Grusvägar

På denna sida finns information om hur underhåll av grusvägar utförs.

Mora kommun har enligt politiska beslut från 1970- och 1980-talet ansvar att sköta driften och visst underhåll på delar av det enskilda vägnätet. Många av dessa är grusvägar. Mora kommun underhåller dessa genom att:

  • Hyvla
  • Dammbinda
  • Byta befintliga vägtrummor om behov finns (ej infarter till fastigheter).
  • Lägga på nytt material
  • Hålla diken i brukbart skick
  • Snöröja och halkbekämpa

Enskilda bedömningar om hur en väg skall underhållas görs av Mora kommuns ansvariga tillsammans med upphandlade entreprenörer.

Läs först informationen på den här sidan. Vanliga frågor och svar finns längre ner. Om din fråga inte besvaras där är du välkommen att kontakta Mora kommun.

Vill du göra en felanmälan på en enskild väg som Mora kommun underhåller? Det kan du göra via e-tjänsten Gör Mora bättre Länk till annan webbplats., eller via telefon 0250-260 00.

Så görs underhåll av grusvägar

Vid hyvlingen formas vägbanan så att den får rätt lutning i sidled (tvärfall och skevning). Detta är viktigt bland annat för att vattnet ska kunna rinna av. Hyvlingen behövs också för att slitlager-ytan ska hållas jämn. Vidare blandas grusmaterialet vid hyvlingen. Det ger slitlager-gruset en homogenare sammansättning, vilket gör att vägen blir mera välbunden. Hur mycket gruset i slitlagret separeras genom trafikens inverkan beror till stor del på hur gruset är sammansatt.

Vägbanan måste vara lagom fuktig då den hyvlas. Om vägen är för torr när den hyvlas ökar nedkrossningen av grusmaterialet. Dessutom separeras då gruset vid hyvlingen, så att finmaterialet hamnar i botten och det grövre ovanpå. Det gör slitlager-ytan dåligt sammansatt och dåligt bunden med mycket löst grus.

Ett problem med grusvägar är att de dammar vid torr väderlek. Det innebär siktproblem för efterföljande eller mötande fordon och påverkar närliggande odlingar och vattendrag. För att motverka detta genomförs en åtgärd för att minska dammet som kallas dammbindning.

Dammbindning av grusvägen utförs efter att man har hyvlat vägen. Dammbindningsmedlet som används kan kräva en del fukt för att skapa ytan så det inte dammar, därför tillförs inte dammbindningsmedlet på torra vägar.

En grusväg kan behövas grusas om av flera anledningar. De vanligaste är att tjockleken på slitlagret har blivit otillräcklig eller att slitlagret har fått fel sammansättning.

Slitlagret kan få fel sammansättning genom att finmaterialet har dammat bort eller genom att bilhjulen fått stenpartiklar att sprätta bort ur det öppna slitlagret. Dessutom bryts gruslagret ned kontinuerligt genom att bilhjulen krossar de övre kornen. På det sättet uppstår det brist på stenmaterial och överskott på sand. Även när vägbanan hyvlas eller sladdas bryts materialet i slitlagret ner.

Vägbanan ska vara fuktig när den grusas, eftersom nytt material då lättare kan blandas in i det befintliga slitlagret.

Den första snön som kommer brukar man ofta låta ligga kvar på grusvägarna. Detta för att man ska få ett bra underlag att ploga på under resterande säsong och undvika att gruset hamnar i dikena.

All snöröjning och halkbekämpning planeras av kommunens driftledare och normala insatser sker enligt beslutade riktlinjer. I enstaka fall har vi möjlighet att genomföra extra insatser utöver det planerade vägunderhållet.

Frågor och svar

Svar: Vänligen läs först igenom informationen på den här sidan och kontrollera att din väg är en av de vägar som Mora kommun underhåller Länk till annan webbplats..

Därefter är du välkommen att göra en felanmälan via e-tjänsten Gör Mora bättre Länk till annan webbplats. eller via telefon 0250-260 00.

Svar: Nej, dammbindning sker enligt det planerade vägunderhållet. I enstaka fall har vi möjlighet att genomföra extra insatser utöver det planerade vägunderhållet.

Svar: I de flesta fall kommer ojämnheter att åtgärdas i samband med den planerade hyvlingen. I enstaka fall har vi möjlighet att genomföra extra insatser utöver det planerade vägunderhållet.

Svar: Mora kommun hyvlar alla vägar som ingår i Mora kommuns driftuppdrag minst en gång per år. När hyvlingen sker beror på hur årets förhållanden ser ut och det kan därför komma att skilja sig från år till år. En förutsättning är att tjälen har gått ur och att vägen är torr.

Svar: Lämna en felanmälan Länk till annan webbplats. så hör vi av oss. En bedömning kommer göras av Mora kommuns driftledare för eventuella åtgärder.

Svar: Du kan se om Mora kommun ansvarar för underhållet på vägen utanför dig på karta.morakommun.se Länk till annan webbplats.

Svar: Vi beklagar att din egendom blivit skadad. Här kan du kan läsa om hur du kan göra ett ekonomiskt anspråk vid skada på egendom. Kommunen ersätter inte skador på egendom som är placerad utanför din fastighetsgräns.

Svar: Lämna en felanmälan Länk till annan webbplats. så hör vi av oss. En bedömning kommer att göras av Mora kommun för eventuella åtgärder.

Svar: Nej, trummor in till privata fastigheter är fastighetsägarens ansvar att sköta så att den fungerar och kan leda bort vatten.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024