Handlingsprogram: Trygghet och säkerhet i Mora kommun

Brandkåren Norra Dalarna har tillsammans med medlemskommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen tagit fram ett gemensamt handlingsprogram för trygghet och säkerhet i norra Dalarna. På den här sidan kan du läsa om hur Mora kommun arbetar med trygghet och säkerhet i kommunen.

Barn som åker på sparkcykel

Brottsförebyggande arbete

Vi vill att du ska känna dig trygg i Mora kommun. Huvuddelen av kommunens brottsförebyggande arbete omfattar arbete med barn och ungdomar, fysiska trygghetsåtgärder och åtgärder som fastighetsägare gör.

I de brottsförebyggande satsningarna ingår också förebyggande arbete på individnivå.

I Mora kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ) som arbetar för minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället.

Målet med lokala BRÅ är att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens invånare och besökare. Det gör vi genom långsiktig samverkan och gemensamma insatser tillsammans med olika aktörer och lokala nätverk.

Arbetet utgår från nationella BRÅ:s riktlinjer och lokala samverkanöverenskommelser och medborgarlöften som skrivs mellan kommunen och polisen. Den lokala problematiken och de lokala behoven styr innehållet i överenskommelsen och medborgarlöftet.

Arbetet i lokala BRÅ leds av kommunstyrelsens ordförande och samordnas av säkerhetssamordnaren. BRÅ har sammanträden fyra gånger per år och i rådet ingår representanter från:

 • Politiken
 • Kommunledning
 • För- och grundskoleförvaltningen
 • Gymnasieförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Tekniska förvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Räddningsförbund- Brandkåren Norra Dalarna
 • Kommunala fastighetsbolaget Morastrand AB
 • Polisen
 • Näringslivet genom Regionstad Mora

Under lokala BRÅ finns flera områden för förebyggande arbete inom

 • alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
 • våldsbejakande extremism

Lägesbildsinsamling utifrån samverkansöverenskommelsen
Varje månad samlar vi in aktuell information om sociala risker som sammanställs i en lägesbild. Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Mora kommun och lokalpolisområde Mora. I samverkansöverenskommelsen finns sex fokusområden som på ett övergripande sätt fångar upp social oro och brottslighet i kommunen. De sex fokusområden är följande:

 • ordningsstörningar och otrygghet
 • hot och våld
 • extremism och kriminella nätverk
 • ungdomar och skolor
 • alkohol, narkotika, dopning och tobak
 • hot mot kommunala tjänstemän och politiker.

Våldsbejakande extremism
Kommunen har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Det övergripande syftet med Moras handlingsplan är att värna om demokratin mot våldsbejakande extremism. Detta förutsätter ett långsiktigt arbete för att öka den demokratiska medvetenheten och insatser för att förebygga uppkomsten av våldsbejakande extremistmiljöer. Den har ett förebyggande perspektiv och beskriver hur olika aktörer förväntas agera i olika stadier vid eventuell förekomst av våldsbejakande extremism.

Kommunpolisen driver Polismyndighetens lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och andra lokala aktörer.

I Mora kommun finns polisen tillgänglig på polisstationen. Dit kan du vända dig i frågor som rör anmälan, hittegods och tillstånd.

Anmälan och tips
Polisens resurser styrs utifrån anmälningsstatistiken. Det är därför viktigt att du som invånare anmäler och tipsar polisen om brott eller om du misstänker brott.

