VA-planen i korthet

På den här sidan kan du läsa en förkortad version av Plan, vatten och avlopp 2021-2025 och även ta del av praktisk information. Vi hoppas att sidan ska ge svar på några vanliga frågor, framförallt till dig som är fastighetsägare i områden som idag ligger utanför det allmäna verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Vattenkran

Varför finns det en vatten- och avloppsplan?

Idag är nästan 90 procent av Mora kommuns invånare anslutna till allmänna vatten- och avloppsanläggningar. De allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ägs av Moravatten AB och sköts av Nodava AB. Övriga 10 procent har egen försörjning, vid egen fastighet eller gemensamt. Förutsättningarna liksom standard på de enskilda anläggningarna varierar, somliga är väl fungerande medan andra har stora behov av åtgärder.

Mora kommun har arbetat fram en strategisk och långsiktig VA-plan för att uppmärksamma de utmaningar som finns och för att prioritera åtgärder för en hållbar försörjning av vatten och avlopp i kommunen.

Läs VA-planen för 2021-2025 , 1.1 MB.

Inom ramen för gällande lagar och regler ska planen:

 • främja livskvalitet där alla invånare har ett hälsosamt dricksvatten och en närmiljö som inte är påverkad av avloppsvatten,
 • säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning,
 • stimulera inflyttning, besöksnäring och företagande,
 • främja dialog mellan medborgare, tjänstemän och politiker.

Vad innebär planen?

Planen innehåller en utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp och åtgärder inom till exempel skydd av vattentäkter, kretslopp och resurshushållning. Bedömningen av vilka områden som är aktuella för utbyggnad av allmän vatten- och avloppsförsörjning har skett utifrån behov och möjlighet.

Vattenspridare

Bedömning av behov

Fem olika kriterier ligger till grund för bedömning av behoven:

 • Antal fastigheter och dess nyttjandegrad
 • Bebyggelseutveckling
 • Förutsättningar för försörjning av dricksvatten
 • Känslighet hos recipient och naturmiljö
 • Förutsättningar att ordna enskilda avlopp

Bedömning av möjlighet

 • Kostnader för utbyggnad av allmän vatten- och avloppsanläggning
 • Samordningsvinster vid utbyggnad

Dessutom används ett antal bedömningspåverkande faktorer och målsättningar i Policy, vatten och avlopp , 312.5 kB. för att ge stöd åt prioriteringarna.

I planen beskrivs det vilka områden som är prioriterade att byggas ut med allmänt VA de närmaste 20 åren. I planens bilaga 1 och bilaga 2 , 1.1 MB. kan du se en tidslinje och karta av prioriteringen.

VA-planen ska revideras vart fjärde år. Vid dessa tillfällen kan omprioriteringar av områden behövas utifrån till exempel förbättrat bedömningsunderlag eller förändrad lagstiftning.

Vad händer i områden där allmänt vatten och avlopp kommer att byggas ut?

Om det blir aktuellt med anslutning för din fastighet kommer Nodava ut med information i god tid samt kallar till informationsmöte. Där får du information om hur projektet ska genomföras, preliminär tidplan, preliminära kostnader, anslutningsrutiner, tekniska lösningar och ledningssträckning. Mer utförlig information och dialog kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång.

När ett beslut om verksamhetsområde (för vatten, spillvatten, dagvatten eller en kombination av dessa) tas i kommunfullmäktige blir Nodava skyldig att upprätta anslutningspunkter för de beslutade tjänsterna vid respektive fastighetsgräns för alla fastigheter som ingår i verksamhetsområdet. Detta gäller för alla fastigheter som är avsedda för permanent boende, fritidsboende eller annan verksamhet där det finns behov.

Du som fastighetsägare måste betala en anläggningsavgift till Moravatten AB för de tjänster som ingår i verksamhetsområdet. Finns det redan en godtagbar försörjning av dricksvatten (egen brunn med godkänt vatten eller liknade) så finns det inget krav på att ansluta till vattennätet.

Anslutning till det allmänna avloppsnätet är inte valfritt för fastigheter som anses ha ett behov, däremot är anslutning till det allmänna dricksvattennätet valfritt om man kan säkerställa vattenförsörjning på annat sätt. Om man överväger att inte ansluta till allmänt dricksvatten, finns det dock en del att tänka på:

 • Ta ett vattenprov som visar kvalitén på vattnet, för att inte riskera bli sjuk av ditt vatten, varken akut eller på grund av långvarig exponering.
 • Levererar vattentäkten tillräcklig mängd vatten för era nuvarande och kommande behov?
 • Den som har enskild dricksvattenbrunn ansvarar själv för att hålla brunnen i bra skick. Rekommendationen är att ta prover på vattnet minst vart tredje år, och åtgärda eventuella kvalitetsproblem.
 • Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel flourid, bly, koppar och nitrit.
 • Senare anslutning till dricksvattennätet innebär en högre anslutningsavgift än om du ansluter till vatten och avlopp samtidigt.
 • Har man en grund brunn finns det risk för säsongsvariationer med tillgången till vatten.

