Vanliga frågor och svar om markföroreningarna

I Östnor med omnejd genomförs just nu markundersökningar för att ta reda på omfattningen av eventuella metallföroreningar i marken. Här hittar du vanliga frågor och svar om markföroreningarna.

Under hösten 2018 presenterades en utredning som FM Mattsson Mora Group AB har låtit Sweco Environment AB göra, efter ett föreläggande av Mora kommun. Mätningarna visar förhöjda halter av zink, koppar och bly i de ytliga jordlagren och främst där marken inte har bearbetats, exempelvis skogsmark. På villatomter och åkrar, där marken bearbetats, uppmättes lägre halter. Under det översta markskiktet var halterna också lägre.

Markföroreningarna innebär vissa rutiner för dig som funderar på att bygga i Östnor, vilket besvaras nedan.

Frågor och svar

Nej, i dagsläget tyder inget på det, även om provtagningarna hittills har visat förhöjda värden av koppar, zink och bly i marken. Men vi måste veta mer och vara säkra på vad som finns i marken innan vi börjar bygga.

Även vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska marken alltid utredas. Om en förorening upptäcks ska miljökontoret snarast underrättas. Så säger miljöbalken som är lagstiftningen på området.

Nej det är det inte. Visserligen har föroreningar konstaterats i ett skogsområde intill skolan men det finns inte omedelbara behov av åtgärder.

Det förorenade området ligger utanför själva skolområdet, men används av barnen och ägs av kommunen.

Tills vidare har det förorenade området intill skolan hägnats in med staket, som en försiktighetsåtgärd. Det är viktigt att avspärrningen respekteras.

Mora kommun har tagit fram förslag till åtgärder och en ansvarsutredning pågår. När ansvarutredningen är klar kommer en bidragsansökan skickas till Naturvårdsverket.

Ansvarig för undersökningar och efterbehandling är i första hand den som orsakat föroreningen och i andra hand fastighetsägaren.

Först och främst ett byggnadslov. När du ansöker om byggnadslov kan kommunen komma att kräva att du tar markprover. Om marken redan skulle vara bortschaktad behöver du normalt inte ta markprov. Miljökontoret på kommunen kan ge vägledning hur markproverna ska beställas och genomföras.

Vi måste veta att eventuella föroreningar inte sprids vid ett bygge och orsakar problem på andra håll. Det är något som lagen kräver. Dessutom kan det vara bra för dig som fastighetsägare att veta vad som kan finnas i marken. Om det inte är problem med föroreningar på din tomt, kan det vara bra att kunna visa det i framtiden.

Det är du som fastighetsägare som beställer och betalar provtagningar. Kostnaden kan variera, men en uppskattning skulle kunna hamna på 20 000–25 000 kronor för en mindre byggnad. Olika konsulter kan dock erbjuda olika priser. Även kommunen och företag måste betala för provtagningarna på sina fastigheter.

Det blir alltid en bedömning i varje fall. Om det handlar om ett mindre bygge, exempelvis ett garage, kan massorna normalt ligga kvar inom fastigheten om de inte är mycket förorenade. Handlar det om större mängder jordmassor får vi göra en bedömning i det fallet. Eventuellt måste de forslas bort för förbränning.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021