Vägen framåt mot ett hållbarare Mora

Publicerad: 5 december 2022 Uppdaterad: 7 december 2022

Nu har Mora kommuns strategi Hållbara Mora uppdaterats för den nya mandatperioden. Strategin som togs fram för fyra år sedan beskriver hur kommunen ska arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Flygbild över centrala Mora

Foto: Bergslagsbild AB

Läs den uppdaterade Strategi Hållbara Mora , 731.9 kB.

Uppdateringen av Strategi Hållbara Mora innebär att innehållet setts över och ändrats utifrån hur långt hållbarhetsarbetet har kommit. Det har även skett en mindre ändring av målbilden, som beskriver en visionär bild av Mora år 2030. Målbilden inleds:

Året är 2030. Hela kommunen har utvecklats och i Mora bor nu 22 000 invånare, varav drygt hälften bor i tätorten. Mora erbjuder en genuin, aktiv, välkomnande och vacker livsmiljö med goda förutsättningar att leva, bo och verka genom hela livet."

En förändring i strategin är att målsättningarna har flyttats till de årliga kommunplanerna. Däremot finns målsättningarna för ”Aktivt arbete för fossilfritt och energieffektivt samhälle” kvar i strategin. Där finns mål för 2026, 2030 och 2045, varav ett är att Mora ska vara klimatneutralt och fossiloberoende senast 2045.

- Vi har fört dialoger med alla delar av kommunen, och även med externa aktörer. Det är viktigt att alla parter är delaktiga i arbetet med att uppdatera strategin, för att skapa ett gemensamt engagemang och ansvar för hållbarhetsarbetet, säger Eva Larsson, miljösamordnare på Mora kommun.

- Vi har gjort stora framsteg i vårt hållbarhetsarbete under de här fyra åren. Mycket arbete ligger framför oss, och alla vi som bor och verkar i Mora behöver hjälpas åt. När vi är många som arbetar tillsammans så bidrar Strategi Hållbara Mora till att vi håller en gemensam kurs. Den är vägledande både i större beslut och i det dagliga arbetet, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan strategin antogs 2019, har det varit möjligt för kommunens medarbetare att söka ekonomiskt stöd för hållbara idéer. Satsningen syftar till att stärka det tvärsektoriella arbetet och utveckla nya effektiva arbetssätt för att utveckla Mora i en hållbar riktning. Under den tiden har över 30 projekt beviljats medel, varav 13 fortfarande pågår. Majoriteten av projekten har varit lyckade och har efter projektets slut kunnat implementeras som en naturlig del i ordinarie verksamheter.

Några andra lyckade satsningar är bland annat EPC-projektet som resulterat i minskad energianvändning (24 procent) och minskade energikostnader för kommunens lokaler. Det har skett stora framsteg med att minska matsvinnet i kommunens för- och grundskolor, där Mora ligger i topp i länet när det gäller att få ner matsvinnet. Det har också skett en rejäl minskning av koldioxidutsläppen från kommunens tjänstebilar.

Du kan läsa mer om hur kommunen arbetat med hållbarhet i den årliga hållbarhetsbarometern.


Under de kommande åren 2023-2026 ska Mora kommun prioritera att:

  • Inspirera till innovation och ständigt förbättra och utveckla arbetet med hållbar utveckling.
  • Samverka aktivt med andra offentliga aktörer, akademi, näringslivet och civilsamhället för att utveckla det hållbara samhället.
  • Säkerställa att viktiga processer, till exempel upphandling och inköp, leder i riktning mot målbilden Hållbara Mora.
  • Erbjuda kompetenshöjande insatser, till exempel utbildningar för medarbetare och förtroendevalda.
  • Kommunicera och visualisera goda exempel från hållbarhetsarbetet.

Strategi Hållbara Mora

Hållbara Mora är kommunens arbete med och bidrag till Agenda 2030. Strategin utgår från agendans 17 mål och pekar ut en riktning för att långsiktigt skapa förutsättningar för att invånarna i Mora ska uppleva god livskvalitet. Strategin ska användas som ett stöd för Mora kommuns nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag i arbetet mot målbilden Hållbara Mora - stärkt social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Senast uppdaterad: 7 december 2022