Att bygga ut ledningsnät för vatten och avlopp, speciellt i redan bebyggda områden, är kostsamt. För att täcka en del av kostnaden tar Moravatten AB ut en avgift av fastighetsägare vid anslutning. Avgiften består av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Avgiften tas ut enligt gällande taxa. Kostnaden för anslutningsavgiften bestäms enligt den taxa som gäller när anslutningspunkten finns färdigställd och kan tas i bruk samt fastighetsägaren har meddelats om läget och att den är färdigställd.

Gällande VA-taxa kan hittas på Nodavas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tillsammans med en mer lättläst sammanfattning om vad vatten och spillvatten kostar.

Övrig information
Det kan finnas möjlighet att:

 • Få ersättning för enskild anläggning som inte är äldre än 10 år, vad som är skäligt bedöms från fall till fall. Skicka in kvitton och begäran om ersättning till Nodava.
 • Göra en avbetalningsplan på anläggningsavgiften om din bank nekar dig att få lån. Be om ett skriftligt utlåtande från banken och kontakta Nodava. På Nodavas hemsida finns också mer information om hur du går till väga.

Om man inte har rinnande vatten (som pumpas med elektrisk pump) in och därmed inget utgående avloppsvatten kan man anses vara utan behov av anslutning till det allmänna spillvattennätet.

Foto på avloppsbrunn

Vad händer om vårt område inte ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet?

För de områden med enskild VA-försörjning som inte kommer erbjudas allmänt vatten och avlopp är det fastighetsägarens ansvar att ha en väl fungerande avloppslösning. Miljökontoret kommer att utöva tillsyn för att säkerställa funktionella avloppsanläggningar för miljö och hälsa. Se prioriteringsordningen för tillsyn av enskilda avlopp i tabellen nedan.

Ägare till fastigheter i närheten av det allmänna vatten- och avloppsnätet kan ha möjlighet att ansluta sig om det finns kapacitet. Ta kontakt med Nodava Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för utredning om möjlighet till anslutning.

Om din avloppslösning visar sig vara bristfällig i samband med tillsyn resulterar det i ett föreläggande eller i ett förbud. Fastighetsägaren behöver därmed investera och förbättra sin avloppsanläggning. Tillstånd för att anlägga nytt avlopp eller ändra befintlig anläggning handläggs av miljönämnden.

Kostnaden för dessa åtgärder varierar, men investeringar på 100 000-150 000 kronor kan bli aktuella för den enskilde. Dessutom tillkommer löpande kostnader för underhåll av avloppsanläggningen.

Prioriteringsordning för tillsyn av enskilda avlopp
2017-20192020202120222022-20272022-20272027
Fu, Fudalen, Skejsnäs, Gävunda, Hökberg, BonäslandetLädeSäs, Sästjärn, Gutdalen, Gruvorna, Budsäl. Äbbsäl, Nybruket, SiljansforsGopshusMångberg, Indor, Oxberg, KräggtjärnRullbo, Kråkberg (industriområde), Heden, Gruvorna, Riset, Solbodarna, Häradsarvet, Järpesbo, Björka. Eldris, Ulvsjön, Sundet, Öndalen, Mångsnäs, Björnarvet, Skålviken, Åsen, Finnbodarna, Fåsås, Garsås, Djupvik, Risa, Lerviken, Berihol, Bäcka, Hemulsjö, Sjurby, Kartnäs, Skepphusviken, Råbäcken, Västbygge, Kvarnlandet, Bösjön, Landbobyn, Grönvik, Selbäck, Brintbodarna.Övriga områden


Fakta om vatten och avlopp i Mora

 • I Mora kommun producerar åtta vattenverk 1 300 miljoner liter dricksvatten varje år som förser cirka 6700 abonnenter (cirka 18 200 personer) inom det allmänna verksamhetsområdet via 38 mil vattenledning.
 • Avloppet omhändertas via 35 mil ledning i nio avloppsreningsverk.
 • Utanför allmänt verksamhetsområde är VA-försörjningen enskild där en del har gemensam försörjning via föreningar. I Mora kommun finns 1 050 fastigheter som har enskild VA-försörjning vilket motsvarar cirka 10 procent av kommunen invånare.

Ordlista

 • VA: vatten och avlopp.
 • Spillvatten: använt vatten, till exempel toalettvatten och vatten från dusch, disk och tvätt.
 • Dagvatten: regnvatten, smältvatten och grundvatten
 • Avlopp: samlingsnamn för spillvatten och dagvatten
Senast uppdaterad: 22 juli 2021