Information om markföroreningarna

I Östnor genomförs just nu markundersökningar för att ta reda på omfattningen av eventuella metallföroreningar i marken. Inom Östnor har bearbetning av metaller bedrivits i cirka 140 år, bland annat har man genom gjutning, smärgling och polering bearbetat mässing.

Flygbild över Östnor, tagen 2019.

Flygbild över Östnor sommaren 2019.

Öna omfattas inte längre av rekommendationerna

Resultatet av en undersökning på fastigheter i Öna visar att föroreningarna i området inte är så allvarliga som i Östnor. Öna anses därför inte omfattas av markföroreningarna och det krävs inte längre provtagning i samband med bygglovsansökan.

Under hösten 2018 presenterades en utredning som FM Mattsson Mora Group AB har låtit Sweco Environment AB göra, efter ett föreläggande av Mora kommun.

Industriell verksamhet har pågått i Östnor sedan 1800-talet och det är känt sedan gammalt att marken kan vara förorenad på vissa ställen. Vad som gör Östnor speciellt är att företag i området har varit verksamma under lång tid inom samma fastigheter och utvecklats från att vara små gårdssmedjor till att bli stora industrier. Detta har medfört att företagen ofta ligger i direkt anslutning till bostadshus.

Flera verksamheter och företag har genom åren utfört och genomför markundersökningar. I Östnor är dock företagsbilden komplex. Historiskt sett har många företag kommit och gått, slagits samman och fått nya ägarbilder. Det är många aktörer som kan ha bidragit till utsläpp.

Mätningarna visar förhöjda halter av zink, koppar och bly. De förhöjda halterna förekommer i de ytliga jordlagren och främst där marken inte har bearbetats, exempelvis skogsmark. På villatomter och åkrar, där marken bearbetats, uppmättes lägre halter. Under det översta markskiktet var halterna också lägre.

Under november 2018 genomförde Mora kommun markundersökningar vid Selja-Långlets och Bjäkenbackens skolor samt Finnsnäs och Östnors förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metallföroreningar i marken.

Det ser övervägande bra ut, men ett mindre område intill Bjäkenbackens skola har behov av åtgärder. På ett avgränsat område i skolans närhet finns synliga rester av bland annat kol, metallrester och glas. Under 2019 har tekniska förvaltningen på Mora kommun uppdraget att komma med åtgärdsförslag för området vid skolan. Tills vidare har det förorenade området intill skolan hägnats in med staket, som en försiktighetsåtgärd.

Läs mer om åtgärderna vid Bjäkenbackens skola

I hälsoriskbedömningen framgår att dagligt intag av bär, svamp, grönsaker och rotfrukter från Östnor inte utgör en betydande risk. Det ska till mycket stora mängder för att risknivåerna ska överskridas.

Det är dock en risk med att få i sig jord och barn bör undvika att stoppa jord och sand i munnen. Om detta sker regelbundet är risken stor att barnen får i sig halter av koppar, zink och bly över risknivåerna.

För höga intag av koppar och zink kan orsaka illamående och exempelvis diarréer. Bly är en metall som vid hög exponering kan påverka nervsystem, blodbildning, mage och njurar.

Mora kommun kan begära att fastighetsägare i Östnor tar markprover i samband med byggnadslovsansökningar. Om det handlar om mindre byggnationer, kan jordmassorna få vara kvar på fastigheten. Vid större byggen kan kommunen kräva att jordmassorna flyttas och hanteras på en annan plats.

Läs mer om bygglov i Östnor


Mer information

För dig som bor eller vill bygga i Östnor har vi samlat svar på vanligt förekommande frågor på en separat undersida. Du är även välkommen att kontakta någon av våra områdesansvariga om du har frågor om markföroreningarna. Du hittar deras kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Vanliga frågor och svar

Senast uppdaterad: 27 april 2021