Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Hållbara idéer

Kommunstyrelsen har beslutat att fram till 2022 avsätta särskilda medel för att driva på omställningsarbetet i enlighet med strategi Hållbara Mora. Kommunens verksamheter har därför fått möjlighet att söka pengar för att genomföra projekt som ska stärka omställningen till ett hållbart Mora.

Illustration med grön bakgrundsfärg, texten "Hållbara Mora" och Mora kommuns logotyp.

Mora kommun har avsatt 10 miljoner kronor årligen för att stimulera och driva på omställningen till ett hållbarare Mora. Kommunens verksamheter och medarbetare kan söka stöd ur medlen för att genomföra projekt som stärker hållbarheten i Mora.

En beredningsgrupp hanterar ansökningarna och beslutar om belopp upp till 10 000 kronor. För större projekt tas beslut av kommundirektör respektive kommunstyrelsen.

Projektansökningarna bedöms utifrån hur väl de uppfyller följande kriterier:

 • stärker omställningen till ett hållbart Mora,
 • stimulerar till nytänkande,
 • har en konkret och trovärdig plan,
 • utvecklar intern och extern samverkan,
 • kan påvisa synergier mellan flera hållbarhetsaspekter.

Beviljade projekt 2020

 • Projektägare: Kultur-och fritidsförvaltningen
 • Projekttid: juni 2020 - december 2022

Digital delaktighet är en demokratisk rättighet och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. I samhället sker en ständigt ökande digitalisering. Ett faktum är att flera målgrupper saknar den digitala kompetens som behövs för att vara digitalt delaktiga och de halkar därmed efter i den digitala omställningen.

Projektet ska öka digital kompetens och delaktighet hos kommunens medborgare. Projektet planerar många olika aktiviteter för att visa möjligheter och träna färdigheter hos målgrupperna och också involvera aktörer som vill nå ut med sina digitala tjänster.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, IFO samt Norra Dalarnas myndighetsservice
 • Projekttid: 2020-02-25 - 2021-12-31

Taligenkänning innebär att socialsekreterare kan tala in sin dokumentation i stället för att som man gör idag, skriva in den via ett tangentbord. Syfte och mål med projektet är att effektivisera dokumentation för att få mer tid till direkt klientarbete och att reducera stress hos medarbetare.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, Familjeteamet, IFO
 • Projekttid: 2020-02-25 – 2022-12-31

Projektets syfte är att ungdomsbehandlare ska kunna erbjuda behandlingsinsatser på hemmaplan för barn och ungdomar som har problem med missbruk, kriminalitet och socialt nedbrytande beteende. Målet är att ge större möjlighet för socialtjänsten att upprätta stöd som är långsiktigt och i målgruppens hemmiljö. På hemmaplan kan de använda sig av det nätverk som finns i barnets omgivning samt insatser i form av vård och skola där kontakter redan finns etablerade.

 • Projektägare: Serviceförvaltningen, kostenheten
 • Projekttid: 2020-03-01—2021-12-31

Syftet med projektet är att utveckla ett system med bättre kontroll på antalet matgäster, portioner och att tydliggöra popularitet på maträtter, frekvens under dagen och behörighetsperspektiv. Målet är att minska svinn och överproduktion, förbättring av arbetsmiljö och att skapa en bättre logistik i matsalen.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen
 • Projekttid: Januari 2020-december 2022

Projektet syftar till att skapa goda förutsättningar för Mora kommuns barn och unga att utveckla förmågor och kompetens för att agera ansvarsfullt, respektfullt, tryggt och säkert på nätet. Nätsmarthet blir ett viktigt förhållningssätt för att hantera den omställning i samhället som digitaliseringen innebär. Projektet drivs i samverkan mellan för-och grundskoleförvaltning, socialförvaltning och polisen. Projektet ska inventera behov, planera, organisera och se till att insatser genomförs gentemot barn och ungdomar, vuxna i barnens omgivning.

Beviljade projekt 2019

 • Projektägare: Tekniska förvaltningen
 • Projekttid: Januari 2020—30 juni 2021

Förvaltningen skapar en plattform för en ny typ av verksamhetsuppföljning som bidrar till att öka den digitala kompetensen gällande hantering och visualisering av data i Power BI. Visualisering skapar möjlighet till bättre uppföljning för medarbetare och politiker samt bedöms effektivisera och förbättra förvaltningens verksamhet.

 • Projektägare: Serviceförvaltningen, fordonsparken
 • Projekttid: 2019-12-01—2020-01-31

Genom att förstärka laddinfrastruktur med fler laddstationer skapas möjlighet att utöka kommunens fordonspark med fler elbilar. Laddstationerna ska placeras strategiskt vid kommunens arbetsplatser.

