Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska barnhemmet.

Illustrerad karta över Morkarlby nedre skola och Zornska

Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen den 22 maj 2017 § 98 med en justering av våningshöjden med anledning av inkomna synpunkter under granskningen. Planen kommer att antas av kommunfullmäktige tidigast den 19 juni 2017.

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder men även att värna befintliga kulturvärden, framförallt Morkarlby nedre skola. Eftersom planområdet är beläget i centrala Mora ska tillkommande bebyggelse hålla en hög kvalitet i gestaltning och material och nya byggnader ska även harmoniera med omkringliggande bebyggelse.

Förslaget till detaljplan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

GRANSKNINGSUTLÅTANDET finns tillgängliga på Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med planhandlingarna på Fredsgatan 12 i Mora under förvaltningens öppettider. mån - fre kl. 13:00 - 15:30.
(Ring 0250-262 73 om öppettiden inte passar dig).

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Senast uppdaterad: 7 februari 2019