Vanliga frågor om snöröjning samt halka

På den här sidan sida får du svar på vanliga frågor om snöröjning och halka

I möjligaste mån försöker vi hålla uppfarterna rena från snö, men tyvärr är det oundvikligt att det bildas snösträngar/plogvallar vid snöröjning och dessa ansvarar fastighetsägaren/villaägaren för att ta bort.

Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för de som passerar eller för snöröjningen. Skotta bort snön och sanda gärna runt postlådan och sopkärlet

Det gör fastighetsägaren. Som fastighetsägare är det din skyldighet att snarast ta bort snö och is som ställer till problem för fotgängare. Det är också fastighetsägarens ansvar att snabbt sanda trottoaren/gångbanan vid halka, liksom att sedan sopa upp och ta bort sand från trottoaren.

Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. På de ställen där kommunen är fastighetsägare är detta alltså kommunens ansvar, annars inte.

Om det står många bilar parkerade på gatorna blir det mycket svårare att ploga. Det bästa är om du kan parkera där det redan är plogat. Om det inte går är det viktigt att du åtminstone är noga med att följa de parkeringsregler som gäller där din bil står, exempelvis när det gäller tidsbegränsning.

Se också efter om det satts upp några skyltar med tillfälliga parkeringsregler, just för att förenkla snöröjningen. Insnöade bilar som inte följer parkeringsreglerna kan bötfällas eller i värsta fall bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

Det gör du som fastighetsägare; det är ditt ansvar att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa ned från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte; den farliga snön eller isen måste tas bort direkt. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Kan jag hämta sand någonstans för att sanda min gångbana? Ja, saltblandad sand finns att hämta gratis i mindre mängder:

Ja, det finns tillräckligt med pengar för en normal vinter och de startkriterier som kommunen har fastställt.

Vid vintrar med extrema väderförhållanden, t ex kraftiga långvariga snöfall eller stora temperaturväxlingar, kan det hända att pengarna inte räcker till.

Även om de budgeterade pengarna tar slut fortsätter snöröjningen och halkbekämpningen tills vintern är över.

Upphandling av snöröjning är indelat på olika områden där entreprenörer får lägga anbud på ett eller flera områden. Avtalet upphandlas vart tredje år. Upphandling sker via kommunens upphandlingsenhet.

Politikerna fastställer startkriterier och budget för vinterväghållningen. Hela budgeten för vinterväghållning är fastställd till cirka 8 miljoner kronor.

I budgeten för vinterväghållning ingår uppsättning av snökäppar, snöröjning, snöbortforsling, halkbekämpning, underhållshyvling, siktröjning/karmskärning, plogskador samt sandupptagning.

Vid ihållande snöfall och svår halka kallas ett fyrtiotal snöröjningsfordon in för att sköta vinterväghållningen. Snöröjningen koncentreras i första hand till de större huvud- och bussgatorna samt gång- och cykelvägar (prioriterade gator) de mindre lokalgatorna blir röjda från snö senare.

Gå in på kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och zooma in på det området du är intresserad av. I den här länken är filter för vägprioritering och ansvar påslaget, men dessa filter kan du stänga av på sidan.

På kartan färgläggs vägansvaret på följande sätt:

  • Röd = Kommun, bilvägar prio 1
  • Blå = Kommun, bilvägar prio 2
  • Gul = Trafikverket
  • Ej angivet = Enskild väghållare

En jourarbetsledare som är i tjänst dygnet runt under snöröjningssäsongen kallar ut snöröjningsfordonen via ett utkallningssystem.

När det snöar jobbar vi ibland dygnet runt. Att ploga alla gator efter snöfall kan ta upp till två dygn, men snöröjningsarbetet avslutas först när vi har kört bort snöhögar och tagit bort snövallar från korsningar, övergångsställen och busshållplatser. Därför kan det ta upp till ett par dagar för att hantera felanmälan som gäller snöröjning.

Som fastighetsägare är det din skyldighet att ta hand om snön som finns på din tomt.

Du får inte lägga ut snön på gatan eller framför plogvall utan kan kontakta privat tjänsteföretag som mot betalning utför snöbortforslingen.

Nej, kontakta Teknik- och serviceförvaltningen via kommunens felanmälningssystem:

Stora gång- och cykelvägar plogas samtidigt som huvudvägar för biltrafik.

Vid snöfall 5 cm plogas de prioriterade gång- och cykelvägarna först. Det tar ca sex timmar från utkallning.

Övriga gång- och cykelvägar plogas normalt vid ett snödjup av 7 – 12 cm. Det tar ca 12 timmar från utkallning.

När snön orsakar problem för trafiksäkerheten eller när det inte finns plats för mer snö transporterar vi bort den.

Det händer ibland att våra fordon och maskiner orsakar skador på staket, häckar eller postlådor vid snöröjning. Skulle något sådant inträffa ska du omgående göra anmälan till kommunen.

Anmälan gör du enklast via Felanmälan. Länk till annan webbplats.

Tänk på att plogningen ska kunna ske på gatans hela bredd och att området mellan gatan och din tomtgräns är avsett för snöupplag för kommunens snöröjningsfordon. Kommunen ersätter inte föremål som du har placerat utanför din tomtgräns.

Synpunkt lämnar du när du vill berömma eller klaga på våra tjänster eller vår service. Dina synpunkter lämnar du via Felanmälan

Felanmälan gör du när du upptäcker fel eller brister på kommunens gator, gång- och cykelvägar, trafiksignaler eller skyltar och vägmärken. Din felanmälan gör du via Felanmälan. Under pågående arbeten kan du inte förvänta dig direkt återkoppling.

Vi kan inte lova att våra snöröjare kommer till dig direkt efter snöfallet - men de kommer.

Kommunen har inte så många plogbilar till förfogande att de kan ploga överallt samtidigt.

I första hand plogar vi de prioriterade gatorna samt gång- och cykelvägarna.

Plogning påbörjas alltid direkt efter snöfall om startkriterierna för snöröjning uppfylls.

Åtgärdstiden för plogning varierar mellan fem och 12 timmar. Eftersom trafiken aldrig står still och plogning inte kan utföras samtidigt överallt innebär det att snön ibland hinner packas fast på gatan.

När vägen blivit ojämn och spårig av packad snö och is utför kommunen isrivning.

Som trafikant har man alltid skyldighet att anpassa farten efter rådande vägförhållanden.

En driftledare på Teknik- och serviceförvaltningen gör bedömning när snöröjning påbörjas och omfattning av den.

Driftledaren åker ut för att kolla snödjup och halka på olika ställen i kommunen för att sedan grunda sin bedömning på temperatur, vind och snömängd samt väderleksprognoser om väntade snömängder.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023