Brottsförebyggande arbete 2019-2022
MålsättningAktiviteterAnsvarMedverkandeKlart
Uppdatera BRÅ-organisationenRevidering av arbetsinstruktionSäkerhetssamordnareLokala BRÅ2019-2022
Utbyggnad av GrannsamverkanInformationsträffar, uppstartsträffarPolisenSäkerhetssamordnarePågående
Aktuell lägesbild per månadEnkät skickas ut månadsvis.SäkerhetssamordnareArbetsgrupp utsedd av BRÅ.Löpande
Trygghetsvandring vid behovPlanerade trygghetsvandringar.SäkerhetssamordnareKommunala tjänstemän Räddningstjänst, Polis, Regionstad MoraLöpande
Handlingsplan alkohol, narkotika, dopning och tobak, 2017-2020, implementerad.Handlingsplan ANDT, 2017-2020 implementerad i verksamheten. Uppföljning genomförd 2018-19.Planerare social hållbarhet samt arbetsgrupp socialförvaltning, för-och grundskole-förvaltning och elevhälsaFörvaltningar ansvariga för aktiviteter i handlingsplanen och arbetsgruppLöpande
Stöd för att förebygga ANDT-problematikFöräldraskapsstöd. Revidering av program pågårFamiljepedagogFamiljepedagog, handledare för program. Arbetsgrupp arbetar med revideringLöpande
Förebygga våld i nära relationer
DHK (Det handlar om kärlek)
MVP (Mentorer i våldsprevention)
VIP (Förebygger våld, målgrupp funktionsnedsatta)
Liten och trygg
SocialchefMora Gymnasium
För- och grundskoleförvaltningen
Socialförvaltningen
Polisen
Frivillig organisationer
2019-2022 alt löpande
Ökad trygghet på utsatta platserÖkad polisnärvaro på utsatta platserPolisenPolisenLöpande
Fungerande utskänkning i krog- och restaurangmiljöAktiv tillsyn på krogar gällande alkoholAlkoholhandläggareMiljö- och hälsa, Polisen, Skattemyndigheten, BrandkårenLöpande
Fysisk säkerhetKameraövervakning, Rondering, LarmSäkerhetssamordnare, Tekniska förvaltningen,Alla förvaltningar, bolag och förbund. Löpande 

Trafiksäkerhet

Moras kommuns teknik- och serviceförvaltning arbetar regelbundet med att höja trafiksäkerheten inom Moras kommun. Trafikförebyggande åtgärder planeras årligen i samarbete med Trafikverket, kommunens vägföreningar och Mora Trafiksäkerhetsråd. Kommunen utför hastighetsmätningar på sträckor där det upplevs att fordonsförare ofta överskrider gällande hastighetsbegränsning. Genom samarbetet med polisen levererar kommunen resultaten av mätningarna till dem.

För att förbättra trafiksäkerheten för trafikanter så träffar Moras kommun Trafikverket och lämnar synpunkter på brister och förslag på åtgärder längs de allmänna vägarna. För de kommunala vägarna utförs en årlig syn för att upptäcka brister.

Trafiksäkerhet 2019-2022

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Att gällande hastigheter inom kommunens vägar efterföljs

Hastighetskontroll med egen hastighetsmätare

Tekniska förvaltningen

Polisen, Trafiksäkerhetsrådet, Medborgare

Löpande

Vid behov genomförs trafikkontroller

Olika former av trafikkontroller

Polisen

Polisen, Mora kommun

Löpande

Att vägar ska hållas i ett tillfredsställande skick

Årlig översyn Underhållsåtgärder Träffar med Trafikverket

Tekniska förvaltningen, Utvecklingsenheten, Trafikverket

Väg- och parkförvaltare, Samhällsplanerare, Trafikverket

Löpande

God standard för oskyddade trafikanter

Framtagande av cykelstrategi

Utvecklingsenheten, Tekniska förvaltningen Trafikverket

Mora kommun Trafikverket

2019

Säker trafikmiljö vid skolor

Skyddsronder Belysningsåtgärder Översyn vägskyltar Ombyggnationer

Tekniska förvaltningen

För- och grundskole-förvaltningen, Tekniska förvaltningen

Löpande

Arbeta förebyggande mot halkolyckor

Sandning

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen

Löpande

Ökad förståelse om siktens betydelse vid gatukorsningar

Information till medborgare via annonser i lokala blad samt via Mora kommuns hemsida och i direkta samtal med fastighetsägare

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen, lokala blad

Löpande

Trygghetsvandringar

Genomföra trygghetsvandringar

Säkerhetssamordnare

Medborgare. Polis, Politiker, Förvaltningsrepresentanter

Löpande

Öka barn/elevers förståelse i trafiken

Trafikskoleundervisning från Föreskoleklass t.o.m årskurs 9

Rektor

Material från Motormännens Riksförbund
SVT-utbildningsradion
Trafikverket

 Löpande

Is- och vattensäkerhet

Mora kommun har stora möjligheter att erbjuda ett rikt friluftsliv, både sommar- och vintertid, för såväl Morabor som för besökande och turister. Insatser krävs för att samtliga Morabor ska kunna ha ett aktivt friluftsliv nära vatten oavsett årstid.

Säkerhet

Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom att den enskilde använder flytväst vid aktiviteter på vatten. God vattensäkerhet uppnår man också genom att den enskilde kan simma. Ju tidigare simkunnighet desto bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare, markägare och verksamhetsutövare måste också se till att det finns god tillgång på livräddningsutrustning vid platser för vattenaktiviteter.

