Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska

Kommunstyrelsen har godkänt planförslaget för Morkarlby nedre skola och Zornska (Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl.) vid korsningen Fridhemsgatan/ Oxbergsvägen/Morkarlbyvägen för en andra granskning.
GRANSKNINGEN av planförslaget pågår mellan den 17 april - 14 maj 2023.

Illustration på hur planområdet kan komma att se ut

PLANOMRÅDETS LÄGE
Planområdet ligger i korsningen Fridhemsgatan-Oxbergsvägen-Morkarlbyvägen. Platsen är bebyggd med Morkarlby nedre skola med tillhörande lärarbostad samt Zornska barnhemmet.

BAKGRUND
Byggnadsnämnden gav redan år 2014 beslut om uppdrag till dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för området och förslaget blev då utsänt för samråd och granskning under åren 2015 - 2017 men antogs inte. Detaljplanen har sedan år 2017 legat vilande. Under 2020 genomfördes en markanvisningstävling, vilken vanns av Mora Bygg AB. Planarbetet återupptogs 2022 och ett antal utredningar har genomförts eftersom förutsättningarna har förändrats.

DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att medge bostäder men samtidigt värna de höga kulturhistoriska värdena som finns framför allt i skolbyggnaden och i lärarbostaden. Eftersom planområdet är beläget i centrala Mora ska tillkommande bebyggelse hålla en hög kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse.

NYA UTREDNINGAR
Eftersom området ligger nära järnvägen "Älvdalsbanan" och alla järnvägar ska betraktas som Leder för farligt gods har en ny riskutredning tagits fram. Denna visar att det är liten risk för olycka med farligt gods på järnvägen. Den nya trafikbullerutredningen isar att riktvärden för buller klaras förutom för uteplatser varför en gemensam uteplats måste anordnas på gården, som är skyddad för buller. Den nya dagvattenutredningen visar på goda förutsättningar för att lösa dagvattenhanteringen på området.

PLANPROCESSEN
Eftersom detaljplanen påbörjades redan år 2014 så handläggs ärendet med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Planförslaget bedöms avvika från den fördjupade översiktsplanen för Mora tätort vad anser möjlig höjd för bebyggelse.

Efter att detaljplanen har varit ute på samråd och innan den kan antas ska den vara tillgänglig för granskning under minst 3 veckor. Granskningen innebär att kommunen ger myndigheter och sakägare och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter på det slutliga planförslaget, det vill säga granskningsförslaget. Var förslaget hålls tillgängligt och hur länge ska framgå av en kungörelse via annons i en ortstidning och via anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Kungörelsen och granskning innebär att kommunen annonserar och presenterar det planförslag man avser att anta. Kända sakägare och övriga som är berörda får besked om var och när förslaget finns tillgängligt.

Var är vi i planprocessen?

Senast uppdaterad: 20 april 2023