Moras näringslivsstrategi

Publicerad: 4 september 2023 Uppdaterad: 29 januari 2024

En ny näringslivsstrategi för Mora kommun har tagits fram. Den gäller 2023 - 2026, med sikte mot 2030. Kommunen ska verka för ett hållbart och framgångsrikt näringsliv.

Gågatan från kyrkan

Moras näringslivsstrategi

Den nya näringslivsstrategin ska gälla för perioden 2023-2026, med sikte mot 2030. Strategin följer och samspelar med de kommunala styrande dokumenten Strategi Hållbara Mora, Strategisk plan , 1019 kB. och Landsbygdsprogram för Mora kommun , 628.4 kB. samt Kultur-, idrotts- och fritidspolitiskt program , 1.1 MB..

En omfattande dialog har förts med Moras näringsliv, kommunens olika förvaltningar och bolag samt med andra externa organisationer under hösten 2022. Dialogerna har legat till grund för själva strategin, men också som underlag för den handlingsplan som utvecklats parallellt med strategin.

Det övergripande mål för näringslivsstrategin
Mora kommun ska verka för ett hållbart och framgångsrikt näringsliv genom att hela den kommunala organisationen i tillitsfull samverkan med företagen bidrar till ett gott företagsklimat i hela kommunen, god kompetensförsörjning, samverkan mellan skola och arbetsliv som bidrar till utbildning med hög kvalitet, främjande myndighetsutövning och effektiva processer för planering.

Fokusområden och handlingsplan

Fyra fokusområden har tagits fram utifrån inspelen från den dialog som förts.

 1. Kompetensförsörjning
 2. Företagens kontakter med kommunen
 3. Infrastruktur & Fysisk planering
 4. Nätverk, mötesplatser & affärsutveckling

Utifrån ovan nämnda fokusområden så är hållbarhet och kommunikation centrala områden.

Näringslivsstrategin genomförs genom att genomföra aktiviteterna i den handlingsplan som tas fram parallellt med strategin. Handlingsplanen kommer att följas upp i olika forum med förvaltningar, bolag och företagen.

 • Genomföra en inventering av tomma hus på Moras landsbygd i samverkan med föreningar i våra serviceorter i syfte att få tag på bostäder.
 • Aktiva program och yrkesråd ger bra matchning mellan utbildningar och arbetsmarknadens behov.
 • Förbättra kännedomen om möjligheten med Forum Mora. Utveckla konceptet. Även riktade forum när fler företag behöver samma information.
 • Genomföra branschmöten och informationsträffar inom olika områden till exempel med fokus på bygglovsprocessen.
 • Bjuda in företag till tidig dialog inför upphandling i syfte att förbättra underlagen och få rätt kravspecifikation.
 • Öka kännedom om möjligheten att lämna inspel - via appen ”Gör Mora bättre”.
 • Bidra till att skapa nya laddplatser i centrala Mora
 • Företagarluncher och andra möten där kommunen och företag för dialog om företagsklimat och gemensamma initiativ
 • Dialogmöten om större förändringar, till exempel taxor, hålls med berört företagskluster.
 • Bli mera proaktiva avseende tips om lediga lokaler (industri/kontor/handel).
 • Kompetensförsörjningsförtur
Senast uppdaterad: 29 januari 2024