 • Projektägare: Kultur-och Fritidsförvaltningen, Mora kulturhus
 • Projekttid: 2019-10-01—2019-12-31

Mora kulturhus ska köpa in en ellastcykel till kulturhuset som kan nyttjas för bland annat boktransporter i Mora med omnejd.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, Anhörigstöd
 • Projekttid: 2020-01-01—2021-12-31

Anhörigstöd skapar ett digitalt verktyg, enbraplats.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som ska komplettera kommunens anhörigstöd. En bra plats är en digital mötesplattform där anhöriga från olika kommuner i landet kan dela information och stötta varandra i sin vardag som anhörig.

 • Projektägare: Socialförvaltningen, socialpsykiatrin
 • Projekttid: 2019-09-11—2021-12-31

Socialpsykiatrin ska köpa en cykel och ”Dramatenväskor” för att bryta mönster hos personer med psykisk ohälsa, inspirera till nya sätt att leva och motivera till att på egen hand skapa nya vanor/livsmönster.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen, Morkarlbyhöjden och Noretskolan
 • Projekttid: 2019-11-01—2019-12-31

Projektet syftar till att anskaffa och implementera ett digitalt verktyg för samordning av praktikplatser. Verktyget innebär bland annat att praktikplatserna blir sökbara i ett och samma system, att den manuella administrationen minskar och att arbetsplatserna själva kan lägga in samt hålla informationen uppdaterad.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning, Morkarlbyhöjdens skola
 • Projekttid: 2019-09-16—2019-09-20

Morkarlbyhöjdens skola ska genomföra en föreläsning som en del i projektveckan Kärleken är fri. Föreläsningen behandlar normer, värderingar och utanförskap. Det kan ses som ett led i arbetet mot våld i allmänhet och våld i nära relationer i synnerhet. Föreläsningarna syftar även till att bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning, Hånåkni förskola
 • Projekttid: Höstterminen 2019

Förskolan kommer att köpa in två ”lådcyklar”, med plats för 4 barn. Hånåkni förskola är en förskola som använder utomhusmiljön på ett pedagogiskt medvetet sätt och tar tillvara på barnens intresse för det som händer i närområdet. Projektet ska underlätta utomhuspedagogik, öka miljömedvetenhet och kunskap om teknik och omvärld. Även andra förskolor ges möjlighet att låna lådcyklarna.

Cyklarna har flyttat hem till förskolan

Den 2 juni invigdes de två nya ellastcyklarna på Hånåkni förskola. Två pedagoger från kväll- och helgverksamheten, Diana och Jennifer, cyklade dit cyklarna från vaktmästeriet till Hånåkni. Premiärturen gick bra och väl framme visades cyklarna upp för barn och personal. De nya cyklarna firandes med provcykling på gården och isglass till alla barn och pedagoger. Planen var att ha en föräldraaktivitet i samband med invigningen av cyklarna men på grund av coronaviruset skjuts det upp till ett senare tillfälle.


 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
 • Projekttid: 2019-09-01—2021-12-31

Syftet med projektet är att, med hjälp av ett digitalt screeningverktyg, effektivisera processen för screening av elevers läs- och skrivförmåga och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers inlärning i alla ämnen samt göra statistik mer tillgänglig för alla nivåer. Idag är arbetet med screening tidskrävande och görs manuellt av speciallärare och pedagoger. Målet är att tidigt påvisa behov av ledning och stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
 • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektet ska leasa 10 robotar som stöd till elever med lång och oroande frånvaro. Syftet är att med digitala kommunikationssystem att minska ofrivillig ensamhet och social isolering för att få elever som är hemma bli delaktiga i skolan. Elever som av olika anledningar inte kommer till skolan riskerar i förlängningen att hamna i utanförskap och arbetslöshet.

 • Projektägare: För- och grundskoleförvaltningen, socialförvaltningen
 • Projekttid: 2019-11-01—2021-12-31

Projektet ska förbättra åtgärdsarbetet vid frånvaro, förbättra samverkan, göra fördjupade uppföljningar och kvalitetssäkra arbetet. Målet är att få barn med lång och oroande frånvaro tillbaka till skolan. En fungerande skolgång är en framgångsfaktor för psykisk hälsa samt för det fortsatta vuxenlivet med utbildning och yrkesliv.

 • Projektägare: Gymnasieförvaltningen
 • Projekttid: Läsåret 2019/2020

Genom en forskningsbaserad metod erbjuda flickor i åldern 16-19 år att få delta i ett dansprojekt för att motverka psykisk ohälsa. Deltagarna erbjuds att under två lektionstillfällen i veckan få danslektioner tillsammans med två danspedagoger.

Senast uppdaterad: 2 september 2020