Detaljplan vid Grönängen

Detaljplan för del av Bonäs 277:1 vid Grönängen antogs av Kommunstyrelsen den 28 maj 2019 § 96. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD) som avslog överklagandet. DOM överklagades men gavs inget prövningstillstånd. MÖD meddelade den 7 februari 2020 att mark- och miljödomstolens DOM står därmed fast.
Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 februari 2020.

Foto på Grönängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 4 - 5 bostadstomter i form av en- eller tvåfamiljshus med komplementbyggnader som är anpassade i storlek, utformning och läge till befintlig närliggande bebyggelse, samt placerade med hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområdet. Området ligger ca 13 km nordväst om mora kyrka.

Detaljplanen har hanterats med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Senast uppdaterad: 8 april 2020