SIFIM – Språkutveckling och Information till Föräldrar för Inkludering i Mora

Syftet med projektet är att inkludera föräldralediga och hemmavarande föräldrar, vilka har svenska som andra språk, in i vår verksamhet och det svenska samhället.

En mamma och ett barn
  • Projektägare: För- och grundskoleförvaltning och socialförvaltning
  • Projekttid: augusti 2021 – juni 2022

På sikt vill vi att fler i dessa målgrupper besöker öppna förskolan och familjecentral. Det skapar möjlighet till ökad inkludering och social tillhörighet samt som en introduktion för barnen till den ordinarie förskolans verksamhet.

Målen är flera, dels att nå föräldralediga med annat modersmål i ett tidigt förebyggande skede med information om det svenska samhället, kulturen och de rättigheter och skyldigheter som finns i vårt samhälle utifrån ett barnperspektiv. Vi vill även att föräldrarna får en tillhörighet, känner delaktighet, skapar sig sociala nätverk samt får en utveckling av sitt svenska språk. Ytterligare ett mål är att arbeta för en inkludering av målgruppen genom tvärprofessionell samverkan mellan socialförvaltning, för- och grundskoleförvaltning och tillsammans med andra aktörer.

Projektet är avslutat

Två omgångar SIFIM-kurser i studiecirkelform har genomförts, ca 8 deltagare per kurs. Barntillsyn har erbjudits och språkstödjare har medverkat. Projektet blev uppskjutet en termin på grund av pandemin. Material från Föräldraskap i Sverige, Kärleken är fri samt egna erfarenheter har använts. Föräldrarna har fått nya sociala kontakter, förståelse och nya kunskaper, som gjort att de känner sig tryggare samt att de i ett tidigt skede vet vart de kan vända sig med frågor om föräldraskap och andra samhällsfunktioner. Nyfikenheten kring öppna förskolan har väckts men endast ett fåtal har besökt öppna förskolan

Lärande

Deltagarna har, utifrån utvärderingarna, varit positiva och även samtalsledare har fått lärdomar av kursdeltagare i de diskussioner som varit under utbildningens gång. Det svenska språket och föräldrars utveckling har ej varit mätbart i och med att vi haft språkstödjare på kursen. Några av föräldrarna hade en del svenska kunskaper innan kursstart och kan möjligtvis ha utvecklat språket något. Vi har haft en bra tvärprofessionell samverkan i rekryteringen och i kursinnehållet vilket vi tänker kan underlätta för alla våra verksamheter. Det är för tidigt att säga att projektet har gett samhällsekonomisk lönsamhet. Det finna inga mått på att ärenden till socialtjänsten minskat.

Vad händer efter projekttidens slut?

Föräldrautbildningen i denna form kommer implementeras i ordinarie verksamhet i samverkan mellan främst för- och grundskoleförvaltningen (Öppna förskolan) och socialförvaltningen (familjebehandlare på Familjeteamet) men också med de andra aktörerna som projektet samverkat med.

Senast uppdaterad: 15 november 2022