Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska

Ett omtag av planarbetet kommer att ske med ny granskning under vintern 2022/2023.

Byggnadsnämnden gav redan år 2014 beslut om uppdrag till dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för området och förslaget blev då utsänt för samråd och granskning under åren 2015 - 2016 men utan att antas och detaljplanen har sedan dess legat vilande.

Idag finns en äldre skolbyggnad från tidigt 1900-tal med tillhörande lärarbostad, ett tidigare barnhem (Zornska) samt byggnader med kontorsverksamhet inom området.

Kommunen har genomfört en markanvisningstävling och den nya bebyggelsen planeras i två till fem våningar och den äldre skolbyggnaden med tillhörande lärarbostad kommer att vara kvar inom området. Kommunen planerar en ny granskning under vintern 2022/2023.

De utredningar som tidigare gjordes under tidigare planprocess kommer att utredas på nytt och ersättas med nya dokument vid ny granskning.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2022