Ändring av detaljplan Stranden 19:7

Ändring, del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 (f.d. Blomsterriket) har vunnit laga kraft den 9 april 2015.

Tidigare medgavs enbart samlings/föreningslokal-, kontors- och handelsändamål om en våning på fastigheten. Den byggnad som finns på Hantverkaregatan 8 uppfördes ursprungligen som frikyrka men omvandlades så småningom till blomsteraffär. Sedan ett par år har byggnaden stått oanvänd.

Ändringens syfte är att möjliggöra fler bostäder i centrala Mora, genom att på fastigheten även medge bostäder i upp till två våningar. Byggnadshöjden om 6,5 m kommer att fortsätta gälla.

Ändringen av detaljplanen har hanterats med enkelt planförfarande, enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen 2010:900. Planförslaget anses inte vara av stor vikt eller ha principiell betydelse och det bedöms sakna intresse för allmänheten. Förslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Senast uppdaterad: 7 februari 2019