Markföroreningar vid gamla brandstationen

Publicerad: 10 april 2024

PFAS har påträffats vid undersökningar vid gamla brandstationen i Mora. Kommunens miljö- och byggnadsförvaltning bedömer att föroreningarna inte innebär någon omedelbar risk för människors hälsa.

På den här sidan samlas information om markföroreningarna, med frågor och svar.

Tegelbyggnad i vintermiljö

I gamla brandstationens lokaler finns idag bland annat Fritidsbanken. Foto: Mora kommun

Informationen på den sidan uppdateras kontinuerligt. Ytterligare undersökningar genomförs under våren 2024.

Frågor och svar

Vad är PFAS?

Det finns ungefär 10 000 olika ämnen som samlas under benämningen PFAS, eller högfluorerade ämnen. De finns överallt omkring oss, inklusive i vardagsvaror som allväderskläder, matlagningskärl och kosmetika. Det huvudsakliga sättet vi människor utsätts för det är genom mat och dryck, inandning och till följd av damm i inomhusmiljöer.

PFAS-ämnen kan inte brytas ner fullständigt i miljön utan finns alltid kvar i en eller annan form. Många PFAS-ämnen misstänks också vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor. PFAS kan dessutom spridas långväga och är därför ett globalt problem.

PFAS finns mer eller mindre överallt – i oss människor och i miljön – men i varierande halt.

Eftersom PFAS är en stor och komplex ämnesgrupp finns det fortfarande mycket vi inte vet om hur det påverkar människors hälsa och miljön. För vissa PFAS – till exempel PFOS och PFOA - finns det studier som visar påverkan på människor och djur.

För flertalet PFAS-ämnen saknas dock kunskap om deras effekter på hälsan, men det finns starka skäl att betrakta alla PFAS som hälsoskadliga. De flesta av dessa ämnen är fortfarande tillåtna och kan finnas i varor som säljs i Europa.

Vad vet vi i nuläget?

PFAS har påträffats vid undersökningar vid gamla brandstationen i Mora. Kommunens miljö- och byggnadsförvaltning bedömer att föroreningarna inte innebär någon omedelbar risk för människors hälsa.

Fler undersökningar krävs dock för att få en bättre bild av utbredningen och vilka efterbehandlingsåtgärder som kan bli aktuella.

Nej, det bedöms inte finnas i dagsläget.

I samband med att kommunen 2022 såg över möjligheterna att sälja gamla brandstationen genomfördes en översiktlig markmiljöundersökning på fastigheten. De första resultaten 2022 visade förekomst av PFAS. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade därför att det fanns behov av att genomföra ytterligare undersökningar (en huvudstudie). Nu har resultaten kommit och de visar att det finns koncentrationer av PFAS som överstiger de generella riktvärdena i flera provtagningspunkter.

PFAS har bland annat använts i brandskum. Eftersom det funnits en brandstation på platsen från mitten av 1950-talet fram till 2020 så har högfluorerade ämnen förekommit där. Brandkåren har bland annat haft övning för allmänheten med skumbrandsläckare. De har även övat själva och reparerat handbrandsläckare.

Det finns olika koncentrationer på olika platser på fastigheten. Det har tagits 42 markprover på området, ner till 2 meters djup. I källområdena hittar man halter av PFAS som överstiger riktvärdet för industrimark (mindre känslig marknanvändning) ner till 1,5-2 meter.

I grundvattnet är de högst uppmätta halterna cirka 600 gånger högre än riktvärdet.

Då grundvattnet i området inte används som dricksvatten så innebär det ingen fara för människors hälsa. På sikt kan PFAS följa med grundvattnet och hamna i Siljan.

PFAS sprids med nederbörd ner i markprofilen, där en del av ämnena binder till organiskt material och en del gärna rör sig med vattenströmningar.

I Structors rapport anger man att grundvattenriktningen är nordost, mot Siljan.

Nej. Det kommunala dricksvattnet tas ur dricksvattentäkten Risen. Den befinner sig långt från det här området. Det tas dessutom regelbundet prover av dricksvattnet för en mängd saker, däribland PFAS. De resultaten har inte visat på några halter av den sortens ämnen.

Då vissa PFAS-ämnen gärna rör sig i vatten så kan det spridas ganska långt, beroende på hur täta jordlager det finns på platsen. Om det finns ledningsgravar eller sprickor i berg som lätt leder vatten vidare.

Det finns få andra alternativ än att sanera marken i dagsläget. Det finns olika sätt att sanera olika ämnen och eftersom PFAS är ett ganska “nytt” ämne så pågår det olika pilotprojekt och forskning kring hur man mest effektivt sanerar PFAS i mark och grundvatten.

