Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i vad som kallas Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Barn som undersöks av skolsköterska

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar förebyggande och erbjuder alla elever hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Sköterskan och läkaren ingår också i det team som kan sättas ihop för att utreda om ett barn behöver speciellt stöd för att klara sin utbildning.

Skolläkaren och skolsköterskan arbetar bland annat med att:

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete,
 • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser,
 • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa,
 • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal,
 • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram,
 • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheterna och vid yrkesvägledning,
 • ta tillvara kunskap om elevernas hälsa i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Alla elever erbjuds regelbundna hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vi kan då upptäcka förändringar i elevens tillväxt, syn, hörsel och rygg. Vi får även möjlighet att diskutera hälsofrågor och annat som kan bekymra eleven och påverka deras psykiska hälsa. Vid behov kan eleven erbjudas tid hos skolläkaren.

När det börjar bli dags för ett hälsobesök skickar vi ut ett meddelande till dig som är vårdnadshavare, så att du har möjlighet att vara med under besöket om du vill.

Förskoleklass

 • Överföring av BVC-journaler samt genomgång av dessa och upprätta EMI-(skolhälsovårds)journal.
 • Presentera sig för eleverna i varje förskoleklass..
 • Synkontroll och hörseltest under läsåret.
 • Hälsobesök under vårterminen som innefattar; hälsosamtal tillsammans med elev och vårdnadshavare samt ifyllande av hälsofrågeenkät till elev och ett formulär för ifyllnad till vårdnadshavare om elevens hälsotillstånd, eventuell uppföljning av syn och hörsel, kontroll av tillväxt.
 • Gå igenom givna vaccinationer och komplettera vid behov.

Årskurs 1

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll som innefattar längd och vikt.
 • Organisera och vaccinera elever som är födda år 2002 och senare mot mässling-påssjuka-röda hund, från och med läsåret 18/19
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 3

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 4

 • Förnyat formulär skickas hem till vårdnadshavare för ifyllande om elevens hälsotillstånd.
 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev samt ifyllande av hälsofrågeenkät, kontroll av tillväxt, syn, rygg samt vid behov hörseltest.
 • Vid hälsobesöket är det särskilt viktigt att EMI (skolhälsovården), förutom att upptäcka nytillkomna medicinska hälsoproblem, uppmärksammar barn som har svårigheter när det gäller språklig utveckling, läsning och skrivning, koncentration eller uppmärksamhet och kamratrelationer. Detsamma gäller barn som är ängsliga, oroliga eller utagerande.

Årskurs 5

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.
 • Organisera och vaccinera flickor mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen omfattar två doser som ges under läsåret.

Årskurs 6

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 7

 • Förnyat formulär skickas hem till vårdnadshavare för ifyllande om elevens hälsotillstånd.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.
 • Hälsobesök som innefattar; hälsosamtal med varje enskild elev som ifyllande av hälsofrågeenkät, kontroll av tillväxt, syn, rygg, samt vid behov hörseltest.
 • Hälsobesöket ska särskilt fokusera på att identifiera ungdomar med riskfyllda levnadsvanor och ska tillsammans med vårdnadshavare och utifrån behov övriga resurspersoner i skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten kunna erbjuda välplanerade insatser för att motverka uppenbar riskutveckling.
 • Vid behov diskuteras de medicinska besvär som kan ha betydelse för yrkes- och/eller studievalet.

Årskurs 8

 • Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta erbjuds elever födda från och med 2002.
 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Årskurs 9

 • Planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Eleverna erbjuds vaccin mot:

 • Mässling/påssjuka/röda hund i årskurs 2, från och med läsåret 18/19.
 • Difteri/tetanus (stelkramp)/kikhosta i årskurs 8 för barn födda från och med 2002 och senare.
 • Vaccin mot HPV (humant papillomvirus) till flickor och pojkar i årskurs 5.

Om grundvaccinationen av polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund inte är helt genomförd erbjuds komplettering av dessa.

Du hittar information om alla vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har synpunkter eller klagomål på elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023