Risker

De största riskerna är då det vistas mycket folk vid kommunens badplatser, där det förekommer lek vid hopptorn och flytbryggor. Vintertid är det alltid viktigt att alla som rör sig på och vid isbelagda vatten har isvett.

Is- och vattensäkerhet 2019-2022

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Alla prioriterade badplatser skall inspekteras en gång per år

Kontroll av säkerhetsutrustning

Tekniska förvaltningen

-

Löpande varje vår

Alla prioriterade bad skall kontrolleras genom dykning en gång per år.

Dykning och bottenkontroll

Tekniska förvaltningen

Siljans Dykarklubb

I mitten av juni varje år

Informationsskyltar

Uppsättning av skyltar vid prioriterade bad. Informationsskylt vid olycka

Tekniska förvaltningen

-

2019

Kontroller under badsäsongen

Återkommande kontroll

Tekniska förvaltningen

-

Löpande

Årskurs 2 simundervisning 18 ggr/läsår

Simundervisning

För- och grundskolenämnden

Mora simhall, Idrottslärare, för- och grundskolenämnden

Löpande

Årskurs 3–4 simundervisning för de elever som inte har lärt sig simma under årskurs 2

Simundervisning

För- och grundskolenämnden

Mora simhall, Idrottslärare, för- och grundskolenämnden

Löpande

Högstadiet erbjuds frivilligt prova på räddning från isvak

Isvaksräddning

För- och grundskolenämnden

Mora simhall, Idrottslärare, för- och grundskolenämnden

Löpande

Fallprevention

Fall, med följande konsekvenser i form av frakturer och andra skador, utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen. Ett fall är när någon oavsiktligt hamnar på golvet eller på marken. Fallolyckor är de olyckor som orsakar flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.

Siffror från socialstyrelsen visar att över 1 000 personer dog av fallolyckor 2017. Cirka 69 000 personer skadades så allvarligt att de fick läggas in på sjukhus. De flesta är 80 år och äldre. I Dalarna visar statistik från socialstyrelsen att antal slutenvårdande personer med fallskador, 65 år och äldre år 2017 uppgick till 1663. Samma år var antal slutenvårdade personer med fallskador i Dalarna i alla åldrar 2347. Under 2017 var det, i Dalarna, 25 personer över 65 år och äldre som dog av sina fallolyckor. Siffran för alla dödsfall i Dalarna orsakade av fall, alla åldrar var 2017 26 personer.

Orsaker till fall kan relateras till individuella faktorer, livsstil, sociala faktorer och miljöfaktorer. Risker för fall och fallolyckor är en följd av samspelet mellan omgivning, kapacitet och aktivitet. I de yngre åldrarna kan det vara barn som skadas under lek, människor som skadas i arbetet eller vid fritidssysselsättningar. Hos de äldre (65+) sker fallen ofta i hemmet i vardagliga situationer. Svårigheter att gå, nedsatt balans, nedsatt muskelstyrka, vissa läkemedel och syn-/hörselproblematik innebär ökad fallrisk för äldre personer. Riskfaktorer för skada/fraktur kan t.ex. vara hög ålder, låg bentäthet, låg kroppsvikt och tidigare fraktur. (Systematiskt arbete för äldres säkerhet, Räddningsverket, IMS, 2007)

I åldersgruppen 65+ kan ett fall vara det som gör att man övergår från att ha klarat sig helt själv till att bli beroende av hemtjänst, (hem-)sjukvård, rehabilitering, hjälpmedel och bostadsanpassning. Förutom den livskvalitetsförsämring som detta innebär för den enskilda personen så genererar det dessutom stora kostnader för samhället.

Samhällets totala kostnader, som är förknippade med fallolyckor enbart bland äldre, uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor årligen, fördelat mellan direkta kostnader (cirka fem miljarder) och kostnader för livskvalitetsförsämringar (omkring nio miljarder). I dessa

kostnader ingår inte produktionsbortfall och fritidsförlust. Om man fördelar kostnaderna på varje enskild medborgare i Sverige, blir det ungefär 1 500 kronor per individ. (Fallolyckor bland äldre, H. Gyllensvärd, Statens folkhälsoinstitut, 2009)

Verksamheterna arbetar med ett systematiskt arbetssätt gällande fallprevention. Personalen på särskilda boenden och i hemtjänst uppmanas att rapportera alla fall då person hittas på golvet eller ses falla. Syftet med detta är att förebygga fler fall. Under 2018 rapporterades 1089. De flesta fall leder inte till någon skada och större delen av fallen inträffar i eget boende.

