Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Hur du kan påverka din kommun

Ungas åsikter och idéer är en resurs som är viktig att ta vara på. Mora kommun jobbar aktivt för att stärka ungas möjligheter att påverka och vara delaktiga i det som händer i kommunen.

Demokratidagen är en dag då unga får möjlighet att diskutera olika samhällsfrågor tillsammans med anställda i kommunen och våra folkvalda politiker. Diskussionerna dokumenteras och sammanställs och skickas sedan till kommunens olika nämnder.

Efter varje Demokratidag genomförs en uppföljningsdag, där kommunens anställda och politiker träffar elevrådsrepresentanter för att återkoppla och diskutera de beslut som kommunens nämnder har tagit.

Här finner du sammanställningen från den senaste uppföljningsdagen:

Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkätundersökning. Den vänder sig till dig mellan 13–19 år och innehåller frågor om fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. Lupp-undersökningen görs för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Mora, Dalarna och Sverige. I Mora kommun genomförs Lupp i alla årskurser på högstadiet och gymnasiet vart tredje år. Resultaten ska användas som underlag när politiker tar beslut som rör unga och som ett verktyg när kommunen planerar och följer upp sina verksamheter. Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Utan er är det inte möjligt!

Lupp genomfördes senast hösten 2018. Vi har gjort en film för att återkoppla och sprida resultatet, här kan du titta på den.

I Mora kommun erbjuds alla elever i årskurs nio i grundskolan samt årskurs ett på gymnasiet två veckors feriepraktik (sommarjobb). Sedan 2013 finns det en möjlighet att jobba som kommunutvecklare, där du i en grupp tillsammans med andra unga arbetar med en aktuell fråga utifrån ett ungdomsperspektiv.

Hittills har uppdragen handlat om att analysera resultaten av Lupp-enkäten, att undersöka hur Mora kan bli en bättre ungdomskommun, att undersöka tillgänglighet i butikerna på gågatan i Mora och att ge förslag på hur unga och politiker kan mötas och kommunicera med varandra.

Kommunutvecklare 2018: Isabella Skogs, Leo Verme, Elicia Runmon, Dante Mason, Rim Haile och Hugo Brottare.

Kommunutvecklare 2018: Isabella Skogs, Leo Verme, Elicia Runmon, Dante Mason, Rim Haile och Hugo Brottare. Gruppen arbetade fram förslag på hur unga och politiker kan mötas och kommunicera med varandra. Läs deras rapport "Hur kan unga och politiker mötas?" nedan.


Kommunutvecklarna står för en viktig del av kommunens arbete med att öka ungas inflytande och delaktighet, och har kommunens ungdomsstrateg som handledare.

Läs den senaste rapporten här:

Senast uppdaterad: 4 maj 2020