsplaner och detaljplaner

Tekniska förvaltningen ansvarar för gator, allmänna platser, mark, vindkraftverk, skog, idrotts- och fritidsanläggningar, verksamhetsfastigheter samt stadsnät. Anläggningar och lokaler som ger förutsättningar för god arbetsmiljö och funktion till kommunens kärnverksamheter, föreningar och allmänhet.

Förvaltningschef
Farhad Rahavard

Ansvarig nämnd
Tekniska nämnden

Senast uppdaterad: 21 maj 2021