I samband med fallet görs en enkel analys om förbättringar kan göras i miljön eller på annat sätt för att minska fallrisken. En övergripande analys görs varje år av alla fall för att se om den finns samband eller om förbättringar kan göras i ett större perspektiv för att minska fallen. Fallen rapporteras varje år i Socialförvaltningens kvalitet och patientberättelse som redovisas till Socialnämnden.

Förflyttningsutbildning
Förflyttningsutbildning för all omvårdnads-/omsorgspersonal i sociala sektorn genomförs fortlöpande av rehab personal från kommunen. Målet är att personalen ska ha kunskap om trygga förflyttningar så att skador (däribland fall) undviks hos både personal och omsorgstagare.

I arbetet att minska fallolyckor har en utredning gjorts gällande Syn- och hörselinstruktör och där har framkommit hur stor betydelsen ett sådant arbetssätt har i det förebyggande arbetet.

Personal och entreprenörer arbetar rutinmässigt med förebyggande åtgärder i form av sandning vid kommunens fastigheter under vinterhalvåret. Förebyggande åtgärder vid samtliga kommunala lekplatser i form av besiktning av extern besiktningsman, genomförs årligen. Syftet är att skapa trygga och säkra lekplatser för att minska antalet fallolyckor och övriga skador.

Fallprevention 2019-2022

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Öka kunskapen bland äldre för att minska antalet fallolyckor

Skriftlig information lämnas till nya hemtjänstkunder

MAS/MAR, enhetschef, verksamhetschef

Fallombud
Leg. Personal
Medborgare

Löpande

Säkra förflyttningar

Rätt hjälpmedel

Leg. personal

Leg. personal
Hemtjänstpersonal

Löpande

Anpassning av bostad

Intyg av behov
Bostadsanpassning

Leg. personal (Socialförvaltningen)
Bostadsanpassnings­handläggare (Stadsbyggnadsförvaltningen)

Leg. personal
Bostadsanpassnings­handläggare
Brukare

Löpande

Minimera halkolyckor vid kommunala fastigheter och Morastrands fastigheter

Sandning

Tekniska förvaltningen, Morastrand AB

Driftentreprenör, extern entreprenör

Löpande

Höja säkerheten vid kommunala lekplatser och Morastrands lekplatser

Besiktning, upprustning

Tekniska förvaltningen, Morastrand AB

Driftentreprenör, fastighetsförvaltare

Löpande

Skapa säkra lekplatser med godkända fallskydd

Ta bort farlig utrustning vid lekplatser

Tekniska förvaltningen, Morastrand AB

Driftentreprenör, Driftchef

Löpande

Säker och bra avvikelsehantering gällande fall inom äldreomsorgen

Uppdatera rutiner angående rapportering och hantering av fall

MAS/MAR

Baspersonal, legitimerad personal, enhetschef

Löpande

Säkra förflyttningar

Förflyttningsutbildning till omvårdnads-/omsorgspersonal

MAS/MAR
Rehab personal
Enhetschef
Verksamhetschef

Baspersonal, legitimerad personal, enhetschef

Löpande

Strukturerat riskbedömningsarbete för alla 65+ i särskilda boenden

Riskbedömningar samt registrering i kvalitetsregistret Senior Alert

MAS/MAR
Enhetschef

Enhetschef
baspersonal
Legitimerad personal

Löpande

Förebygga fall för hemtjänstkunder

Strukturerad fallförebyggande team­genomgång

MAS/MAR
Enhetschef
Leg. Personal
Fallombud

Leg. personal
Fallombud/baspersonal

Löpande

Förbättra balans och förebygga fall

Tränings- och balansgrupper

MAS/MAR
Leg. personal

Leg. personal
Baspersonal

 Löpande

Suicidprevention

Elevhälsan och skolornas trygghetsteam arbetar kontinuerligt med elevernas psykosociala hälsa. Arbetet bedrivs bland annat med fokus på värdegrunden på skolorna för att skapa en gemenskap, glädje, respekt för sin person, att känna sig sedd och bekräftad samt att känna tillit och förtroende av engagerade vuxna.

Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn. Här samordnar kommun och region sina resurser för att på bästa sätt möta de behov som barn och förälder kan möta i olika situationer. På Familjecentralen finns Barnmorskemottagning, Barnhälsovård, Öppen förskola och Familjeteam från Socialförvaltningen.

