Pilotprojekt Power BI

Tekniska förvaltningen skapar en plattform för en ny typ av verksamhetsuppföljning som bidrar till att öka den digitala kompetensen gällande hantering och visualisering av data i Power BI.

statistik på en dator
  • Projektägare: Tekniska förvaltningen
  • Projekttid: Januari 2020—30 juni 2021

Visualisering skapar möjlighet till bättre uppföljning för medarbetare och politiker samt bedöms effektivisera och förbättra förvaltningens verksamhet.

Projektet är avslutat

Projektet har byggt och publicerat ett antal Power BI-rapporter från olika system/källor till projektgruppen för vidare användning och testning. Dessa har kunnat användas internt i arbetet med att visualisera resultat samt för att visa för den tekniska nämnden. Vidare har projektet identifierat och förtydligat den befintliga processen med att skapa, redigera och presentera rapporter vilket är ett omfattande och återkommande arbete för vissa roller

Lärande

Projektet påvisade stora möjligheter med att jobba effektivare med rapportering och resultatvisualisering för både medarbetare, chefer och nämnd. Genom att kunna nyttja interaktiva rapporter kan ex. avgränsningar och historiska jämförelser göras direkt under möten i stället för att invänta att nya rapporter tas fram. I förlängningen kan ett användande av dessa typer av verktyg skapa ett mer innovativt och data-drivet arbetssätt med närhet till fakta och resultat.

Vad händer efter projekttidens slut?

Vi valde att fortsätta samarbetet med den tekniska konsulten för att vidare utveckla och testa ny funktionalitet efter att projektets budget tog slut. Fortsatt implementering i verksamheten har dock uteblivit på grund av att nyckelpersoner saknats.

Senast uppdaterad: 15 november 2022