Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Rådet är tillskapat för att ge pensionärsorganisationerna och funktionshinderorganisationerna i Mora information och inflytande i frågor som berör äldre och funktionsnedsatta.

Mötesanteckningar


Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information i syfte att påverka kommande beslut inom områden som påverkar deras livssituation och öka deras trygghet för att ge god livskvalité.

 • Rådet ska vara en mötesplats för representanter för pensionärsorganisationerna, funktionshinderorganisationerna och företrädare för Mora kommun.
 • Rådet ska verka för att de äldres och de funktionsnedsattas intressen och önskemål beaktas.
 • Rådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta äldres och funktionsnedsattas synpunkter i ett tidigt skede.
 • Styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet som rör äldres och funktionsnedsattas situation.
 • Rådet ska ges information om planerade förändringar som är betydelsefulla för äldre och funktionsnedsatta personer.
 • Organisationerna ska vara remissinstans i planfrågor för att bevaka att hänsyn tas till äldres och funktionsnedsattas situation.
 • Representanterna kan i pensionärsrådet aktualisera frågor för förändringar i den kommunala verksamheten.
 • Representanterna ska ges möjlighet att informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres och de funktionsnedsattas förhållanden i kommunen.
 • Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Organisation

Organisatoriskt är rådet kopplat till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fastställer rådets anvisning inför kommande mandatperiod.

Rådet tillsätter en beredningsgrupp med uppgift att prioritera information, bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets möten.

Samarbetsformer

Rådet ska samarbeta genom överläggningar, samråd och ömsesidig information. Rådet är inte ett beslutande organ utan ett rådgivande.

Rådet ska planera för sex möten per år. Två av tillfällena ska reserveras för studiedag/seminarium, ett kring äldrefrågor och ett kring tillgänglighetsfrågor.

Rådets organisationer ges möjlighet att enskilt, äldre respektive funktionsnedsatta, träffas i anknytning till mötet i kommunens lokaler.

Extra möte ska hållas om rådets ordförande, beredningsgruppen eller minst hälften av rådets representanter begär detta i särskild fråga.

Rådet ska kännetecknas av:

 • meningsfullhet och delaktighet,
 • öppna och generösa diskussioner,
 • god sammanträdesetikett och
 • förankring och återkoppling av diskussioner och beslut.

Sammansättning

Pensionärer och funktionsnedsatta som genom sin lokala organisation bedriver organiserad verksamhet inom Mora kommun ges möjlighet att representeras i rådet. Varje förening äger rätt att ha två ordinarie representanter och två ersättare.

Organisationerna ska senast 31 december varje år, till kommunledningskontoret, inkomma med namn, adress, telefon och e-postadress till samtliga representanter och ersättare.

Kommunstyrelsens presidium samt socialnämndens ordförande utgör kommunens representanter och kommunstyrelsens presidium utgör presidium i rådet.

Närvarorätt

Organisationernas ersättare har närvarorätt och yttranderätt. Mötets ordförande kan då denne anser det lämpligt adjungera andra representanter/personer.

Kommunens representanter

 • Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C)
 • Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Ingvar Niilimaa (MOP)
 • Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lennart Sohlberg (S)
 • Socialnämndens ordförande Malin Höglund (M)

Sekreterare
Katarina Edqvist, kommunsekreterare

Mötesplan

 • 12 mars kl. 13:30
 • 29 april kl. 13-17 Trygghet och tillgänglighetsdag
 • 7 maj kl. 13:30
 • 10 september kl. 13-17 Trygghet och tillgänglighetsdag
 • 29 oktober kl. 13:30
 • 10 december kl. 13:30

Förmöten kl. 13:00-13:30en timme innan mötet.

Trygghet och tillgänglighetsdag

Onsdag 29 april kl. 13-17 på Mora brandstation

 • Guidad rundvandring på brandstationen
 • Information om arbetet med genomfart Mora
 • Information om förebyggande arbete för seniorer
 • Ingen anmälan och fritt inträde
 • Håll utkik efter annons i Masen i vecka 17
Senast uppdaterad: 13 mars 2020