Hållbar kultur - alla kan

Färnäs och Nusnäs skola satsar under 2023 och 2024 på att utveckla nya sätt att arbeta med hållbarhet.
- Vi vill utveckla ett mer praktiskt, hälsofrämjande och verklighetsnära lärande ,"learning by doing", för våra elever, säger Nicole Doty, rektor på Färnäs och Nusnäs skola.

Skolbarn som sitter tillsammans på lekställning

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

RÖRELSE OCH VÄLMÅENDE – KREATIVT LÄRANDE – GRÖNA VÄR(L)DEN

Genom medel från ”Hållbara idéer” vill skolan satsa på att erbjuda fler möjligheter för eleverna att få röra på sig under och efter skoldagen, vilket främjar god hälsa. Förutom området rörelse och välmående kommer skolan även utveckla arbetsformer som innefattar kreativt skapande och praktiskt lärande kopplat till gröna värden i ett lokalt och globalt perspektiv, vilket är både motivationsskapande och kunskapsutvecklande. Den bärande idén bakom ”Hållbar kultur – alla kan” är att utgå från elevernas vardagserfarenheter och närmiljö i skolarbetet, fånga elevers intressen och förmågor samt knyta skola och övrigt samhälle närmare varandra. I praktiken innebär detta bl.a. att undervisningen i större utsträckning kommer bli ämnesövergripande. Eleverna förväntas på så sätt bli inspirerade till att få ett större helhetsperspektiv där de tydligare ska kunna se kopplingar mellan lärandet i skolan och arbetsliv.

Arbetet genomförs i nära samverkan mellan personal, elever, föräldrar, kommunala förvaltningar och näringsliv i Mora.

Skolan tilldelades denna satsning i form av hållbarhetsmedel under projekttiden 15 maj 2023-31 december 2024. Målet är att arbetsformen efter detta ska utvecklas till att bli en del av den ordinarie arbetsmodellen på Färnäs och Nusnäs Skola. Satsningen sker i två olika steg;

  • Under hösten 2023 byggs en multiarena på Färnäs skolgård tillsammans med Skol IF och SISU. Den bjuder in till spontanidrott men också till ledarledda aktiviteter före, under och efter skoltid. Läs mer om multiarenan på Mora växer.
  • Under våren 2024 kommer arbetet sättas igång med övriga områden, kreativt lärande och gröna vär(l)den. I slutet av projektet kommer det finnas en skapande kreativ verkstad på skolan och en trädgård med möjlighet att odla och lära sig om den gröna världen.

Samverkansparter och intressenter har redan nu en stor roll i själva uppbyggandet av arena, verkstad och trädgård, men också för att skapa förutsättningar att arbeta vidare med dessa områden efter att projekttiden löpt ut.

  • Idégivare: För- och grundskoleförvaltningen
  • Projekttid: 2023-05-15 - 2024-12-31
Senast uppdaterad: 23 november 2023