Suicidprevention 2019-2022

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Att arbeta utifrån den länsövergripande samverkansöverenskommelse som tecknats via Region Dalarna för personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år

Se plan via Region Dalarnas hemsida

Mora kommun Region Dalarna

-

Löpande

Förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Identifiera och uppmärksamma riskfaktorer/ psykisk ohälsa. Kontakta vårdnadshavare och remittera till landstinget/BUP.

Mora kommun Elevhälsa Socialtjänst Region Dalarna

Skolsköterska Skolläkare Specialpedagoger familjebehandlare Lärare/Förskolelärare Kuratorer
Psykologer
Vårdnadshavare

Löpande

Främja en bra psykosocial miljö i skolan så att barnen på skolorna i Mora kommun känner sig trygga.

Utbildning/information till elever kring normer och maktstrukturer samt arbete för att skapa en bra värdegrund

Trygghetsteamet, Elevhälsan

-

Löpande

I ett tidigt skede erbjuda rätt insatser till barn/ungdom

Samverkan, rådgivning och konsultation kring barns och ungas psykiska hälsa

Förskola/Skola Socialtjänst Familjeteamet Primärvård
BUP och HAB i samverkan

Skolsköterska Skolläkare Specialpedagoger familjebehandlare Lärare
Förskollärare
Kuratorer
Psykologer
Vårdnadshavare

Löpande

Riskhänsyn i fysisk planering

I den fysiska planeringen, det vill säga planering som berör användningen av mark- och vattenområden, är det viktigt att ta hänsyn till olika riskfaktorer, exempelvis risk för ras och översvämningar. Kommunen ansvarar för översiktlig planering och en ny fördjupad översiktsplan håller på att tas fram och ska vara klar vintern 2019–2020. I kapitlet ”Störningar och risker” behandlas riskfaktorer såsom översvämning, transporter av farligt gods, buller och förorenad mark. Även i samband med detaljplanering och bygglov bevakas säkerhetsaspekter kontinuerligt.

Kommunens VA-plan fastställdes 2015. Den utmynnar bland annat i förslag till utbyggnad av kommunalt VA och hur VA utanför kommunalt verksamhetsområde ska hanteras. Planen ska samverka med översiktsplanen. Hänsyn till olika risker hanteras i planen. Planen ska revideras vart fjärde år.

Det finns en översiktlig stabilitetskartering för ett antal utpekade riskområden. Denna används vid ärendehantering och framtagande av ny översiktsplan och detaljplaner.

Riskhänsyn i fysisk planering 2019-2022

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Ny fördjupad översiktsplan för Mora tätort

Framtagande av plan

Kommunstyrelsen

Stadsbyggnadsförvaltningen

2020

VA-plan

Revidering av plan

Kommunstyrelsen

Norra Dalalarna Vatten och Avfall AB
Kommunstyrelseförvaltningen
Miljökontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen

2019

Stabilitetskartering

Lägga in levererat material från MSB

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Säkerhetssamordnare

2017

Ras- och skredrisker

Kontollmätning av rör vart 5:e år

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Kartenheten
Säkerhetssamordnare

Löpande

Farligt gods

Rekommenderade vägar

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Kartenheten
Säkerhetssamordnare

Löpande

Förorenad mark
Saxnäs, Östnor

Kartering

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Miljökontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen

Löpande

Skyfallskarteringen som digital karta

Digitalisera kartering

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen
Nodava
Tekniska förvaltningen
Morastrand AB

2015

Krisberedskap

Kommunen ska tillsammans med andra kommuner, länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbeta tillsammans för att öka samhällets krisberedskap på lokal nivå. Kommunen har många verksamheter som måste fungera under kriser, till exempel:

 • äldreomsorg
 • vattenförsörjning
 • räddningstjänst
 • skola

Målet för kommunens krisberedskap är att:

 • skydda människors liv och hälsa
 • värna om samhällets funktionalitet
 • ge korrekt, begriplig och tillgänglig information till drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och media
 • upprätthålla grundläggande värderingar, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter

Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens skyldigheter regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i tillhörande förordning (2006:637).

Inom Mora kommun finns följande krisledningsorganisation:

Krisledningsnämnd
Alla kommuner är skyldiga att ha en krisledningsnämnd. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd vid behov aktiveras. Krisledningsnämnden kan då ta över hela eller delar av verksamhetsområden från nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig, med hänsyn till krisens art och omfattning. Syftet är att kunna fatta snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse

Krisledningsstab
Kommunen har en utbildad och övad krisledningsorganisation som kan aktiveras när ordinarie verksamhet inte kan hantera den inträffade händelsen.

POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande)
Posom är kommunens krisstödsgrupp. Syftet med gruppen är att kunna erbjuda och organisera krisstöd vid akuta situationer vid kriser och katastrofer, för att förebygga psykisk ohälsa.

Posom kallas ut är när det övriga samhällsstödet inte finns tillgängligt eller räcker till.

Krisberedskapsarbete 2019-2022

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Skapa underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och stärka förmågan att hantera extraordinära händelser

Skapa kommun-övergripande risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden

Kommundirektör
Säkerhetssamordnare

Berörda verksamhetsområden, kommunala bolag och förbund

2019

Ha en god beredskap för att hantera kriser

Revidera krisledningsplanen

Kommundirektör,
Säkerhetssamordnare, kommunikationschef

Krislednings-organisationen

Löpande årligen

Upprätthålla kunskaper och förmågor inom Posom

Övning/utbildning/möten

Kommundirektör,
Posom samordnare

Posoms ledningsgrupp,
stödpersoner

Löpande

Upprätthålla kunskaper och förmågor inom kommunens krislednings-organisation

Övning/utbildning

Kommundirektör
Säkerhetssamordnare

Krislednings-organisationen, krisledningsnämnd

Löpande

Upprätthålla kontaktnät och samverkan med andra kommuner och aktörer

Delta i gemensamma läns- och landsövergripande övningar och utbildningar

Säkerhetssamordnare

Kommunens krislednings-organisation

Löpande

Öka kommuninvånarnas kunskap i krisberedskap/ hemberedskap

Krisberedskapsveckan

Säkerhetssamordnare,
kommunikationschef

-

Löpande årligen

Erfarenhetsinsamling och lärande

Utvärdera efter utbildningar, övningar och inträffade händelser

Kommunledningen, Säkerhetssamordnare

Kommunens krislednings-organisation

Löpande

Frivillig resursgrupp (FRG)

Utreda behovet av frivillig resursgrupp (FRG)

Kommunledningen, Säkerhetssamordnare

-

2020-2021

Information och trygghet vid kriser och katastrofer

Utse trygghetspunkter och kommunicera med invånarna

Kommunledningen, Säkerhetssamordnare, kommunikationschef

-

 2020-2021

Civilt försvar

Det civila försvaret är den verksamhet som bedrivs av civila myndigheter, kommuner, regioner, privata företag, frivilligorganisationer samt det civila samhället. På så vis är civilt försvar ingen organisation utan en samling av ovanstående verksamhet. Målet för det civila försvaret är att skydda befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Det civila försvaret är en del i totalförsvaret, den andra delen är militärt försvar. Utgångspunkten för civilt försvar är krisberedskapen. Den kommunala krisberedskapen utgör grunden för det civila försvaret. Det vill säga höjd beredskap eller krig.

Kommunen är en viktig aktör på lokal och regional nivå. Kommunens uppgifter utgår från överenskommelser mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunens skyldigheter regleras i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i tillhörande förordning (2006:637).

Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen planerar för höjd beredskap och krig. Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Kommunen ska ha planer för att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information om bland annat krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen.

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.

Civilt försvar 2019-2022

Målsättning

Aktiviteter

Ansvar

Medverkande

Klart

Värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Påbörja planering för de verksamheter som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar.

Kommundirektör

Personalavdelning,
Säkerhetssamordnare,
verksamhetschefer

2019-2020

Värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

- Utse säkerhetsskyddschef,

- Skapa rutiner och materiel för hantering av uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet,

- Etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet

- Signalskydds-organisation

Kommundirektör,
Säkerhetssamordnare

Säkerhetssamordnare,
Personalavdelning, nämndesekreterare.

2019-2020

Skapa förutsättningar för ledningsansvar under höjd beredskap

Utbilda kommunstyrelsen för sitt uppdrag under höjd beredskap

Säkerhetssamordnare

Kommunstyrelsen och kommunledningen

2019-2020

Öka kommunens kunskap och förmågor

Delta i regional samverkansövning ”När kriget kommer till Insjön

Säkerhetssamordnare

Kommunens krislednings-organisation, krisledningsnämndens ordförande

2019

Öka kommunens kunskap och förmågor

Delta vid totalförsvarsövning 2020

Säkerhetssamordnare

Kommunens krislednings-organisation, ordförande kommunstyrelsen

2019-2020

Öka kommuninvånarnas kunskap i krisberedskap/ hemberedskap

Krisberedskapsveckan

Säkerhetssamordnare,
Kommunikation

-

 

Löpande
årligen

Senast uppdaterad: 7 november 2022