Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Morkarlby nedre skola och Zornska den 11 september 2023.
Justerat protokoll anslogs den 19 september 2023. Inom besvärstiden har det inte inkommit något överklagande av antagandebeslutet till kommunen. Detlajplanen har därmed vunnit laga kraft den 17 oktober 2023.

Illustration på hur planområdet kan komma att se ut

Planområdet ligger i korsningen Fridhemsgatan-Oxbergsvägen-Morkarlbyvägen. Platsen är bebyggd med Morkarlby nedre skola med tillhörande lärarbostad samt Zornska barnhemmet.

Syftet med detaljplanen är att medge bostäder men samtidigt värna de höga kulturhistoriska värdena som finns framför allt i skolbyggnaden och i lärarbostaden. Eftersom planområdet är beläget i centrala Mora ska tillkommande bebyggelse hålla en hög kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse.

Planen har hanterats med Normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL enligt processen för delaljplaner som påbörjades mellan 2011 - 2014.

Var är vi i processen?

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023