Förvaltningar

Mora kommun består av ett antal förvaltningar, här jobbar kommunens tjänstemän (medarbetare) inom olika verksamheter. Tjänstemännens huvuduppdrag är att lösa hur politikernas beslut ska genomföras.

Förvaltningsorganisationen ansvarar för det dagliga arbetet i kommunen samt ger stöd till våra politiska nämnder. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman (chef).

Förvaltningens roll är att övergripande leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningen är uppdelad i nio enheter.

 • Ekonomienheten - har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi.
 • IT-enheten - ansvarar för IT-säkerhetsfrågor, förvaltning av IT-system, kommunens nätverk och drift av servrar.
 • Kansli och säkerhet - ansvarar för administration av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, utredningar, informations- och säkerhetshantering samt arkivfrågor.
 • Kommunikationsenheten - leder, samordnar och följer upp Mora kommuns strategiska arbete med kommunikations- och varumärkesfrågor.
 • Ledningsstöd - ansvarar för att samordna planering och uppföljning för kommunen på en övergripande nivå, samt bidrar med stöd och styrning i hållbarhetsfrågor. 
 • HR-enheten - har det övergripande uppdraget att utveckla, samordna och följa upp Mora kommuns arbetsgivarpolitik och strategiska kompetensförsörjning.
 • Näringsliv och samhällsbyggnad - har det övergripande uppdraget att verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering.
 • Upphandlingsenheten - har det övergripande ansvaret för kommunens upphandlingar.
 • Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna - en tillsynsmyndighet vars främsta uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Sex olika kommuner samverkar: Mora, Orsa, Leksand, Rättvik, Vansbro, Älvdalen. Mora kommun är värdkommun. 

Förvaltningschef
Anna Nises Borgström, tillförordnad kommundirektör

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

För- och grundskoleförvaltningen ansvarar för den kommunala förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. Verksamheten styrs bland annat genom skollagen, läroplaner och kursplaner.

I Mora kommun finns 17 kommunala och 11 fristående förskolor samt fyra familjedaghem för barn i åldrarna 1-5 år. Det finns 12 fritidshem (varav 2 fristående) med skolbarnsomsorg för barn 6-13 år. Kommunen har en helg- och kvällsöppen verksamhet samt öppen förskola. Grundskolan är organiserad i 12 skolenheter och en fristående skola.

För- och grundskoleförvaltningen har en central elevhälsoenhet med skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, familjepedagog, talpedagog, logoped, skolpsykolog och skolläkare.

Förvaltningschef
Inga-Lena Spansk

Ansvarig nämnd
För- och grundskolenämnden

Mora gymnasium har femton nationella program varav sex högskoleförberedande och nio yrkesprogram. Gymnasiet erbjuder idrottsutbildningar inom bland annat fotboll, ishockey, längdskidor, skidorientering, skidskytte och innebandy. Idrottseleverna motsvarar mer än en tredjedel av eleverna, både riksrekryterande och lokala idrottsutbildningar. Skolan har fyra introduktionsprogram, anpassat gymnasium, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning, SFI och hjälp till distansstudier för studenter som läser eftergymnasial utbildning via Mora högskolecentrum.

Förvaltningschef
Lena Rowa

Ansvarig nämnd
Gemensam gymnasienämnd i Mora, samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens uppgifter inom kultur-, biblioteks-, fritids- och föreningsområdet. Förvaltningen driver kommunens fyra folkbibliotek, Kulturskolan Miranda, Rosa Huset, bygdearkivet, simhall och bokningar av olika anläggningar. Förvaltningen anordnar kulturprogram och utställningar, fördelar stöd och bidrag till föreningar och studieförbund, ansvarar för föreningsdialog samt arbetar med kulturminnesvård, kulturarv och konsumentvägledning.

Förvaltningschef
Lena Ousbäck Lilja

Ansvarig nämnd
Kultur- och fritidsnämnden

Socialförvaltningen ansvarar för vård och omsorg till äldre människor och personer med funktionsnedsättning. De erbjuder stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Förvaltningen ansvarar även för myndighetsutövning gällande biståndsbedömning, familjerätt och adoptioner. De ansvarar för integrationsfrågor och arbete enligt bosättningslagen. Verksamheten regleras genom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service.

Förvaltningschef
Anna Ståhlkloo

Ansvarig nämnd
Socialnämnden

Mora kommun har sedan den 1 januari 2022 slagit samman tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen till teknik- och serviceförvaltningen.

Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för gator, allmänna platser, vindkraftverk, skog, idrotts- och fritidsanläggningar, verksamhetsfastigheter samt stadsnät. Anläggningar och lokaler som ger förutsättningar för god arbetsmiljö och funktion till kommunens kärnverksamheter, föreningar och allmänhet.

Teknik- och serviceförvaltningen samordnar och styr även de aktiviteter som stödjer Mora kommuns verksamhet inom följande områden:

 • stödfunktioner med koppling till fastigheter, lokaler och anläggningar
 • kostverksamhet
 • vaktmästeri
 • kundtjänst
 • fordonspark
 • bemanningsverksamhet (omsorg/utbildning/kost)
 • operativ säkerhetsverksamhet

Förvaltningschef
Farhad Rahavard

Ansvarig nämnd
Teknik- och servicenämnd

Mora kommun och Orsa kommun har sedan den 1 september 2021 en gemensam förvaltning för miljö- och byggnadsfrågor. Mora kommun är värdkommun och förvaltningens huvudkontor ligger på Fredsgatan 12. Orsa bemannas också med miljöinspektörer och bygglovshandläggare.

Miljö arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten. De ansvarar för tillstånd och tillsyn utifrån alkohollagen. Arbetet utförs enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen och miljökontoret ser till att företag, privatpersoner och offentliga verksamheter följer lagarna genom kontroller, inspektioner, information och vägledning.

Byggnadsdelen arbetar med fysisk planering och byggande enligt plan- och bygglagen, bostadsanpassningsbidrag, mät- och kartfrågor samt geografiskt informationssystem, GIS.

Förvaltningschef
Lena Bergman

Ansvarig nämnd
Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen fattar beslut om översiktsplaner och detaljplaner

Löneservice är en gemensam förvaltning för löneadministration i Mora, Orsa och Älvdalen med huvudkontor i Älvdalen.

Förvaltningschef
Jennie Mörk

Ansvarig nämnd
Gemensam servicenämnd för löneadministration, samverkande kommuner är Mora, Orsa och Älvdalen

Senast uppdaterad: 3 mars 2024