Digital screening av läsförmågan/Lexplore

Syftet med projektet är att, med hjälp av ett digitalt screeningverktyg, effektivisera processen för screening av elevers läs- och skrivförmåga och därmed skapa bättre förutsättningar för elevers inlärning i alla ämnen samt göra statistik mer tillgänglig för alla nivåer.

Foto på ett barn som använder screeningprogrammet Lexplore.
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning
  • Projekttid: 2019-09-01—2021-12-31

Idag är arbetet med screening tidskrävande och görs manuellt av speciallärare och pedagoger. Målet är att tidigt påvisa behov av ledning och stimulans, extra anpassningar eller särskilt stöd.

Relaterade nyheter

Digital screening på Instagram

Den 1-5 november 2021 tog projektet över stafettpinnen för Mora kommuns Instagram. Se projektets inlägg genom att klicka på bilderna.

Digital screenings inlägg på Instagram Inlägg 1 Inlägg 2 Inlägg 3 Inlägg 4 Inlägg 5

Projektet är avslutat

Kontinuerliga uppföljningar samt en större utvärdering vt 2021 har visat att processen har effektiviserats och statistik över våra elevers läsförmåga har blivit tillgänglig på alla nivåer i verksamheten. Digital screening av läsförmågan har varit en del i förvaltningens omställning till digitala arbetssätt och effektivisering av processer i förvaltningen. Det har gett bättre förutsättningar att höja kvaliteten för lärares arbete med att främja elevers läsutveckling. Projektet har lett till nya innovativa arbetssätt i denna process.

Lärande

Digital screening av läsförmågan är framgångsrikt och har lett till att förvaltningen har beslutat att teckna ett nytt 3-årsavtal med leverantören för fortsatt arbete med digital screening av läsförmågan.

En viktig lärdom är att tidigare ta hjälp av projektledare på IT-enheten för att tidigt kunna säkerställa att tekniska och GDPR-mässiga aspekter finns med redan i planeringen.

Vad händer efter projekttidens slut?

Arbetet kommer att utökas till åk 8-9 och planer finns att även implementera satsningen i grundsärskolan. Digital screening av läsförmågan kommer att ingå i ordinarie screeningplan vid nästa revidering.

Senast uppdaterad: 26 september 2022