Gamla brandstationen ligger på Eldsläckarevägen, ett par hundra meter söder om Moras stadskärna, intill Malungsvägen/E45.

Räddningstjänstens verksamhet flyttade till nya lokaler under 2020. Idag har bland annat Fritidsbanken sin verksamhet i lokalerna.

Nej, enligt den information som finns i nuläget, innebär det ingen risk att arbeta och vistas på verksamheterna som finns i den gamla brandstationen. Utredningen visar att koncentrationerna av PFAS-ämnen finns i marken och i grundvattnet - inte i byggnader eller i luft.

Hälsorisker för människor är förknippad med intag av förorenat vatten och större mängder jord.

Eftersom det finns föroreningar i marken bör alla som vistas på fastigheten undvika att gräva i marken, eller att stoppa jord och sand i munnen. Var särskilt uppmärksam på barn.

I ett första skede ska Mora kommun genomföra ytterligare provtagning på några intilliggande fastigheter. Eftersom vissa provtagningspunkter ligger nära fastighetsgräns så behöver vi göra ytterligare provtagning för att avgränsa föroreningen i plan. Den här provtagningen kommer att ske under våren och berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av kommunen.

Kommunen ser över på vilket sätt marken ska saneras från föroreningarna. Kommunen har beställt en åtgärdsrapport.

Vi planerar för översiktliga marktekniska undersökningar vid brandkårens andra övningsplatser, för att undersöka om det finns PFAS eller andra föroreningar som kan kopplas till brandövningar.

Påverkan för omkringliggande fastigheter

Hälsoriskerna förknippade med uppmätta halter PFOS/PFAS i jord bedöms idag som små. Samtliga beräknade representativa halter underskrider delriktvärden avseende hälsa. Det bedöms därför inte finnas betydande hälsorisker förknippade med uppmätta halter i marken.

Vi har vänt oss till Arbets- och miljömedicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Uppsala för information i den här frågan. Det kortfattade svaret är; det beror på. Om man odlar i odlingslåda och/eller i köpt jord och inte vattnar med vatten från egen brunn så minskar man riskerna för att det ska finnas PFAS i det som växer i trädgården.

Arbets- och miljömedicin svarade så här:
"Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) kan tas upp av växter som odlas i förorenad jord. Hur mycket som tas upp beror på ett antal faktorer, inklusive fysiska och kemiska egenskaper hos jorden, koncentrationen av PFAS i jorden, typ av PFAS som finns, specifik typ av växter etcetera. Laboratoriestudier har visat att kortkedjiga PFAS är mer koncentrerade i ätliga delar av växter jämfört med ämnen med längre kolkedjor. Morötter, selleri och sallad är några av de grönsaker som har högst upptag av PFAS i tidigare studier.”

Vi avråder från att använda egna brunnar i området, inklusive för bevattning i trädgårdar.

Nej, enligt den information som finns i nuläget, innebär det ingen risk att arbeta och vistas på verksamheterna som finns i närområdet. Utredningen visar att koncentrationerna av PFAS-ämnen finns i marken och i grundvattnet - inte i byggnader eller i luft.

Hälsorisker för människor är förknippad med intag av förorenat vatten och större mängder jord.

Nej. Det finns inga skolor eller förskolor i närområdet, och inga andra kommunala verksamheter bedöms påverkas i dagsläget.

I nuläget är bedömningen att ett par fastigheter är aktuella för provtagning i jord, utifrån de resultat vi fick i huvudstudien.

Det finns flera sätt att ta markprover på, man kan göra en ytlig jordprovtagning med en jordkäpp, använda en motordriven handborr som kan ta prover ner till 1 meter under markytan eller en borrbandvagn kan användas på ganska trånga ytor, men ändå ta prover på djup neråt 3–4 meters djup.

När man har fått tillräckligt med jord från de provpunkter och djup som är relevanta så skickas de in på analys. Analysen kan ta någon vecka, sedan kommer Structor att sammanställa resultaten och presentera för kommunen och berörda fastighetsägare.

Övriga frågor

Det är räddningstjänstens verksamhet som har förorenat fastigheten och räddningstjänsten har bedrivits i kommunal regi, så kommunen har ett ansvar att sanera ner till halter för industrifastighet.

Om det finns föroreningar på grannfastigheterna som kan kopplas till räddningstjänstens verksamhet, så är det i det här fallet kommunen som är ansvarig för att sanera det.

Ytterligare frågor och kontakt

Vi uppdaterar kontinuerligt information på den här sidan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till kommunens kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Senast uppdaterad: 10 april 2024