Detaljplan vid Grönängen

Kommunstyrelsen antog den 28 maj 2019 § 96, detaljplan för del av fastigheten Bonäs 277:1 vid Grönängen. Justerat protokoll har den 4 juni 2019 anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Foto på Grönängen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 4 -5 bostadstomter i form av en- eller tvåfamiljshus med komplementbyggnader som är anpassade i storlek, utformning och läge till befintlig närliggande bebyggelse, samt placerade med hänsyn till allmänhetens tillgång till strandområdet. Området ligger ca 13 km nordväst om mora kyrka.

Detaljplanen har handlaggts med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) PBL eftersom den inte antas medföra betydande miljöpåverkan, den bedöms sakna intresse för den allmänhet som inte ingår i samrådskretsen och den stämmer överens med gällande översiktsplan.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12, 792 80 Mora samt längre ner på sidan under "Mer information".

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.öppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningens planenhet på telefonnummer: 0250-262 73.

Senast uppdaterad: 11 juni 2019