Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i vad som kallas Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Barn som undersöks av skolsköterska

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar hälsofrämjande och förebyggande och erbjuder alla elever hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Sköterskan och skolläkaren ingår i elevhälsoarbete på skolan.

Skolläkaren och skolsköterskan arbetar bland annat med att:

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete,
 • vid hälsobesök identifiera hälsoproblem hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser,
 • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa,
 • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal,
 • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram,
 • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheterna och vid yrkesvägledning,
 • ta tillvara kunskap om elevernas hälsa i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Alla elever erbjuds regelbundna hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vi kan då upptäcka förändringar i elevens tillväxt, syn, hörsel och rygg. Vi får även möjlighet att diskutera hälsofrågor och annat som kan bekymra eleven och påverka deras hälsa. Vid behov kan eleven erbjudas tid hos skolläkaren.

Förskoleklass

 • Överföring av BVC-journaler samt genomgång av dessa och upprätta EMI-journal.
 • Presentera sig för eleverna i varje förskoleklass.
 • Synkontroll, hörseltest och tillväxt.
 • Hälsobesök under vårterminen som innefattar; hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare samt ifyllande av hälsofrågeenkät till elev och till vårdnadshavare om elevens hälsotillstånd, eventuell uppföljning av syn och hörsel.
 • Gå igenom givna vaccinationer och komplettera vid behov.

Årskurs 1

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll och synkontroll.
 • Organisera och vaccinera mot mässling-påssjuka-röda hund.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 3

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 4

 • Hälsofrågeenkät till elev och vårdnadshavare för ifyllande om elevens hälsotillstånd.
 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev, kontroll av tillväxt, syn, rygg samt vid behov hörseltest.
 • Vid hälsobesöket är det särskilt viktigt att EMI förutom att upptäcka nytillkomna medicinska hälsoproblem, uppmärksammar barn som har utvecklingsrelaterade svårigheter.

Årskurs 5

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.
 • Organisera och vaccinera mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen omfattar två doser som ges under läsåret.

Årskurs 6

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 7

 • Hälsofrågeenkät till elev och vårdnadshavare för ifyllande om elevens hälsotillstånd.
 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev. Kontroll av tillväxt, syn, rygg, samt vid behov hörseltest. Riktad uppföljning vid behov
 • Hälsobesöket ska särskilt fokusera på att identifiera ungdomar med riskfyllda levnadsvanor och ska tillsammans med vårdnadshavare och utifrån behov övriga resurspersoner i skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kunna erbjuda välplanerade insatser för att motverka uppenbar riskutveckling.
 • Vid behov diskuteras de medicinska besvär som kan ha betydelse för yrkes- och/eller studievalet.

Årskurs 8

 • Organisera och planera vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 9

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Eleverna erbjuds vaccin mot:

 • Mässling/påssjuka/röda hund i årskurs 2.
 • HPV (humant papillomvirus) i årskurs 5.
 • Difteri/tetanus (stelkramp)/kikhosta i årskurs 8.

Om grundvaccinationen inte är helt genomförd erbjuds komplettering av dessa.

Om du har synpunkter eller klagomål på elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

Du hittar information om alla vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har synpunkter eller klagomål på elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

Senast uppdaterad: 2 april 2024